Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3


Đơn Vị Ghi Danh Tham Dự Confirm Chi Tiết
Phi Đoàn 211 Thần Chùy 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 213 Song Chùy 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 215 Thần Tượng 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 217 Thần Ðiểu 2 12 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 219 Long Mã 7 22 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 221 Lôi Vũ 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 223 Lôi Ðiểu 1 1 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 225 Ác Ðiểu 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 227 Hải Âu 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 229 Lạc Long 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 231 Lôi Vân 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 233 Thiên Ưng 2 3 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 235 Sơn Dương 2 3 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 237 Lôi Thanh CH 3 9 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 239 Hoàng Ưng 3 6 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 241 Thiên Bằng CH 4 8 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 243 Mãnh Sư 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 245 Lôi Bằng 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 247 Lôi Phong CH 1 3 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 249 Mãnh Long CH 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 251 Lôi Thiên 2 4 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 253 Sói Thần 2 6 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 255 Xà Vương 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 257 Cứu Tinh 1 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 259 Nhân Ái 1 2 0 Xem Chi Tiết
Thân Hữu KQVNCH 3 6 0 Xem Chi Tiết
Quan Khách 2 6 0 Xem Chi Tiết


Tổng kết

Ghi Danh Tham Dự Confirm
42 105 2