Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3/KQVNCHPhi Đoàn 221 Lôi Vũ - Biên Hòa


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
17 29 Aug 2019 Dao van. Binh 0 0 0
50 29 Aug 2019 Chánh Nguyễn 0 0 0 0
174 25 Aug 2019 Đỗ Văn Bính 15 0 1125 yes
175 25 Aug 2019 Phan Trường Căn 7 3 630 yes


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
22 3 0 22Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin