Quý niên trưởng và chiến hữu ghi danh tham dự họp mặt A37 2020 với đại diện mỗi phi đoàn hoặc qua Email: a37reunion2020@gmail.com
Check gởi về thủ quỹ:
Nguyễn Công Vượng
15751 Cromwell Circle ...