Chưởi Thề ???!!!

Thằng con rể người Bac Kỳ và ông già vợ̣ người Quảng Nam. Ông già vợ hỏi:

"Bữa ni con có rẻn chở boa đi một chút". Thằng kia trả̉ lời: "Con kẹt".

Ông già vác gậ̣y rượt, :"Teo nhờ mi chở, không chở thì thôi seo lại chửi thề"!.

Thằng con vừa chạy vừa nói: "Con kẹt thì con nói con kẹt, sao ba lại nói con chưởi thề" ! !

( Nhớ về bạn hiền Phạm Đình Cường 72G, không biết bây giờ bạn hiên sống chêt nơi đâu !!)