Kích Động Hằn Thù, Chia Rẽ Tôn Giáo là Ngu Xuẩn

Lòng Dân Mạnh Như Giòng Thác Đổ
[music]http://dl2.musicwebtown.com/thietinh/playlists/274081/2694199.mp3[/music]

Bài Rao Giảng Tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn