Đực hay Cái ?
(chuyện vui kể bằng thơ)


Cậu bé đi câu
Được xâu cá về
Đi qua đầu làng
Đàn bà chặn lại
"Tao cần xâu cá
Tao hỏi cái này
Nếu trả lời đúng
Thì xâu cá còn
Nếu trả lời sai
Không còn xâu cá!"
Tụt quần cái roẹt
Vỗ vào cái "mẹt"
Đực hay cái đây?
Thằng bé xanh mặt
Rằng thưa : là cái !
Giang tay cái bốp

Cái sao có râu ?
Tao thu xâu cá !.

***

Thằng bé khóc la
Chạy về mách cha
Rằng chuyện xâu cá...
Người cha bực bội
Vội chạy ra đường
Tìm người lấy cá
Gặp người đàn bà
"Tao cần xâu cá !
Tao hỏi cái này
Nếu trả lời đúng
Thì xâu cá còn
Nếu trả lời sai
Không còn xâu cá"
Tụt quần cái roẹt
Cầm vào cái "Cọc"
Đực hay cái đây ?
Bà ta hằn học
Ắt hẳn đực rồi !
Giang tay cái bộp

"Đực sao có trứng ?!"
Xâu cá của tao !
Xâu cá xâu cá