Việt Nam Anh Dũng
(Dương Thiệu Tước)
Ban hợp ca Thăng Long


Việt Nam dân trí cương cường anh dũng muôn đời
Việt Nam toàn dân đồng tâm đấu tranh không rời
Dòng giống Lạc Hồng từ ngàn xưa anh hùng
Từng mang thân hiến cho non sông

Bao phen trong nước gặp bước gian nan,
giống nòi cơ hồ nguy biến lầm than trước xâm lăng
Vì đâu chí trai bao người Việt Nam lúc xưa,
cùng hăng hái, đồng tâm quyết chống ngoại xâm

Noi gương Trưng Trắc khi trước quyết tâm
báo đền ơn chồng nợ nước lừng danh đấng anh thư.
Lam Sơn, khí thiêng anh hùng triều Lê
chống quân đời Minh giày xéo giang sơn nước nhà

Việt Nam dân trí cương cường anh dũng muôn đời
Việt Nam toàn dân đồng tâm đấu tranh không rời
Dòng giống Lạc Hồng từ ngàn xưa anh hùng
Từng mang thân hiến cho non sông

Kìa đời Trần bao hùng tráng quyết chiến thắng quân Nguyên
Cho non sông gấm hoa bao ngày huy hoàng
Lòng quật cường bao hùng tráng, "bách chiến thắng" Quang Trung
Cho non sông nước Nam tưng bừng.