Danh Sách Tham Dự
Thân Hữu


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
19 23 Aug 2019 Phạm Long 0 0 0
23 23 Aug 2019 PHAN VAN DINH 2 0 2 150 yes
25 24 Aug 2019 Lý văn Ánh 0 0 0
58 23 Aug 2019 Lý Nguyễn 2 2 220 yes
59 23 Aug 2019 Lê công Nhạc 10 0 750 yes
66 21 May 2019 Hội Không Quân Dallas 10 0 750
82 21 Aug 2019 Châu Kim 0 0 0
100 21 Aug 2019 Nguyễn văn Sứ 0 0 0
104 25 Aug 2019 Nguyễn đăng Mỹ 3 3 0 330 yes
105 11 Aug 2019 Nguyễn Thiệp 2 0 150 Yes
112 29 Aug 2019 Ngô thế Khanh 1 01 110
114 21 Aug 2019 Ô Bộ 10 0 750 yes
115 21 Aug 2019 Dan-Tran 10 0 750 yes
122 21 Aug 2019 Trần văn Tấn 20 0 1500 yes
131 21 Aug 2019 Pham--hữu-Dương 3 01 260 yes
135 29 Aug 2019 Quách Trường 0 0 0
136 23 Aug 2019 Truong m thanh 2 0 150 yes
145 24 Aug 2019 Trương minh Thành 0 0 0
146 23 Aug 2019 An Nguyen 1 1 1 110 Yes
148 13 Aug 2019 Đoàn văn Hùng 2 0 150 Yes
149 29 Aug 2019 Khue and son 4 0 300 yes
157 29 Aug 2019 Vũ Dức KQ 4 04 440 yes
158 29 Aug 2019 Võ Kế KQ 3 0 03 225 yes
160 28 Aug 2019 Hồ hoàng Hảo 4 0 300 yes
161 29 Aug 2019 Vàng Nguyễn 2 0 150 yes
162 29 Aug 2019 Bà Hồng Lê 5 0 375 yes
166 25 Aug 2019 Mạc Toàn 0 0 0
170 23 Aug 2019 lũy điệp 10 0 750 yes
172 30 Aug 2019 Thung Nguyen 40 0 3000 yes
176 26 Aug 2019 Can Trường Phan 0 0 0
177 28 Aug 2019 Tam 0 0 0


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
150 12 6 139Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin