Trong bài chủ, NT Phi Long 51 viết:

"... Xin tóm tắt để đóng góp sự thật về phi vụ chống pháo kích sáng sớm ngày 29/4/75:
Ngay sau khi phi trường Tân Sơn Nhứt bị pháo kích, tôi được chỉ định đi...