Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3/KQVNCH



Phi Đoàn 223 Lôi Ðiểu - Biên Hòa


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
18 28 Aug 2019 Đào v Nhất 0 0 0 0
57 29 Aug 2019 Võ văn Nhâm 4 4 440 yes
65 29 Aug 2019 Joseph Đặng 2 0 150


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
6 4 0 4



Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin