PDA

View Full Version : Mỗi tuần đọc Một bài thơHoanghac
12-14-2012, 10:26 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: left; color: #000080; padding:20px">


°
Ba mươi tuổi (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=51124&viewfull=1#post51124)
Bài giã biệt (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=40476&viewfull=1#post40476)
Bài Hát Mùa Thu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=28247&viewfull=1#post28247)
Bài tháng tư (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=58340&viewfull=1#post58340)
Bài Tình Ca Mùa Đông (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=60790&viewfull=1#post60790)
Bài túy ca viết trên cố hương (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=53714&viewfull=1#post53714)
Bản du ca cuối cùng (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=44082&viewfull=1#post44082)
Bên này sông (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=23548&viewfull=1#post23548)
Biển ấy, mùa này (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=58158&viewfull=1#post58158)
Biết (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=60837&viewfull=1#post60837)
Bốn mùa mưa (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=21723&viewfull=1#post21723)
Bóng chiều tà (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=21100&viewfull=1#post21100)
Bóng thời gian (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=61797&viewfull=1#post61797)
Bước nhỏ tìm nhau (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=57726&viewfull=1#post57726)
Buồn (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=47948&viewfull=1#post47948)

°
Cảm thu, tiễn thu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=20337&viewfull=1#post20337)
Câu cuối một bài thơ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=20671&viewfull=1#post20671)
Chén trà xuân (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=57133&viewfull=1#post57133)
Chiếc bóng (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=26179&viewfull=1#post26179)
Chiều 29 tháng 4 trên đường Công Lý (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=62454&viewfull=1#post62454)
Chim kêu bãi quạnh (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=23346&viewfull=1#post23346)
Có ai yêu tôi không? (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=36041&viewfull=1#post36041)
Có Phải Em Về Đêm Nay (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=29784&viewfull=1#post29784)
Cửa chiều (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=27165&viewfull=1#post27165)

°
Dòng máu Lạc Hồng (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=64000&viewfull=1#post64000)

°
Ðêm mơ gặp Tố Như (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=30239&viewfull=1#post30239)
Ðêm Mưa Nằm Bệnh (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=52317&viewfull=1#post52317)
Đi về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=66852&viewfull=1#post66852)
Đời đáng chán (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=65074&viewfull=1#post65074)
Đường vào thiên thu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=67490&viewfull=1#post67490)

°
Giáng sinh (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=64928&viewfull=1#post64928)
Gửi căn nhà cũ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=56574&viewfull=1#post56574)
Gửi mẹ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=59037&viewfull=1#post59037)
Gửi Theo Mây Trắng (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=27826&viewfull=1#post27826)

°
Hạc Nhớ Bóng Tùng (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=25609&viewfull=1#post25609)
Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=52628&viewfull=1#post52628)
Hành phương đông (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=34609&viewfull=1#post34609)
Hãy trả lại tôi (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=58648&viewfull=1#post58648)
Hịch truyền từ tổ quốc (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=63016&viewfull=1#post63016)
Hoài Niệm (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=22676&viewfull=1#post22676)
Hoàng Hạc ơi, tiếng xưa! (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=55081&viewfull=1#post55081)


°
Im Lặng (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=35222&viewfull=1#post35222)

°
Khi người về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=67832&viewfull=1#post67832)
Kontum, bài thơ cũ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=39418&viewfull=1#post39418)

°
Loài Cây Nhớ Gió (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=25927&viewfull=1#post25927)
Lúc trở về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=37588&viewfull=1#post37588)
Lũng kín (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=44516&viewfull=1#post44516)

°
Mang Mang (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=40476&viewfull=1#post40476)
Mây mù tỏa (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=60137&viewfull=1#post60137)
Mới đó (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=31032&viewfull=1#post31032)
Một Đêm Cuối Năm (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=61506&viewfull=1#post61506)
Một hôm về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=51124&viewfull=1#post51124)
Mưa Bao Dung (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=33098&viewfull=1#post33098)
Mưa cao nguyên (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=29333&viewfull=1#post29333)
Mưa đầu thu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=64283&viewfull=1#post64283)
Mưa Đêm Trừ Tịch (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=21904&viewfull=1#post21904)
Mùa đông ơi mùa đông (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=30400&viewfull=1#post30400)
Mùa hạ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=48674&viewfull=1#post48674)
Mùa thu thương nhớ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=50204&viewfull=1#post50204)

°
Nếu Mai Em Về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=23117&viewfull=1#post23117)
Ngày tàn (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=51124&viewfull=1#post51124)
Ngồi dưới trăng tan (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=56341&viewfull=1#post56341)
Ngược Dòng Vạn Dặm Trường Giang (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=61208&viewfull=1#post61208)
Người Di Cư Mang Bốn Ngàn Năm Lịch Sử (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=38591&viewfull=1#post38591)
Nhân sinh (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=41705&viewfull=1#post41705)
Nhịp thời gian (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=69126&viewfull=1#post69126)
Như cây lau cúi bạc đầu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=62713&viewfull=1#post62713)
Những câu thơ buồn (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=49545&viewfull=1#post49545)
Những Con Đường Hà Nội (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=57601&viewfull=1#post57601)
Những mùa Xuân trôi qua (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=43917&viewfull=1#post43917)
Niềm Yên Lặng Của Biển (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=40476&viewfull=1#post40476)
Nửa (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=20871&viewfull=1#post20871)
Noel không có Chúa (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=42458&viewfull=1#post42458)
Nơi trở về đã mất (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=56857&viewfull=1#post56857)
Núi nhớ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=43269&viewfull=1#post43269)
Nước đổ lá khoai (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=21310&viewfull=1#post21310)


°
Phiêu Du (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=52317&viewfull=1#post52317)
Phôi pha (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=54324&viewfull=1#post54324)

°
Quê hương (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=39015&viewfull=1#post39015)
Quê Hương (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=21523&viewfull=1#post21523)

°
Riêng Một Mùa Xuân Chẳng Thấy Sang (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=31839&viewfull=1#post31839)

°
Sơ nguyện (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=42131&viewfull=1#post42131)

°
Ta Về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=33861&viewfull=1#post33861)
Tâm tình cuối năm (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=43518&viewfull=1#post43518)
Tàn thu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=50990&viewfull=1#post50990)
Tháng tư, bức tường đá đen (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=45471&viewfull=1#post45471)
Tháng tư đen (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=23743&viewfull=1#post23743)
Tháng tư nhìn thấy (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=23900&viewfull=1#post23900)
Thì Ra Trong Con Mắt Nhớ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=24847&viewfull=1#post24847)
Thõng Tay Theo Gió (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=25277&viewfull=1#post25277)
Thu ca (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=41186&viewfull=1#post41186)
Tôi nằm nghe mòn mỏi vạn đời sau (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=53424&viewfull=1#post53424)
Tôi nói với tôi (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=40330&viewfull=1#post40330)
Tôi sợ rồi một sớm mai kia (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=59367&viewfull=1#post59367)
Trăng Thu (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=41705&viewfull=1#post41705)
Trong tay nhau đã nghĩ tới ngày mai (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=53027&viewfull=1#post53027)
Trường Sa hành (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=65146&viewfull=1#post65146)
Tự vấn (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=20499&viewfull=1#post20499)
Tuổi già (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=57464&viewfull=1#post57464)
Tương Phản (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=26800&viewfull=1#post26800)

°
Ví dụ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=57809&viewfull=1#post57809)
Vịnh Bức Dư Đồ Rách (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=24532&viewfull=1#post24532)
Vô thanh (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=58914&viewfull=1#post58914)
Vườn xưa (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=49938&viewfull=1#post49938)

°
Xin cho tôi (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=58040&viewfull=1#post58040)
Xuân lối cũ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=22409&viewfull=1#post22409)
Xuân mơ (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=22100&viewfull=1#post22100)
Xuân Về (https://hoiquanphidung.com/showthread.php?9103-M%E1%BB%97i-tu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Dc-M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1&p=61688&viewfull=1#post61688)

Mỗi tuần đọc Một bài thơ...
...của những thi sĩ nổi danh mà ai cũng biết, những nhà thơ chưa thành danh,
những bài thơ theo thời gian đã chìm vào quên lãng, hay ít người biết đến,
hoặc đôi khi chỉ là những vần không chỉnh của một người nào đó…
Tất cả do sự cảm nhận và chọn lựa rất chủ quan của người đăng bài.
Nói cách đơn giản, là những bài thơ tôi thích và xin chia sẻ cùng quý độc giả. (Hh)
================================================== ==
</div>

Hoanghac
12-14-2012, 10:28 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Cảm thu, tiễn thu

Từ vào thu đến nay:
Gió thu hiu hắt,
Sương thu lạnh,
Trăng thu bạch,
Khói thu xây thành.

Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.
Nhạn về én lại bay đi,
Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm.
Lá sen tàn tạ trong đầm,
Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa.
Sắc đâu nhuộm ố quan hà
Cỏ vàng cây đỏ bóng tà tà dương.
Nào người cố lý tha phương,
Cảm thu ai có tư lường hỡi ai?

Nào những ai:
Bảy thước thân nam tử,
Bốn bể chí tang bồng
Đường mây chưa bổng cánh hồng,
Tiêu ma tuế nguyệt, ngại ngùng tu mi.

Nào những ai:
Sinh trưởng nơi khuê các,
Khuya sớm phận nữ nhi,
Song the ngày tháng thoi đi,
Vương tơ ngắm nhện nhỡ thì thương hoa.

Nào những ai:
Tha phương khách thổ
Hải giác thiên nha,
Ruột tằm héo, tóc sương pha,
Góc phần trạnh tưởng quê nhà đòi cơn.

Nào những ai
Cù lao báo đức
Sinh dưỡng đền ơn
Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn,
Giàu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn!

Nào những ai:
Tóc xanh mây cuốn
Má đỏ hoa ghen
Làng chơi duyên đã hết duyên
Khúc sông trăng dãi con thuyền chơi vơi!

Nào những ai:
Dọc ngang trời rộng,
Vùng vẫy bể khơi
Đội trời đạp đất ở đời
Sa cơ thất thế quê người chiếc thân.

Nào những ai
Kê vàng tỉnh mộng
Tóc bạc thương thân
Vèo trông lá rụng đầy sân,
Công danh phù thế có ngần ấy thôi.

Thôi nghĩ cho:
Thu tự trời,
Cảm tự người.
Người đời ai cảm ta không biết!
Ta cảm thay ai viết mấy lời.

Thôi thời:
Cùng thu tạm biệt
Thu hãy tạm lui,
Chỉ để khách đa tình đa cảm,
Một mình thay cảm những ai ai!

Tản Đà
(1920)</div>

Hoanghac
12-22-2012, 01:06 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tự vấn

Vẫn ta. Năm tận cuối ngày
như kẻ khác. Lấp cho đầy nổi không
Về đâu, đời những nhánh sông
bủa cơn sóng, cứ xoay vòng đến đi

Vẫn ta. Câu hỏi làm gì
Tóc râu. Da thịt. Lạ kỳ thế gian
Qua sông, chốt thí cờ tàn
Dài năm tháng chuyến đò ngang không người

Vẫn ta. Giêng. Chạp. Một. Muời
Chiếc lá rụng, bước chân rơi dặm dài
nụ hồng cầm mỏi ngón tay
gai đâm nụ đỏ bầm ngày nhớ quên

Vẫn ta. Gió tưởng bình nguyên
Hoang cỏ nội, tấc tư riêng vẫn giành
Soi gương. Sao cứ đành hanh
Đôi mắt có chút biển xanh lạc loài

Vẫn ta. Ký ức đôi vai
Chân ngơ ngác, ý tận ngoài lũng xa
Vẫn ta. Kẻ khác? - Vẫn ta
Đời vẫn thế. Vẫn tà tà thế thôi.
Vẫn chiều. Vẫn sáng. Chỗ ngồi
Chưa bụi phụ những mảnh trời cũ xưa.

Nguyễn Mạnh Trinh
(Văn, số 151 tháng 2/1995)

Hoanghac
12-28-2012, 08:55 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Câu Cuối Một Bài Thơ


Đêm cuối năm. Giờ chót của năm. Tôi không buồn ngủ. Chưa đi nằm.
Ngoài hiên trăng sáng, vầng trăng sáng, một nửa vầng trăng cũng sáng trưng!

Sáu mươi phút cuối, tôi làm chi? Nhớ bạn bè xa chớp chớp mi?
Mở máy nhìn chơi, mi chớp chớp, một hàng con chữ xếp hàng đi...

Tôi nhớ bâng quơ, nhớ một người! Năm tàn tháng tận tình xa xôi.
Ai xa đâu nhớ về tôi nữa, thư xế nhận rồi, không có tôi!

Một trăm tấm thiếp khi cầm lại, vài cái, mà thôi, uổng tấm lòng!
Vàng đá gửi đi không thấy tiếc bởi lời châu ngọc cứ hằng mong!

Đêm cuối năm...
Giờ chót của năm...
Người tôi gần lắm đã xa xăm. Thương sao bụi phấn thời lau bảng.
Nhớ quá học trò Bùi Thị Xuân!

Này cô giáo cũ hình trên blog, có biết tôi còn mấy phút không?
Châu ngọc để đâu sao chẳng thốt, để chờ năm ngoái, hẹn sang năm?

Một người tôi nhớ gần gang tấc, má lúm đồng tiền Tết chẳng cho...
Tôi mở máy nhìn con chữ chớp, trăng ngoài cửa sổ bỗng thành thơ...

Em ơi câu cuối là câu đó. Trăng với em nằm trên giấy khuya!

Trần Vấn Lệ</div>

Hoanghac
01-05-2013, 03:12 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Nửa

Kiếm cung một nửa gãy rồi
Nửa đau đớn, nửa ngậm ngùi chia xa
Nửa khuya, nửa mảnh trăng tà
Giở trang vô tự, nửa ta nhạt mờ
Nửa đời sông núi như mơ
Nửa ta còn đó những giờ thảm thương
Tới đây ở đậu, nửa đường
Nửa toan chấp cánh, nửa dường ngại... Thôi!
Cuộc chơi lỡ. Nửa thua rồi
Trách ta một nửa, trách người một phân
Nửa chiều tắt nắng... Bâng khuâng
Nửa đêm còn lại một vầng trăng soi...

T.T. Mây Trên Ngàn
(1975)</div>

Hoanghac
01-12-2013, 11:07 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bóng Chiều Tà

Lưu luyến bóng chiều, vang tiếng chuông
Sau lưng khép chặt cổng thiên đường
Vừa xa ảo ảnh, vào mưa bão
Chưa bỏ mê đồ, lạc khói sương...
Buồm khuất trong mây giăng góc biển
Người đi trơ nắng tắt khu vườn
Giang đầu thăm thẳm ngùi trông lại
Văng vẳng bên trời tiếng cố hương.

Người hỡi, còn chăng nỗi chán chường
Khi nhìn khuôn mặt hiện trong gương!
Ðá mòn, sông cạn: thời niên thiếu
Tim lụn, dầu hao: chí quật cường
Trời thắp nắng tàn, vang tiếng gió
Chiều giăng mây xám, phủ màn sương
Về đâu cánh én say giông bão?!
Quên khói hương xưa ấm miếu đường.

Hồ Trường An</div>

Hoanghac
01-19-2013, 03:29 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">
Tặng Ai Uu Du,
nhân đọc bài “Thôi cũng chẳng…” (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?6362-G%C3%B3c-Th%C6%A1-T%C3%ACnh-Ho%C3%A0i-H%C6%B0%C6%A1ng&p=21198&viewfull=1#post21198)
(hh)

Nước đổ lá khoai

Lòng ta là một cơn mưa lũ
Đã gặp lòng anh là lá khoai
Mưa biếc tha hồ rơi hạt ngọc
Lá xanh không ướt đến da ngoài.

Ta trút bâng quơ một trận lòng
Biết rằng đau khổ giữa hư không
Khóc mình uổng lệ rơi vô lý
Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng

Ta như cô khách khoảng đìu hiu
Đã gặp chiều hôm, lại bước liều
Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp
Lại tìm sa mạc của tình yêu

Ngày mai nắng mọc, mưa rơi hết
Mặt tạnh cơn si, lòng cạn hồ
Ta sẽ thôi yêu như đã giấu
Không hề oán hận lá khoai khô.

Xuân Diệu
(Gửi hương cho gió - 1945)
</div>

Hoanghac
01-26-2013, 03:43 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Quê Hương

Ngoài ấy bây giờ chưa nắng lắm
Nhiều hoa gạo đỏ nở bên sông
Tháng giêng có tiếng chim tu hú
Khung biếc trời mai én liệng vòng

Mực nước vơi nhiều từ tháng chạp
Bờ sông hiện rõ bóng lau xanh
Nghiêng nghiêng bãi cát viền quê ngoại
Xóm bến dàn xa khuất lối quanh

Núi võ vàng mong ai nhớ ai
Tỉ tê lệ suối buồn đêm dài
Người đi từ mấy phương trời thẳm
Núi biết sao chia nỗi cảm hoài?

Ngoài ấy giờ đây mùa gió mùa
Xiêu xiêu quán nhỏ bên đường trưa
Vườn cau của mẹ hoa cau rụng
Giọt sáng rơi dường giọt nước mưa

Nhà ta dựng lại trên nền cũ
Một bức tường rêu kỷ niệm mờ
Tường đứng mang linh hồn thuở trước
Chở che hai mái lá bây giờ

Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen
Tóc sương dần xoá tóc màu đen
Nhớ con xa nhẩm lời kinh nguyện
Khuya nối nghìn khuya một ngọn đèn

Ngoài ấy... (nghe như xa cách lắm!)
Mà thành xa cách cố hương ơi!
Mỗi chiều ánh điện loang đầu phố
Trông chuyến tàu ra lại ngậm ngùi...

Tường Linh
(Nghìn Khuya, xuất bản 1965)
</div>

Hoanghac
02-02-2013, 04:58 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bốn mùa mưa

Ta yêu mưa xuân,
Phơi phới trên vườn mận nở,
Trên cánh hoa đào rực rỡ,
Trên áo quần diêm dúa hội mừng xuân.
Mưa rơi rơi ...
Cho cành xuân căng nhựa,
Cho má em tươi hồng.

Ta yêu mưa hè,
Ào ào như thác đổ.
Lá tre rơi đầy ngõ,
Nước đồng giăng trắng xóa mênh mông.
Cây xanh màu mới,
Người vui giải nồng.

Ta yêu mưa thu,
Mưa giăng sầu ly biệt,
Mưa nhắc mãi mối hận tình bất diệt,
Của chàng Ngưu ả Chức bên sông Ngân.

Ta yêu mưa đông,
Mưa phùn câm lặng.
Mưa xóa mờ rặng cây trên đường vắng,
Mưa đem trời nằng nặng xuống gần ta.

Ta yêu mưa bốn mùa,
Nghe nhạc trùng rên rỉ,
Giun khóc chân tường, dế than dưới cỏ,
Nhạc sầu dâng buồn bã suốt năm canh.
Ta thích đêm mưa, nằm sát cửa sau mành.
Nghe gió rít từng hồi qua kẻ hở,
Nghe gió đập tàu tiêu, mưa nức nở ...
Nghe hồn mưa than thở với hồn ta!

Ta yêu mưa bốn mùa,
Vì lòng ta gió mưa chẳng ngớt!
Ta muốn đêm dài mưa không ngưng hạt,
Cứ mưa hoài, mưa mãi... Mưa, mưa, mưa.

Bàng Bá Lân
(Việt Nam thi nhân tiền chiến, Xuân Thu)
</div>

Hoanghac
02-08-2013, 09:29 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mưa Đêm Trừ Tịch

Đất khách năm tàn vẫn gió mưa
Ngồi bên ly rượu đón giao thừa
Nhìn qua khung cửa mờ hơi nước
Chợt nhớ mưa phùn đất Bắc xưa

Ôi! cố hương xa nửa địa cầu
Nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau
Đâu đây trong khói trầm thơm ngát
Hiện rõ trời xuân một thuở nào

Thấy lại con đường tuổi ấu thơ
Cỏ mềm nhung biếc đón chân tơ
Cành non lộc mới ngang tầm mắt
Trang sách thần tiên bụi chửa mờ

Ta bước tham lam, chân vội vàng
Lượng đời mặc sức tháng năm hoang
Lòng vui nào biết chân khờ dại
Đã chọn cho mình lụy gió sương

Mê mải theo người nhập cuộc chơi
Lớn khôn cùng với nắng mưa đời
Bao nhiêu mơ ước thời niên thiếu
Mỗi Tết tàn theo xác pháo rơi…

Thảng thốt quay nhìn rụng mấy xuân
Trái tươi nhân thế héo khô dần
Đêm nao thức giấc cùng trăng xế
Thấy lạnh riềm mi giọt lệ thầm

Trong góc hồn đau dĩ vãng buồn
Vẫn còn xanh ngát cõi xuân non
Tưởng như khói pháo chưa mờ nhạt
Trên lối hoa đào trải mộng thơm

Thôi, hãy vào đây tránh gió mưa
Những lòng hoang dại, mộng bơ vơ
Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc
Trong khói men nồng hạnh phúc xưa.

Thanh Nam
(Xuân Quý Hợi)</div>

Hoanghac
02-16-2013, 05:58 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Xuân Mơ

Nhớ lại ngày xuân mỗi độ xưa
Theo me dâng lễ buổi lên chùa
Trầm thơm bay ngát lừng trên điện
Tiếng mỏ nhịp đều, tiếng tụng kinh

Như tiếng thời gian rụng lững lờ
Nàng Xuân tha thướt đẹp như mơ
Chim chiều rộn rã trên cành bưởi
Cô gái nhà bên những ngẫn ngơ

Lặng lẽ xuân qua viếng mọi nhà
Dạt dào cánh bướm đậu ngàn hoa
Trên cành hoa đẹp khoe mùa mới
Như dạo lòng theo khúc thiết tha

Tôi nhớ ngày xuân một thuở nào
Vui như lễ hội trong chiêm bao
Ước ngày dài mãi cho hạnh phúc
Trải thảm cỏ xanh trước ngõ vào

Trai gái trong làng mừng đón xuân
Cùng khoe áo mới rộn ngoài sân
Niềm vui như đọng trên khuôn mặt
Hạnh phúc dâng lên ngập bước chân

Của những người xưa hái lộc đầu
Mai ngày xuân mộng biết về đâu
Cho tôi thăm lại mùa xuân mới
Ðể thắp hương lòng sáng muôn sau

Ước nguyện xuân xưa vẫn mãi còn
Thương yêu sống lại thuở vàng son
Ðừng trôi như nắng chiều buông tủi
Giữa lối xuân qua những bước mòn!

Trần Đan Hà
</div>

Hoanghac
02-28-2013, 10:25 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Xuân lối cũ

Tôi trở lại kiếm người trên lối cũ
nghe mùa xuân chợt rũ xuống giận hờn
nơi thành cổ loài chim xưa thôi hót
tôi tìm đâu bóng nhớ thuở môi hồng?

Người đã xa như một vì sao nhỏ
cuối chân trời thương nhớ vẫn chưa nguôi
tôi đếm những mùa xuân qua hút bóng
nghe trong hồn hoa cỏ cũng tàn phai

Phố chợ đó cũng hoang đường cổ tích
dấu chân son người xoá bỏ tháng ngày
bây giờ đó đạn bom thay tình ái
ru tôi hoài trên những luống chiêm bao

Người đã xa người còn nghe tiếng nói
tôi phương này tuổi đá lạnh vàng không?
ơi lối cũ mùa xuân xưa chợt hiện
chuông tim tôi dây đứt lạnh vô cùng.

Trần Dzạ Lữ
(trích Hát Dạo Bên Trời - 1967)</div>

Hoanghac
03-08-2013, 10:05 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Hoài Niệm

Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển
Hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa
Miền đất đó trăng đã gầy vĩnh viễn
Từ vu vơ bên giấc ngủ mơ hồ

Một lần định như sao ngàn đã định
Lại một lân nông nổi vết sa cơ
Trời vẫn vậy vẫn mây chiều gió tĩnh
Vẫn một đời nghe kể chuyện không như
Vẫn sống chết với điêu tàn vờ vĩnh
Để mắt mù nhìn lại cõi không hư
Một lần ngại trước thông già cung kính
Chẳng một lần nhầm lân không ư?
Ngày mai nhé ta chờ mi một chuyến
Hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa.

Tuệ Sỹ</div>

Hoanghac
03-24-2013, 11:26 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Nếu Mai Em Về

1.
nếu mai em có về xóm biển
thả gió về trời cho mây bay
bên con suối ngọc mơ màng ngủ
cho tóc em nồng hương cỏ may
nước mắt mẹ -
có rơi dài đêm tối?
nỗi niềm cha –
còn u ẩn tháng năm?
em - em đó sầu dâng mấy độ
ngóng trăng suông và lạnh chỗ nằm

2.
nếu mai em có về quê cũ
đánh thức dùm tôi nhánh ô môi
đang rủ sắc buồn bên song cửa
với giàn bông giấy đắm sương mai
có băng qua bãi,
băng qua suối
theo tiếng thì thầm trong khói mưa
mặc gió hững hờ rung tà áo
đã quên sầu,
hết xót xa chưa

3.
nếu mai em có về xóm biển
hãy thắp dùm tôi mấy nén nhang
cho bạn bè trên đường bỏ xứ
lỡ trầm mình dưới đáy đại dương
thắp thêm nhiều nén trên bia mộ
cho thân bằng quyến thuộc anh em
đã ngã gục qua lằn tên mủi đạn
thủa chiến chinh chia cắt đôi miền

4.
nếu mai em có về quê cũ
đọc lại tình thư đã nhạt màu
mà dư lệ đã lem nhòa trang giấy
với muộn phiền chất ngất lao đao
đò qua xóm vắng ai xuôi ngược
có chở đầy trời thương nhớ không
mộng hồn nào vấn vương tóc rối
gót chân sen em có động chiều hồng?

phan bá thụy dương</div>

Hoanghac
04-02-2013, 04:16 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Chim kêu bãi quạnh

Dưới lũng, trên triền, nắng xếp nhỏ.
Nước ròng sâu, sông lảng lảng xa.

Khắc khoải chim kêu ngày tận tuyệt.
Ai trầm luân đó có về qua?
Mông quạnh bãi phơi vũng vướng mắc,
Con cò lặng ngẩng lắng hơi thu.
Xác cây gục hỗn mang cành rễ.
Rừng đứng quanh đây, rừng tận đâu?
Gió thấp thoáng, xa xôi hiện ẩn.
Đêm nay, mây đâu nghỉ phương nào?

Khắc khoải chim kêu hồn khuất giạt.
Cảnh nổi trôi giờ đã lặng chưa?
Ngấn nước đục khoen lem cỏ sậy,
Lưu mà chi chỉ dấu phù hư?
Xương cốt vẫn là xương cốt cũ,
Đành rêm nhức mãi trở trời xưa.
Linh chăng những vàng tiền mẹ đốt?
Cửa để, con đi chơi về khuya.

Khắc khoải chim kêu đời khổ nạn.
Cò ai ngồi rạng cội cây già?
Chim vút lên như hòn đá ném,
Rồi tôi, cái có chỉ là qua.
Chiều nay, trên bãi sông run rủi,
Mường tượng dòng sông trôi tro ta.
Một mai, ngoài cõi gió hao đuối,
Ai hỏi ai về ai trước kia?

Khắc khoải chim kêu mùa xoá giải.
Hành nhân về bên giếng quê nhà.
Ngõ trúc chiều ngát cơm gạo mới.
Ngọn đèn thắp đợi đã rền hoa.
Cởi đôi giày vẹt, tấm áo tả,
Xót xa như lột một lần da.
Chiêm bao, âu cũng chiêm bao cả.
Mưa lớn, chừng mưa rợp hải hà.

Chiều bóc, bóc dần những rớt nắng
Loi ngoi nắm níu lũng triền xa.

Tô Thùy Yên
</div>

Hoanghac
04-10-2013, 03:53 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bên này sông

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Trời bên kia trời rất hồng
Ta tưởng môi em chiều Đà-lạt
Ta ở dưới này ta nhớ mong

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Mùa xuân âm u gió ngủ trong lòng
Ta nhớ vô cùng những thằng bạn chết
Mai giỗ tụi nó bây nhớ về đông

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Cây cầu thân yêu gãy xuống giữa giòng
Tà áo em bay trắng màu góa bụa
Như tang tóc về giữa phố người đông

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Những chiều đi lên chiều rất nồng
Lửa đã đốt lên lòng chưa ấm lại
Nghe điệu ru hò than nỗi diệt vong

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Nhìn hoàng hôn xuống, hoàng hôn trong
Mắt biếc có trăm chiều đổ bóng
Em với khăn sô đã khóc chồng

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Ngó nước đi lên nước ngược giòng
Mày uống chưa xong đã đi đánh trận
Tụi tao về ngày nhớ ngày trông

Những thằng còn lại buổi chiều ngồi quanh
Uống tiếp cho quên bên chiếc bàn tròn
Mày lên Taigơ, A-sao, A-lưới
Hãy đợi ngày về uống nốt giòng sông.

