Bài viết rất hay. Cám ơn Anh Thiện.
Correction: Ở paragraph gần cuối có đề cập chiếc Khu Trục bay test còn nằm dưới đáy Biển Hồ. Đó là tác phẩm của Anh Nguyễn-Công-Phúc "Râu/Gandhi" chứ không phải...