Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3


Đơn Vị Ghi Danh Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Chi Tiết
Phi Đoàn 211 Thần Chùy 0 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 213 Song Chùy 4 15 6 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 215 Thần Tượng 3 6 2 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 217 Thần Ðiểu 4 45 2 23 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 219 Long Mã 18 31 21 15 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 221 Lôi Vũ 4 26 7 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 223 Lôi Ðiểu 3 7 5 1 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 225 Ác Ðiểu 0 0 0 0 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 227 Hải Âu 3 6 4 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 229 Lạc Long 3 12 11 10 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 231 Lôi Vân 5 9 6 5 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 233 Thiên Ưng 5 35 2 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 235 Sơn Dương 6 17 0 1 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 237 Lôi Thanh CH 6 18 5 9 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 239 Hoàng Ưng 9 40 26 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 241 Thiên Bằng CH 6 24 4 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 243 Mãnh Sư 6 13 10 10 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 245 Lôi Bằng 4 16 7 9 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 247 Lôi Phong CH 8 18 13 10 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 249 Mãnh Long CH 6 13 9 6 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 251 Lôi Thiên 2 4 4 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 253 Sói Thần 4 10 10 4 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 255 Xà Vương 4 7 5 5 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 257 Cứu Tinh 1 2 2 2 Xem Chi Tiết
Phi Đoàn 259 Nhân Ái 4 15 8 8 Xem Chi Tiết
Thân Hữu/KQVNCH 32 162 14 8 Xem Chi Tiết
Quan Khách 17 58 2 2 Xem Chi Tiết


Tổng kết

Ghi Danh Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Paid
174 636 187 148 446