Toán Hầu Quốc Quân Kỳ 2010 Hội Ngộ LK SVSQ-KQ 72&73 Kỳ III


Lời cuối trước khi di chuyển đêm july -03-2010 :
Hôm nay chúng ta sẽ là những anh em SVSQ-KQ trong LK 72&73 làm nên lịch sử.Tât cả đang chăm chú trông chờ vào chúng ta. Tôi không đòi hỏi anh em phải hoàn hảo trong đêm nay..... We try to do the best we can.


Trưởng toán Hầu Kỳ 2010.
PS-khóa 72G