https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1596164974-tcb.jpg

Trương Công Bình - Một người Thầy đáng kính về nhân cách và tài năng. Anh đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều hữu ích, giống như...