Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3


Đơn Vị Ghi Danh Tham Dự Confirm Chi Tiết
Phi Đoàn 211 Thần Chùy 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 213 Song Chùy 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 215 Thần Tượng 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 217 Thần Ðiểu 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 219 Long Mã 4 16 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 221 Lôi Vũ 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 223 Lôi Ðiểu 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 225 Ác Ðiểu 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 227 Hải Âu 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 229 Lạc Long 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 231 Lôi Vân 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 233 Thiên Ưng 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 235 Sơn Dương 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 237 Lôi Thanh CH 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 239 Hoàng Ưng 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 241 Thiên Bằng CH 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 243 Mãnh Sư 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 245 Lôi Bằng 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 247 Lôi Phong CH 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 249 Mãnh Long CH 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 251 Lôi Thiên 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 253 Sói Thần 2 6 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 255 Xà Vương 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 257 Cứu Tinh 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 259 Nhân Ái 1 2 0 Xem Chi Tiết
Thân Hữu KQVNCH 0 0 0 Xem Chi Tiết
Quan Khách 1 4 0 Xem Chi Tiết


Tổng kết

Ghi Danh Tham Dự Confirm
15 42 0