“Thế giới của những kẻ vô hình”

Có lẽ bạn đã từng có lần tưởng tượng rằng mình là một người vô hình và có thể đi xuyên qua một
bức tường đá… Nhưng, vô hình là gì? Phải chăng vô hình là một huyễn tưởng về siêu nhiên? Là
một ảo ảnh quang học? Là một phép thần thông? Hay là một hiện hữu vô thừa nhận — kẻ vô hình
thật ra vẫn hữu hình nhưng không hiện diện trong con mắt của xã hội chung quanh?...


[Photo: “Memoirs of an Invisible Man” by Ambiaso]