Nhạc: Phan Kiên
Tiếng hát Julie

<iframe width="880" height="550" src="//www.youtube.com/embed/3VHrachTGmI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hát hay lắm, bản "Lời kinh đêm". Cảm ơn...