Con người có 4 nhóm máu : 0 , A , B và AB . Ngoài ra còn có một " loại " máu đặc-biệt nữa đó là " Máu Không-Quân " ! Chính " Máu Không-Quân " này đã khiến cho các vị Pilot " chế " ra những màn biểu-diễn " Hào-Hùng & Độc-Đáo " trong thời chiến hay ngay cã trong thời bình..................