Lam Sơn 719

P. Thông, Cựu Cơ Phi PĐ 239, KĐ51/SĐIKQ, Đà Nẵng


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1538253412-tt6.jpg

Vùng Hạ Lào tháng 2 năm 1971.

Cuối năm 1970, tôi tốt...