Chúc mừng các đại bàng 72E và bạn bè LK72 vẫn tràn đầy phong độ.
Chúc mừng Sinh Nhật Chánh địa và thân chúc bạn hiền luôn vui khoẻ của thời 36.