Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3


Đơn Vị Ghi Danh Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Chi Tiết
Phi Đoàn 211 Thần Chùy 0 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 213 Song Chùy 3 14 4 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 215 Thần Tượng 1 2 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 217 Thần Ðiểu 3 22 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 219 Long Mã 13 40 30 18 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 221 Lôi Vũ 2 4 4 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 223 Lôi Ðiểu 3 5 3 1 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 225 Ác Ðiểu 0 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 227 Hải Âu 3 6 4 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 229 Lạc Long 0 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 231 Lôi Vân 1 2 0 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 233 Thiên Ưng 3 4 1 1 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 235 Sơn Dương 3 13 1 1 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 237 Lôi Thanh CH 3 9 3 3 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 239 Hoàng Ưng 5 16 9 1 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 241 Thiên Bằng CH 5 10 4 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 243 Mãnh Sư 2 12 10 10 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 245 Lôi Bằng 1 10 8 8 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 247 Lôi Phong CH 4 9 9 7 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 249 Mãnh Long CH 6 14 9 12 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 251 Lôi Thiên 2 4 4 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 253 Sói Thần 3 8 8 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 255 Xà Vương 2 2 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 257 Cứu Tinh 1 2 2 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 259 Nhân Ái 1 2 2 2 Xem Chi Tiết
Thân Hữu/KQVNCH 7 38 4 2 Xem Chi Tiết
Quan Khách 6 34 2 2 Xem Chi Tiết


Tổng kết

Ghi Danh Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi
85 312 123 90