Danh Sách Tham Dự
Phi Đoàn 241 Thiên Bằng - Phù Cát (Chinook)


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
9 23 Aug 2019 Đỗ văn Hiếu 2 2 02 220 yes
27 28 Aug 2019 Dinh quang. Dai 18 0 6 1350 Yes
38 23 Aug 2019 Vu. Loat 0 0 0
40 23 Aug 2019 Vu Loat 0 0 0
46 23 Aug 2019 Trần Hửu Tài 2 2 0 220 yes
153 29 Aug 2019 Con p tran 2 0 150 yes


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
24 4 8 24Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin