TRÊN LỐI MÒN HẬU CHIẾN
Tác giả: NGUYỄN NGỌC NGẠN
Làng Văn tại Toronto – Canada in lần thứ nhất, năm 1990
Audio do Diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2014
Người đọc: Hiền Dũng