Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3/KQVNCHPhi Đoàn Thần Tượng 215 - Nha Trang


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
31 23 Aug 2019 Tran quang. Dat 2 0 150 yes
111 23 Aug 2019 Vinh nguyen 2 0 150 yes


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
4 0 0 4Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin