Những câu thơ dịu dàng chứa chan tình tự quê hương của văn thi sĩ Viên Linh
được phổ thành nhạc từ các nhạc sĩ tên tuổi như Châu Ðình An,
Hoàng Quốc Bảo, Hà Thúc Sinh, Song Ngọc, Nguyễn Ðức An,
Nguyễn Văn Thành, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trần Quan Long...