Tr/u Dương Thanh Xuân có người anh ruột là Tr/tá Dương Thanh Long, trưởng phòng Hành quân Sư đoàn 6 KQ/Pleiku.
Ai biết tin của Tr/u Dương Thanh Xuân và gia đình, xin vui lòng cho Nguyễn Hòa Nguyên (email nghnguyen@hotmail.com) biết. Rất đa tạ.