Phân tích rất chí lý, song điều quan trọng là làm sao chuyễn tải về đất Việt cho đa số người dân hiện đang sống trong sự Vô cãm đến ngỡ ngàng... Ai không thích thì cứ tìm cách ly hương, số còn lại...