https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1522560965-255Hoi ngo_Released_A.jpg

Thành thật cáo lỗi cùng các NT & CH về việc thay đổi nhà hàng.
BTC