10-1970 PÐ 225 UH-I Bình Thủy
11-1970 PÐ 227 UH-I Bình Thủy
Hai Phi Đoàn này thành lập năm 1970 Sóc Trăng