Phạm Nhuận
(Bách Khoa số 321, ngày 1/6/1970)</div>

Hoanghac
04-18-2013, 12:35 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tháng tư đen

Tháng tư con hai tuổi
ba bồng con đứng nép bên đường
xích xe tăng rào rạo nghênh ngang
con bật khóc ngực ba đau nhói

Tháng tư với mặt trời mọc ngược
đêm thành ngày trắng bỗng thành đen
gió không thổi người đi như chạy
hầm hố nào thành lũy tan hoang

Giờ cũng tháng tư
con gần bốn mươi tuổi
xích xe tăng vẫn nghiến mặt đường
nghe rào rạo trong đêm tăm tối

Đường tự do nối mọi trái tim
bị chặt khúc đào lên lấp xuống
đường dân chủ vun vút dùi cui
nòng súng nhắm vào từng khuôn ngực

Chúng muốn ta đi bằng đầu gối
rụng hết tay chân biến thành lươn
chúng muốn biến ta thành đinh ốc
trong cổ xe bọc thép tối om

Chúng muốn ta sống đời thực vật
không biết đau la hét nói cười
chỉ mở mắt nằm như cá chết
trong nhà mồ lạnh lẽo trống không

Tháng tư trở laị làm cai ngục
thay xích xiềng ổ khóa xà lim
thay óc não buồng tim lá phổi
thay con người thành lũ cừu non

Tháng tư đen tháng tư quỷ ám
cả một bầy vượn cáo nhố nhăng
kìa lũ sói đến từ phương bắc
hú trên ngàn rớt rụng vầng trăng

Tháng tư đó làm đời con ngạt thở
ba mươi sáu lần ba mươi sáu sợi dây
mỗi lần đến lại siết thêm một chút
ba già rồi ai cởi trói cho con!

Khuất Đẩu
(tháng 4/2011)</div>

Hoanghac
04-26-2013, 12:37 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tháng tư nhìn thấy

Rồi gió đông kia thổi lại rừng
Bên đường tha thướt những hàng phong
Con chim nào hót trong mùa nắng
Ðể thấy buồn tôi rất chập chùng

Tôi có ngờ đâu biệt cố hương
Ngày bên tiếng máy chạy không ngừng
Ngỡ quên tuổi nhỏ con diều giấy
Bay tít mù khơi mấy chục năm

Lác đác trong hồn tôi có đủ
Hoa mùa chinh chiến lẫn hoa thơ
Còn hoa trên những mồ vô chủ
Ðã héo bao giờ một tháng tư

Tôi sống bâng quơ ngọn cỏ hèn
Niềm đau vừa đủ để tôi điên
Mỗi khi cây lá cười tươi thắm
Là rễ tan nhà đụng nát tim.

Lâm Hảo Dũng
</div>

Hoanghac
05-24-2013, 08:39 AM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg);text-align: justify; color: #000080; padding:20px">
Vịnh Bức Dư Đồ Rách
thơ Tản Đà và các bài thơ họa


Ôn cố tri tân, đọc chuyện xưa nghĩ chuyện nay, dẫu đã ngót trăm năm, hoàn cảnh và tâm trạng có khác, xưa chống ngoại xâm, nay chống giặc ngay trong nước do cấp lãnh đạo cõng về…!

Trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có bài thơ Vịnh Bức Dư Đồ Rách. Bài thơ in lần đầu năm 1921, trong tập thơ Còn Chơi. Đến năm 1925 được tuyển chọn in trong tập Thơ Tản Đà:Vịnh Bức Dư Đồ Rách

Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.Các nhà văn, nhà thơ đương thời cảm tác cùng tác giả, lên tiếng hưởng ứng, ủng hộ tư tưởng của Tản Đà bằng cách có nhiều bài họa lại… Tản Đà đồng cảm liền viết bài họa lại thứ 2, đăng trên ĐPTB (Đông Phương Thời báo), số 635, năm 1927:


Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 2

Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi
Ta bồi cho chúng chị em coi
Giận cho con chắu đà hư thế
Nghĩ đến ông cha dám bỏ hoài.
Còn núi còn sông: Nhìn vẫn rõ
Có hồ có giấy dễ mà chơi.
Bởi chưng hồ giấy ta chưa có
Đành chịu ngồi trông rách tả tơi.Như được chắp thêm cánh, đồng hành bay bổng cùng Tản Đà, các nhà nho, nhà văn có tâm huyết, yêu đất nưóc, dân tộc cùng tham gia họa lại Bức Dư Đồ Rách… Tản Đà viết tiếp bài thứ 3, đăng trên Đông Phương Thời Báo số 636, năm 1927:


Vịnh Bức Dư Đồ Rách – 3

Đành chịu ngồi trông rách tả tơi
Buồn chăng? Hỡi các chị em ơi!
Nghĩ cho lúc trước thương người vẽ
Ngó lại xung quanh hiếm kẻ bồi
Hồ giấy bây giờ mua kiếm khó
Non sông ai hỡi đợi chờ ai?
Còn núi còn sông còn ta đó
Có lúc ta bồi chúng bạn coi.Cuối cùng Tản Đà tổng kết cuộc họa thơ do ông khởi xướng bằng bài Vịnh Bức Dư Đồ Rách – 4, cũng đăng trên Đông Phương Thời Báo số 643, cùng năm 1927:


Vịnh Bức Dư Đồ Rách – 4

Có lúc ta bồi chúng bạn coi
Chị em nay hãy tạm tin lời
Dẫu cho tài có cao là thánh
Chưa dễ tay không vá nổi trời
Hồ giấy muốn mua, tiền chẳng sẵn
Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi
Việc nhà chung cả ai ai đó
Ai có cùng ta sẽ liệu bồi?Trong số những bài họa, có hai bài của Cụ Phan Bội Châu, cũng cùng năm 1927.


I
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi,
Ta bồi cho chúng chị em coi.
Giận cho con cái đà hư thế,
Nhớ đến ông cha dám bỏ hoài.
Còn núi, còn sông nhìn vẫn rõ,
Có hồ, có giấy dễ như chơi,
Vì chưng hồ giấy ta chưa có
Đành chịu ngồi trông rách tả tơi.


II
Hóa rách ra lành thế mới hay
Trời giăng giấy khắp, đất hồ đầy,
Non sông sẵn vóc thêu hoa gấm,
Gan óc ghe phen trổ gió mây.
Trắng úa, hồng tươi tùy thợ ý,
Bột rền, keo dẻo cốt thầy tay.
Người đà mới mới ta nên mới,
Bồi vá mà chi, kéo khuấy rầy.

Phan Bội Châu
1927
Dưới đây là bản tiếng Anh Vịnh Bức Dư Đồ Rách của Tản Đà, do Giáo sư Huỳnh Sanh Thông chuyển ngữ.


The Tattered Map

Stand there and have a look at that poor map.
Its streams and hills make sorry butts for jokes.
You know how long it took to draw the map?
Why is it now all tattered and torn up?
Our fathers purchased it, left it to us-
how dare their children make a toy of it?
Oh well, it’s no use blaming juveniles.
Let’s all do what we must and mend the map.

Huỳnh Sanh Thông
[From An Anthology of Vietnamese Poems,
edited and translated by Huỳnh Sanh Thông,
Yale University Press, 1996]
Bài họa Vịnh Bức Dư Đồ Rách, của Trần thị LaiHồng


Nhìn tấm dư đồ rách tả tơi
Non non nước nước ngắm nhìn coi
Cha ông xưa cố công gìn giữ
Con cháu nay hoài của bán chơi!
Ải Bắc xoẹt cắt đầu biên giới
Bờ Đông bò liếm chiếm ngàn khơi
Tổ quốc giang san nay sứt mẻ
Dư đồ một tấm tả tơi rồi!!!


Trần thị LaiHồng
Hoa bang, tháng 5, 2013,
(để nhớ môt thời thơ ấu từng chạy qua nhà thờ Ông Già Bến Ngự)------------------------------------
Chú thích :

1. Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939), người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn tây. Vì quê ông gần sông Đà và núi Tản Viên, nên lấy bút hiệu là Tản Đà.
2. Cụ Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867, mất ngày 29 tháng 10 năm 1940 là một nhà cách mạng Việt Nam trong phong trào chống Pháp. Ông đã thành lập phong trào Duy Tân Hội và khởi xướng phong trào Đông Du.
3. Giáo Sư Huỳnh Sanh Thông (1926-2008) gốc Hóc Môn, từng bị Pháp bắt vì chống chính quyền Pháp. Du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp Đại học Ohio, giảng viên Việt ngữ Viện Ngoại vụ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington DC, và chuyển sang dạy Văn chưong việt Nam, Đại học Yale. Ông có về Việt Nam làm việc cho Việt Nam Thông tấn xã và sau đó trở lại định cư tại Hoa Kỳ, dạy tại Đại học Yale , cư ngụ trong khuôn viên Yale cho đến khi qua đời.


(nguồn: sangtao.net)</div>

Hoanghac
06-06-2013, 04:22 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Thì Ra Trong Con Mắt Nhớ

Trước nhà tôi, hai cây phượng, bây giờ còn đó hay không?......
Nhà tôi ở bên con sông, con sông chắc còn chảy đó?
Nhớ hoài những đêm trăng tỏ, em cười như nụ hoa mơ,
em nhắc lại một câu thơ anh làm hồi đầu mình gặp,
em đưa bàn tay anh bắt rồi thì trái nợ thành duyên...

Chiến tranh hồi đó bùng lên, tôi đi theo đường của đạn,
em cười như đêm trăng sáng mà hai con mắt đỏ ngầu.
Tôi hôn con mắt em sâu, sâu như nghĩa tình đất nước.
Em đi theo tôi từng bước mà không quá được bờ tre.
Tôi nói: “Thôi em hãy về!”. Em nói: “Thương em và sống!”.

Mười năm! Mười năm tuyệt vọng. Chiến tranh ngừng, tôi, tù binh!
Tôi vẫn ở trên rừng xanh, nhớ em hái chùm sim tím,
thương ơi cây phượng nhà mình, thương ơi em yêu của anh,
bây giờ chắc “đi kinh tế”, bây giờ thắp nhang mồ Mẹ, bây giờ thả tóc chiều sương?

Ðược tin em ra đại dương. Ðược tin em... rồi mất biệt!
Tôi ở tù ra, chưa chết mà em thì biệt âm ty!
Rồi tôi cũng kiếm đường đi, đi và nhớ hai cây phượng.
Em ơi lòng anh đau đớn, bao giờ mình gặp lại nhau?
Hỏi em, anh hỏi trăng sao, không có đêm nào trăng tỏ,
thì ra trong con mắt nhớ, em à nước mắt anh sa!

Hai cây phượng còn, nở hoa; mất rồi thì thôi mất hết,
chúng mình đứa nào cũng chết, chết trong nỗi nhớ Quê Hương!
Em ơi anh nhớ nụ hôn để trên môi em đêm nọ
ố cái đêm con trăng rất tỏ, con sông chảy rất ngọt ngào.
“Ôi em o Huế ngộ sao, yêu chi người trai lính trận?”.
Hỏi ai? Nghe lòng thật đắng. Hỏi ai? Mưa nắng nhạt nhòa...

Trần Vấn Lệ
</div>

Hoanghac
06-23-2013, 07:37 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Thõng Tay Theo Gió

nước sông trôi mãi bao giờ mỏi
ta có còn gì để luyến mong?
sắc diện bơ phờ râu tóc bạc
lửng thửng rong chơi cõi tang bồng

đôi khi chạnh thấy lòng xa vắng
một vạt nắng hồng - một áng mây
cũng đủ cho hồn êm ấm lại
giữa phút mê cuồng, giữa cuộc say

núi cao lũng thấp rừng hoang phế
quanh quẩn xuống lên quanh quẩn ra vào
hỡi ai ngơ ngác bên bờ suối
sao nhặt trăng tàn ướp cỏ đau?

trong chốn mơ hồ u tịch đó
thoảng nghe dìu dặt tiếng tiêu buông
thõng tay theo gió theo mưa lũ
tâm trụ an nhiên, mộng bình thường.

Phan Bá Thụy Dương </div>

Hoanghac
07-04-2013, 09:24 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Hạc Nhớ Bóng Tùng


(Kính trình thi sĩ Hà Thượng Nhân)Rồi mai cạn chén trường đình
Giọt tương lã chã -giọt quỳnh xanh xao
Bóng người dầu khuất nẻo chao
Dặm ra sao tỏ dặm vào trăng nghiêng ...

Thôi thì
Nầy nhé
Trích Tiên
Gõ bồn hát khúc đảo điên gió lồng

Nhân sinh
Nầy nhé
Tri âm
Hợp tan bèo nước - có không mịt mờ
Nậm nửa bầu - túi đầy thơ
Ngửa ngang vận nước - hững hờ yên nhung

Rồi mai hạc nhớ bóng tùng
Rồi mai mốt nọ sương chùng thềm lan
Ði về một cõi thênh thang
Thương nhau hé mộng đêm tàn rượu vơi

Rồi mai góc biển chân trời
Tưởng nhau đổ chén rượu mời am rêu
Bóng hình thưở ấy đèn khêu
Trang thơ tống biệt - chuông chiều khai kinh

Võ Thanh Văn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


(Họa Bài “Hạc Nhớ Bóng Tùng”
của Phù Hư Dật Sĩ Võ Thanh Văn)Trường đình hay vẫn đoản đình
Bụi hồng lãng đãng, hương quỳnh xôn xao
Mà vừa mới đã ôi chao
Người ra mặt cúi, kẻ vào bóng nghiêng

Này ai ngồi lại cõi tiên,
Có nghe tiếng hát người điên mây lồng?

Thôi thì đồng điệu tri âm
Hẹn nhau nẻo có, dặm không bụi mờ
Về đây tìm lại vần thơ
Ngổn ngang tha thiết, hững hờ nhớ nhung

Tưởng là nằm dưới gốc tùng
Nghe như gió thổi đã chùng hoa lan
Ở đâu mà chẳng thênh thang
Cuộc say đắm nhớ, đêm tàn tạ vơi

À! Ai còn đó bên trời
Có nghe rượu rót hoa mời tường rêu
Ðêm khuya ánh lửa lại khêu
Chim bay về núi, khách chiều thưởng kinh

Hà Thượng Nhân

</div>

Hoanghac
07-12-2013, 01:21 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Loài Cây Nhớ Gió

từ buổi đến rừng cao như mắt nhớ
áo sương che lá ngủ ướt lệ người
chiều lên đứng đồi xa trông bốn hướng
hồn mơ bay cánh én liệng bên trời

vàng cây cỏ những ngày đi chẳng hết
dọc biên thuỳ mòn rã gót hành quân
mình lỡ hẹn không về thương tóc đó
thì ngồi đây điếu thuốc đốt buồn thêm

tình lính trận tê tê ngoài tuyến gió
chút bụi mờ trên áo nhẹ như sương
lòng hiu hắt cũng buồn cây súng lạnh
trên vai đời nghe nhớ đã rưng rưng

ba lô nặng tâm tình theo đơn vị
những nẻo đường u uất của quê hương
chân phiêu bạt chưa hề đo ý nghĩ
sao lệ người đã vương gót lang thang

từ buổi đến rừng cao cây nhớ gió
mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay
mong trở lại một ngày thương tóc đó
có tình người trên vầng trán mây bay

Lâm Chương </div>

Hoanghac
07-19-2013, 04:14 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Chiếc bóng

Lặng lẽ đi về chiếc bóng câm
Bước chân khua dậy nỗi đau thầm
Dặm trường trước mặt chưa nguôi bão
Tiếng hát bên trời mãi vọng âm
Vườn cũ úa vàng bao nắng cháy?
Mái xưa dầu dãi mấy mưa dầm?
Thắp đèn tâm tưởng soi hưng phế
Man mác hồn quê lạnh tháng năm

Thêm đoạn đường thêm bước lạc loài
Cửa buồn đôi cánh khép tương lai
Khói mây phương đó giăng mù mịt
Sông nước nơi đây chảy miệt mài
Mộng dứt, hoang mang trời đất rộng
Năm tàn, ngùi ngậm sắt son phai
Nẻo về ngoảnh lại sương bàng bạc
Cùng gió buông chung tiếng thở dài

Hồ Trường An
</div>

Hoanghac
08-05-2013, 07:48 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tương Phản

Đêm chớm ngày tàn
theo tiếng xe lăn về viễn phố
Em ơi!
Sương rơi
ngoài song đêm hạ
ôi! buồn phố xá...
Hoang liêu về chết tha ma
tiếng chân gõ guốc: người xa vắng người.

Em có nghe dồn dã
bước ai vất vả
bóng ai chập chờn
hồn ai cô đơn
say sưa tìm về ấm cúng?

Em có nghe bi ai
tình ai ấp úng
thương ai lạc loài
ăn mày xán lạn một ngày mai?

Đêm ni say đất lở,
em có nghe rạn vỡ
ra muôn mảnh ly rơi
pha lê vạn chuỗi cười?

Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ,
trơ trẽn giai nhân phô loã thể
Bên ni phố vãn lòng ngoại ô
Em có nghe mơ hồ
bước ai thao thức
gõ nhịp hẹn hò
in dài ngõ cụt
bóng ai giang hồ?

Bên nớ bên ni đêm lạnh cả,
lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng.
Em ơi! bên trong
dù chia ly đôi phút
đồng mang nhớ đèo mong
hai tâm hồn giam kín
bốn mắt xanh bịn rịn,
anh ngồi làm thơ
em ngồi bấm đốt con thơ ra đời
Bên ngoài liếp ngõ sương rơi
bên trong kín gió, ấm ơi là tình!

Cung Trầm Tưởng
(Đakao 1950)</div>

Hoanghac
08-15-2013, 02:48 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Cửa chiều

chiều có một giòng sông
đời ướt đầm mưa bão
mười năm như môi câm
nuốt hờn trong trí nhớ

ly khách buồn chi lạ
ôi giọt nắng oan khiên
nghe mưa về não nuột
như ta lìa anh em

cửa chiều đã khép chặt
ngày trơ một nỗi buồn
đêm nay trời nguyệt tận
tinh tú sầu như câm

tay vươn níu cửa trời
ta một vùng trăng lặn
hoài mong một tiếng gà
nhìn quê hương đã khuất

sương đẫm ướt hồn tôi
cỏ cây chừng thinh lặng
ôi sợi tóc hôm qua
cùng nỗi buồn đã bạc

ta còn nỗi tiêu vong
hồn đời khua đã cạn
chuông chùa rung cõi xưa
ta với buồn vô hạn

mưa nấc trên mái hiên
là hồn ta hiển hiện
chiêm bao em có nghe
nỗi lòng không định hạn

ta là chim bói cá
đứng soi mặt bên hồ
lòng đã rong rêu quá
cùng nỗi buồn chung thân

ngắm soi vùng dĩ vãng
nhớ nụ cười khuất xa
hàng tre loang bóng đổ
trăng gầy soi bước đi

nhân gian đâu nhớ được
mùi tóc nhập cỏ hoa
hỡi người em đầu ngõ
một chiều nay cách xa

gia tài xin gởi lại
nặng trĩu gánh ly hương
nỗi buồn hơn đá núi
nỗi sầu có ai hay

một vùng trăng hờn tủi
mầu tro than cuối đời
hồn tôi hòn đá tạc
ghi dấu đời qua đây

khói buồn quanh mái tranh
mấy rưng rưng giòng lệ
nỗi sầu như đá câm
tôi cảnh đời hoang phế

lòng đã như thâm cung
hồn đã đầy sạn đạo
tha hương từ dấu giày
viễn phương trong mắt ướt

trăng rằm xanh bóng cây
hồn nghiêng sầu vô hạn
em buồn như rừng mây
ta hồn đau cố quốc

nỗi buồn như quê hương

kiêm thêm
</div>

Hoanghac
09-09-2013, 10:54 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Gửi Theo Mây Trắng

Mai về để nhớ riêng nhau
Giờ đưa tiễn khát nỗi đau dịu dàng
Đôi bờ xanh biếc đại dương
Đất dung thân bóng cố hương mịt mù
Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Thương em, anh vụng đường tu cũng tròn
Trao nhau con mắt tình buồn
Gửi chân mây trắng gọi hồn thiên thu.
Lá bàng đỏ phố thành xưa
Tiếng ve cuối Hạ còn đưa sầu về!

Hoàng Song Liêm
(Virginia, USA)</div>

Hoanghac
09-26-2013, 09:36 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bài Hát Mùa Thu

Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn,
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi,
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
Em đi hoài cảm một mình.
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?

Đinh Hùng
(Đường Vào Tình Sử, 1961)
</div>

Hoanghac
10-30-2013, 05:15 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mưa Cao Nguyên

Hình như mưa đã vào mùa
Đường khuya im vắng rừng mờ hơi đêm
Buồn nghe mưa lại buồn thêm
Xe tương lai chở lãng quên vào đời
Nhớ nhau tròn một câu cười
Mùa thu xưa vẫn nặng lời cổ sơ
Em về chết nửa giấc mơ
Một trang tâm sự bài thơ ân tình
Trăm sau ngàn trước mong manh
Lời ru thảo mộc túi hành trang theo
Đời như chiếc lá rụng vèo
Trót đa mang phải ít nhiều thương đau
Luyến lưu tự phút giây đầu
Chiều qua phố vắng nỗi sầu lên khuôn
Thương lên thác nhớ xuôi nguồn
Một vùng đêm lạnh nỗi buồn cố nhân.

Anh Hoa
(Thơ Và Thời Gian, 1956)

Nhà thơ Anh Hoa, nay là thi sĩ Hoa Văn, tức cựu Trung tá Quân Lực VNCH Ngô Văn Hòa
Vốn là một sĩ quan cao cấp Chiến Tranh Chính Trị VNCH từ khi xếp bút nghiên theo việc đao cung,
qua bản Tướng Mạo Quân Vụ của ông, ông theo học Khóa Cương Quyết trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt
từ năm 1954, để rồi ra trường, theo lý tưởng Chiến Tranh Tâm Lý, ông về học chuyên nghiệp Chiến Tranh Tâm Lý
trường Cây Mai Saigon, rồi được đề cử qua Hoa Kỳ tu nghiệp các ngành Thông tin, Báo chí, Tâm Lý Chiến.
Về nước, ông nhận lãnh nhiệm vụ làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 20 chiến tranh chính trị,
tích cực đấu tranh với Cộng sản ở khắp miền rừng núi, hành lang Tây Nguyên,
trải dài từ Komtum, Pleiku, Chudron (Phú Bổn) xuống tới Ban Mê Thuộc...
Sau những năm dài gian khổ qua các trại tù cải tạo, ông đến Hoa Kỳ năm 1993 theo diện HO
và ký tên trên tác phẩm lưu vong của ông là Hoa Văn.
Những tập thơ đã in:
- Đường Em Hoa Nở 1964 - Thơ Anh Hoa 1965 - Thơ Lục Bát 1966 - Những Bài Âu Ca 1968
- Thơ Và Thời Gian 2002 - Tạ Ơn Đời 2005 - Che Đời Mưa Bay 2006 - Như Áng Mây Hồng 2010
- Vạt Nắng Bên Đời 2012 (nguồn internet)</div>

Hoanghac
11-18-2013, 08:31 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Có Phải Em Về Đêm Nay

Có phải em về đêm nay
Trên con đường thời gian trắc trở
Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh

Có phải em về đêm nay
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Cho lòng anh trở lại với lòng anh
Như là vàng về với lá cây xanh
Trong những chiều gió đưa về cội

Có phải em về đêm nay
Để phá tan
Những nụ cười thắt se sầu tủi
Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
Không biết đời người có đưa đến tin yêu
Những ngón tay có đưa đến bàn tay
Những mùa thu có đến gió heo may
Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh

Có phải em về đêm nay
Giữa lòng chiều tím lặng
Cho anh đừng tìm thấy anh
Đo đếm thời gian
Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
Đầu gối trên cánh tay
Để giấc mơ đừng tẻ lạnh

Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
Dù không muốn gục ngã trong đêm
Nhưng đã bao lần đêm khuya
Anh không biết đã làm thơ
Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
Sao em không về
Để dù nắng dù mưa
Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
Anh vẫn chăn chùm kín cổ
Ngủ say mềm
Vì lòng anh (em đã biết)
Có bao giờ thèm khát vô biên
Có bao giờ anh mong đừng chết - dù để làm thơ
Nên tất cả chỉ vì yêu em
Và làm thơ cho đến chết

Em sẽ về, phải không em
Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
Chúng mình lại đi
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Là những đồn phòng ngự của tình yêu
Mỗi ngón tay em
Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
Và anh: sẽ trở lại nguyên hình
Một anh chàng làm thơ
Mà suốt đời say rượu cúc

Có phải em sẽ về
Dù bầu trời vẩn đục
Hay bầu trời trang điểm bằng mây
Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
Trong những chiều gió thổi.

Nguyên Sa
</div>

Hoanghac
12-08-2013, 04:09 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Ðêm mơ gặp Tố Như

Ðoạn trường vút nẻo mờ khuya
Trăng soi gối chiếc mây lìa cành non
Thu về đậm nhạt tấm son
Ðàn vương mộng cũ lối mòn về đâu

Ðoạn trường nửa gánh qua cầu
Vần xoay núi biếc vẫn mầu thủy chung
Cảo thơm còn lẻ kiếm cung
Ðàn say tóc trắng mịt mùng âu lo

Cúc vàng thu gọi hư vô
Trăng bên giường bệnh đoạn trường là đâu
Mấy thu kinh khuyết tình sâu
Mấy trăng cổ độ vương hầu loạn ly

Tiếng đàn cong vút làn mi
Long Thành cầm giả hay vì Tầm Dương
Bâng khuâng ảo giác phố phường
Hương thề quanh quất đoạn trường héo hon

Ðoạn trường gói chặt tấm son
Một thiên bạc mệnh chưa mòn tuyết băng
Bóng ai lãng đãng cầm trăng
Gió thu hồng biếc một vầng quan san

Lửa hương một nắm tro tàn
Hồng Lam trăm mối đoạn trường về đâu
Đường đời còn mải phân vân
Thì xin ước hẹn vô vàn mai sau

Thì xin tát cạn nguồn sầu
Nghìn thu tuyệt bút điểm màu vấn vương
Phấn hương thừa nhặt nẻo đường
Nòi tình ai cũng đoạn trường với ai

Đêm thu mộng triệu khơi miền
Đoạn trường bướm trắng ưu phiền gió trăng
Gặp Người ta lại cố nhân
Bất tri tam bách... một vần cảm thông.

Trần Hồng Châu
*** tưởng nhớ giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch (1921-2003)
nhân ngày giỗ 7, tháng mười hai.</div>

Hoanghac
12-14-2013, 01:14 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mùa đông ơi mùa đông

mùa đông dài trước mặt
sông nước chảy về đời
(Kim Tuấn)

Cây khô cành đứng ngóng
ngọn gió chiều không qua
chiều mau trời tối xuống
rừng thưa và bóng người

rừng thưa chim trốn rét
tiếng kêu buồn trong sương
nhà ai đèn lên sớm
giăng đèn đón Giáng Sinh

xóm ngày đêm im vắng
mùa đông ơi mùa đông
bông tuyết bay nhẹ hẩng
cánh đồng trắng mênh mông

cánh đồng Pasternak
tuyết trắng đất trắng trời*
màu trắng làm sao vẽ
ngồi im chiều chơi vơi …

Đinh Cường
(Virginia, Dec. 2011)

*câu thơ của Boris Pasternak:
Bão tuyết mịt mùng trắng đất trắng trời
(Đức Dương dịch)</div>

Hoanghac
01-04-2014, 02:21 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mới đó

Mới đó nửa đời quên pháo Tết
Hoa mùa Xuân thay lá mùa Đông
Cánh hạc vàng vút trời xanh biếc
Mặt nhân gian rám nắng mai hồng

Mới đó Xuân tàn hoa rụng hết
Trước sân hôm trước chẳng còn mai
Tâm xa thiền ngữ chim không hót
Nên ngày qua dấu cũ tàn phai

Mới đó hoàng mai thành cổ mộc
Chú thiên đường kinh ảo vọng hoàn không
Ta lặng lẽ quay về Tu Bụi tĩnh
Em kiêu sa khóc suốt một dòng sông

Mới đó mà trăng tàn nguyệt xế
Mắt huyền mơ lạnh bóng sương mờ
Chân em bước tương lai thành dĩ vãng
Chuyện một thời thành chuyện kể ngày xưa

Mới đó hôm qua là kiếp trước
Men thời gian rượu xế nghiêng bầu
Này bằng hữu vội vàng chi uống cạn
Đâu dễ gì gặp lại kiếp mai sau

Mới đó ta về trong rỗng lặng
Ba mươi năm bão nổi ly hương
Lòng ta là gió trên đồng vắng
Tan loãng mơ hồ với cỏ sương

Trần Kiêm Đoàn
(Sacramento, sớm uống trà đầu năm 2014)</div>

Hoanghac
01-29-2014, 02:41 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Riêng Một Mùa Xuân Chẳng Thấy Sang

Rắn ngóc đầu đi, ngựa chạy về
Giật mình, xuân nở trắng cành lê
Mười năm oán hận, ai người tỉnh
Một kiếp tôi đòi, mấy kẻ mê
Đã trót phong trần nên lỗi hẹn
Chưa tròn sự nghiệp vội quên thề
Nửa đêm ngồi đếm xuân trên tóc
Nghe súng giao thừa sực nhớ quê

Quê mẹ phương nao khói ngút ngàn
Sông dài núi thẳm ngậm ngùi than
Xuân về duyên dáng làn môi thắm
Tết đến phôi pha giấc mộng vàng
Thương nữ cười nghiêng nâng chén rượu
Vong nô hồn lạc lắng cung đàn
A ha xuân đến, à xuân đến
Riêng một mùa xuân chẳng thấy sang

Tạ Ký
(1954)
Bài Thơ Xuân Được Giải Nhất Cuộc Thi Thơ
Của Đài Phát Thanh Pháp Á Sài Gòn
Đó là bài thơ của Tạ Ký, nhan đề "Riêng Một Mùa Xuân Chẳng Thấy Sang", Tết Giáp Ngọ đầu năm 1954.
Tết năm ấy, tôi từ Nha Trang về nhà bà chị ở Ba Ngòi (sau này là Thị Xã Cam Ranh) ăn Tết, tối tất niên mở đài Pháp Á nghe chương trình đón Giao thừa thì được nghe công bố kết quả cuộc thi thơ xuân với giải nhất là bài thơ của Tạ Ký. Lúcđó anh Ký đang là học sinh trường Trung Học Khải Định (Quốc Học) Huế.
Năm 1952, Tạ Ký từ làng Trung Phước, Quảng Nam, thuộc vùng Việt Minh Cộng Sản kiểm soát, trốn về vùng Quốc Gia, ra Huế học ban Tú Tài. Chiến tranh đang giai đoạn quyết liệt, anh mang tâm trạng u buồn, không thấy bên nào đáng tin tưởng; một bên là chính quyền Quốc Gia với Quốc Trưởng Bảo Đại ở trong thế phải thân Pháp, một bên là Cộng Sản với đường lối khắc nghiệt, cuồng tín một chủ nghĩa ngoại lai sai lầm và lệ thuộc Liên Xô, Trung Cộng.
Không nhớ giọng nào đã diễn ngâm bài thơ đêm Giao thừa năm ấy, nhưng sau đó ra Nha Trang, tôi nhận được bài thơ do Tạ Ký gởi vào, và vẫn còn thuộc lòng cho đến nay:

(xem trích đăng bên trên)
Kèm với bài thơ là một bưu phiếu. Nhờ nhận được giải thưởng, anh gởi tiền nhờ tôi trả nợ anh Bùi Luận (anh ruột Bùi Giáng), và biếu tôi một số tiền. Khi tôi trao tiền cho anh Luận, lúc ấy là giáo sư trường Võ Tánh Nha Trang, anh cười ha hả "trước đây gởi tiền cho Tạ Ký là định biếu cho Ký đó chớ".
Sáu mươi năm, với bao lần dâu bể, đã nhanh chóng trôi qua.
Đầu thập niên 1970, Tạ Ký còn được giải nhất về thơ, giải Văn Nghệ Tổng Thống Việt Nam, Đệ Nhị Cộng Hòa, với tập thơ Sầu Ở Lại; giải này lớn hơn giải thơ xuân nhiều.
Tập thơ Sầu Ở Lại còn đó, bài thơ xuân còn đây, nhưng Tạ Ký đã ra người thiên cổ.
Hồi ở Saigon, thỉnh thoảng gặp Bùi Giáng và Tạ Ký, nghe hai người đều thích câu thơVũ Hoàng Chương:

Ta còn để lại gì không
Kìa non đá lở này sông cát bồi
Bây giờ hai người đã nằm gần nhau trong một nghĩa trang gần Sài Gòn.
Và hai người đều có để lại văn thơ.
Trần Huỳnh Châu
California tháng chạp 2013</div>

Hoanghac
03-09-2014, 04:35 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mưa Bao Dung

Có vui mới biết đời buồn
Thật thà mới biết cái khuôn sáo này
Một lần rút ruột chia tay
Đau bao nhiêu biết đường dài bấy nhiêu!

Trời có mưa đêm nay
Hay một ngày nào đó
Tôi không tin mưa cản được lối em về
Không tin mưa làm em rét mướt
Bếp vẫn hồng rực lửa trái tim kia

Tôi nằm đây. Một mình
Chia với tôi đất trời cũng thành con số lẻ
Đêm rất buồn thương nhánh sông xa
Mỗi con sông phải có đôi bờ
Làm nên một dòng nước chảy
Em có một ngày về
Nuôi bằng cả trăm năm tôi đợi

Mưa không rơi đêm nay
Mà hồn tôi ướt sũng
Mưa không rơi đêm nay
Hồn tôi chiếc lá mỏng
Gió không về cũng rụng xuống tim em

Tôi chối từ làm bướm
Cỏ hoa vàng theo cánh lượn bay đi
Mưa bao dung không lấp lối về
Giăng ra suốt trăm năm tôi đợi

Cao Thoại Châu
(2-3-2014)</div>

Hoanghac
04-03-2014, 04:19 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Ta Về

Tiếng biển lời rừng nao nức giục
Ta về cho kịp độ xuân sang

Ta về - một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai...
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ?
Mười năm, đá cũng ngậm ngùi thay

Vĩnh biệt ta-mười-năm chết dấp
Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu
Mười năm, mặt xạm soi khe nước
Ta hóa thân thành vượn cổ sơ

Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay

Chỉ có thế. Trời câm đất nín
Đời im lìm đóng váng xanh xao
Mười năm, thế giới già trông thấy
Đất bạc màu đi, đất bạc màu...

Ta về như bóng chim qua trễ
Cho vội vàng thêm gió cuối mùa
Ai đứng trông vời mây nước đó
Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ

Một đời được mấy điều mong ước?
Núi lở sông bồi đã lắm khi...
Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động
Mười năm, cổ lục đã ai ghi?

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi

Tưởng tượng nhà nhà đang mở cửa
Làng ta, ngựa đá đã qua sông
Người đi như cá theo con nước
Trống ngũ liên nôn nả gióng mừng

Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu này

Ta khóc tạ ơn đời máu chảy
Ruột mềm như đá dưới chân ta
Mười năm chớp bể mưa nguồn đó
Người thức nghe buồn tận cõi xa

Ta về như hạt sương trên cỏ
Kết tụ sầu nhân thế chuyển dời
Bé bỏng cũng thì sinh, dị, diệt
Tội tình chi lắm nữa, người ơi!

Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ
Mười năm, người tỏ mặt nhau đây
Nước non ngàn dặm, bèo mây hỡi
Đành uống lưng thôi bát nước mời

Ta về như sợi tơ trời trắng
Chấp chới trôi buồn với nắng hanh
Ai gọi ai đi ngoài quãng vắng?
Phải, ôi vàng đá nhắn quan san?

Lời thề truyền kiếp còn mang nặng
Nên mắc tình đời cởi chẳng ra
Ta nhớ người xa ngoài nổi nhớ
Mười năm, ta vẫn cứ là ta

Ta về như tứ thơ xiêu tán
Trong cõi hoang đường trắng lãng quên
Nhà cũ, mừng còn nguyên mái, vách
Nhện giăng, khói ám, mối xông nền

Mọi thứ không còn ngăn nắp cũ
Nhà thương khó quá, sống thờ ơ
Giậu nghiêng cổng đổ, thềm um cỏ
Khách cũ không còn, khách mới thưa...

Ta về khai giải bùa thiêng yểm
Thức dậy đi nào, gỗ đá ơi!
Hãy kể lại mười năm mộng dữ
Một lần kể lại để rồi thôi

Chiều nay, ta sẽ đi thơ thẩn
Thăm hỏi từng cây những nỗi nhà
Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở?
Mười năm, cây có nhớ người xa?

Ta về như đứa con phung phá
Khánh kiệt đời trong cuộc biển dâu
Mười năm, con đã già như vậy
Huống mẹ cha, đèn sắp cạn dầu...

Con gẫm lại đời con thất bát
Hứa trăm điều, một chẳng làm nên
Đời qua, lớp lớp tàn hư huyễn
Hạt lệ sương thầm khóc biến thiên

Ta về như tiếng kêu đồng vọng
Rau mác lên bờ đã trổ bông
Cho dẫu ngàn năm, em vẫn đứng
Chờ anh như biển vẫn chờ sông

Ta gọi thời gian sau cánh cửa
Nỗi mừng ràn rụa mắt ai sâu
Ta nghe như máu ân tình chảy
Tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau

Ta về dẫu phải đi chân đất
Khắp thế gian này để gặp em
Đau khổ riêng gì nơi gió cát...
Hè nhà, bụi chuối thức thâu đêm

Cây bưởi xưa còn nhớ trắng hoa
Đêm chưa khuya lắm, hỡi trăng tà!
Tình xưa như tuổi già không ngủ
Bước chạm khua từng nỗi xót xa

Ta về như giấc mơ thần bí
Tuổi nhỏ đi tìm những tối vui
Trăng sáng lưu hồn ta vết phỏng
Trọn đời, nỗi nhớ sáng không nguôi

Bé ơi, này những vui buồn cũ
Hãy sống, đương đầu với lãng quên
Con dế vẫn là con dế ấy
Hát rong bờ cỏ, giọng thân quen

Ta về như nước tào khê chảy
Tinh đẩu mười năm luống nhạt mờ
Thân thích những ai giờ đã khuất?
Cõi đời nghe trống trải hơn xưa

Người chết đưa ta cùng xuống mộ
Đêm buồn, ai nữa đứng bờ ao
Khóc người, ta khóc ta rơi rụng
Tuổi hạc, ôi ngày một một hao

Ta về như bóng ma hờn tủi
Lục lại thời gian, kiếm chính mình
Ta nhặt mà thương từng phế liệu
Như từng hài cốt sắp vô danh

Ngồi đây, nền cũ nhà hương hỏa
Đọc lại bài thơ buổi thiếu thời
Ai đó trong hồn ta thổn thức?
Vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi

Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Đành không trải hết được lòng ta

Tô Thùy Yên
7-1985
(Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minnesota, 1995)
</div>

Hoanghac
04-29-2014, 01:50 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Hành phương đông

Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng
Nào biết tìm đâu một mái nhà
(Nguyễn Bính)

bạn ta, áo ngươi sao bạc thếch
chiều nay còn một ngươi với ta
ngươi nhớ gì dưới trời mây trắng
ta nhớ màu hoàng hôn năm xưa

ngươi phong trần ta cũng giang hồ
vó ngựa qua nhịp khua lóc cóc
buổi ra đi đâu mơ ngày về
nhưng chiều nay ngươi ơi ta muốn khóc

ngươi ba mươi ta cũng ba mươi
kể cũng đã mười năm rồi, xa lắc
thì vui đi cho hết một đời
rằng ta kẻ trời cho sống sót

đôi khi ta mơ một căn nhà trống
dù thu sang hay lồng lộng buổi mưa về
gõ trên quãng đời xưa mà hát
rằng ngàn năm mây trắng đời ta

bạn ta, còn đây lưng chén rượu
ta mời ngươi cạn nốt cùng ta
dẫu lòng ta bạc hay ngươi bạc
cũng cầm bằng như bóng mây qua

cũng như là những giọt máu hồng
đã nhỏ xuống trong mùa xương máu
bên trời kia, ngươi nghe gì không
tiếng ai vọng đau mấy chiều cố xứ

trong lòng ta có một dòng sông
dòng sông xưa đục mù bến nước
lau lách khuya sương lạnh hàng hàng
bạn ta hỡi, làm sao quên được

ta chợt thấy trong đôi mắt ngươi
có điều gì ngươi chưa thể nói
mây vẫn còn giăng trắng một trời
hồn ta cũng giăng đầy sương khói

có nỗi buồn nào đang len trong từng mạch máu
có mũi nhọn nào đâm trong tim ta từng cơn
cạn chén rượu thấy trời đất sụp
ta cũng như ngươi, có vui gì hơn

bạn ta, ngươi sống có bao năm
mà sương gió đầy trên mái tóc
ta cùng ngươi đi giữa phương đông
đất rộng quá nên ngàn năm còn cô độc

mây trắng quá và chiều tê tái lắm
biết về đâu giữa lúc hoàng hôn phai
ta cùng ngươi những bóng đời lếch thếch
chiều tan mau rồi vẫn bóng đêm dài

sống nửa đời chẳng có một quê nhà
buổi lận đận thân gửi nhờ đất khách
chẳng lẽ ta ôm lòng mà chờ
chờ một thuở huy hoàng trên mặt đất

chẳng lẽ ta bắt chước người xưa
ôm chí lớn đi cùng trời đất
trăm năm rồi như bóng mây qua
chí đã cùn nên thiên thu đành chôn chặt

chẳng lẽ ta học người thất thế
mượn dăm chén rượu lãng quên đời
hay ngửa mặt ngâm câu khí khái
giữa chợ đời lê gót rong chơi

bạn ta, vui chi mà cười ngất
buồn chi đập chén vỡ tan tành
mây phương nam có khi mù phương bắc
có khi là mây chia cắt ngàn năm

ta có khi đứng bên tuyệt lộ
thấy một màu nắng úa dưới nhân gian
lớp lớp những mồ xanh bóng cỏ
huyệt sâu kia ta đã có phần

thời xuân thu chẳng thấy ngọn ngô đồng
chim phượng bay dưới trời tan tác
thời hoàng kim của mưa đổ máu hồng
kẻ thất chí nhìn trời rơi nước mắt

ta với ngươi đứng giữa vực tử sinh
vẫn thấy bay một trời mây trắng
nghe quanh đây trời đất quá điêu tàn
không còn ai giữa chiều thoi thóp nắng

trong mắt ngươi có bóng đời ta tan vỡ
có mùa đông quê cũ rét mưa phùn
có đầu thu rụng đầy bông khế
có bông cúc vàng nở rộ chớm sang xuân

có chuyến tàu đi trong chiều sương lạnh
nhả khói buồn tan với hoàng hôn
có chiếc khăn tay vẫy ngang mắt lệ
bánh sắt lăn như nghiến nát cả lòng

chiều nay đèn nhà ai thắp sáng
nghe rộn ràng bên lớp khói đùn quanh
mười năm, ta hay ngươi người viễn khách
rét về chưa mà hồn lạnh căm căm

ta cùng ngươi đi giữa phương đông
giày đã rách nhưng chân chưa thấy mỏi
vỗ trên lưng ngày tháng mà ca rằng
giữa trần gian ta như hạt bụi

bụi dẫu có ngàn năm chờ đợi
cũng ngậm ngùi tan với hư không
ngươi dẫu cạn bao nhiêu hồ rựou
cũng dễ chi đã ấm được lòng

cũng không bằng một sớm mùa đông
quàng khăn rét ngồi bên cửa sổ
hay co ro bên bếp lửa hồng
ấm đời nhau dăm câu chuyện kể

thời bây giờ ta như chim bị đạn
kêu đau thương nay đã suốt bao chiều
bay lảo đảo dưới trời hiu quạnh
đợi tan tành cùng mặt đất buồn thiu

thời bây giờ, của những giọt nước mắt
ướt đẫm khăn hồng người con gái năm xưa
thời của những khăn tang chít vội
thời ruột đau như cắt nỗi chia lìa

thời huy hoàng của những bầy quạ đen
bay phơi phới giữa phương đông hực lửa
thời của những người đã đánh mất trái tim
chỉ còn bóng hận thù vây mọi phía

cắn trong răng một trái bồ hòn
không thể nói những điều muốn nói
ta cùng ngươi những bóng đời thầm
nhìn mây trắng lòng đau vời vợi

đã bao năm dòng máu ta sắp cạn
mà nơi đây không một bóng ai về
rụng tan tác những mùa hoa rụng
mà mây thì mây trắng lê thê

ta cùng ngươi vẽ bóng mà chờ
cùng mặt đất quay theo thời chiến quốc
chiều nay còn một ngươi với ta
bước khập khiểng dưới trời cô độc

có tiếng tù và vang vang trong gió
âm thanh buồn xé vỡ không gian
cũng là lúc nụ cười ta héo hắt
chiều thê lương trời đất quá điêu tàn

có tiếng ai vọng từ muôn kiếp trước
bông hồng nào vừa rụng giữa lòng ta
trong mắt ngươi có chút gì u uất
soi long lanh bóng dáng một quê nhà

kể cũng đã mười năm rồi ngươi hỡi
ngửa nghiêng cùng lịch sử thăng trầm
vui có khi cười ra nước mắt
có khi là rượu say khướt hoàng hôn

ruột có khi tưởng lìa chín khúc
máu có khi ứ giữa buồng tim
cũng đành sống cho qua thời mạt kiếp
dù tháng ngày chụp xuống những oan khiên

bạn ta, bên kia sông là núi
núi của ngàn năm đá vọng bóng người đi
núi tiếp sông và sông tiếp biển
sông tiễn người qua bến phân ly

sông ngậm ngùi vỗ sóng thiên thu
mùa bão tới gầm lên hồi bi thiết
gờn gợn trên sóng bạc những căm thù
bởi máu đã nhuộm hồng sông nước

bấc đã lụn nên đèn leo lét
gót ai qua rờm rợp khắp non sông
trên mặt đất người người rơi nước mắt
và nơi đây ta ngậm nỗi căm hờn

ta cùng ngươi đi giữa phương đông
thương vườn ai đìu hiu dăm xác lá
mái rêu phong cửa khép im lìm
nhà ai đó giống quê nhà ta quá

giậu ai đó đỏ hàng dâm bụt
ngỡ như màu mực tím thuở mười ba
nghe thoang thoảng mùi hương sách mới
có chút gì nghèn nghẹn giữa tim ta

bóng chim nào lạc cánh cuối trời xa
đất rộng quá biết đâu là cố lý
và nơi đây hiu hắt những đời người
dài râu tóc ngồi mơ thời thịnh trị

lúc tuổi trẻ đã tan rồi chí khí
sống nửa đời ta chẳng thấy quê hương
nhìn lên cao mây còn bay lớp lớp
ta cùng ngươi quay với bóng tang thương

Phạm Cao Hoàng
(1971)</div>

Hoanghac
05-18-2014, 05:10 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Im Lặng

Chiều xuân, buổi thừa hương,
Trên sân rêu còn giãi chút ánh vàng
Ngày tàn, người, vật, dáng êm ả
Gió chiều êm êm động từng lá
Xa xa dẫy đồi nét nhịp nhàng
Con sông trắng... lửa thuyền chài... thấp thoáng trong sương
Ta ngồi nhìn ra, lặng ngắt
Để cái đẹp bao la của trời đất
Thu vào đôi con mắt
Lòng ta thảnh thơi
Như không muốn gì, không thương ai
Không buồn, không nhớ, không mong
Có cái thú bình tĩnh hư không
Như hạt muối trắng
Tan trong bát nước trong

Nhất Linh
Người thừa trong làng thơ “THI SĨ” NHẤT LINH

Trong thập niên 30 của thế kỷ trước kể từ khi có phong trào thơ mới xuất hiện trên báo Phong Hóa với những tên tuổi lớn như Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận... thì thân phụ tôi, nhà văn Nhất Linh, tự nhận mình là người thừa trong làng thơ. Thật ra Nhất Linh trước khi trở thành nhà báo, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ... đã là một thi sĩ. Ngay từ lúc còn rất nhỏ tuổi thân phụ tôi đã mê làm thơ và lòng mê thơ này đã theo ông cho đến tận những năm cuối đời, mặc dù ông tự nhận thơ mình không hay và mặc dù thơ ông không mấy được người đời biết tới.

Trong mấy trang hồi ký dang dở “Đời Thi Sĩ” viết năm 1959 Nhất Linh kể lại năm ông 10 tuổi ông phải rời bỏ Hà Nội để về huyện Cẩm Giàng. Cậu bé đâm ra nhớ Hà Nội và làm thơ. Thơ rằng:

Chung quanh cây cối rườm rà
Giữa hồ có một chùa ta đây này

Ông nội tôi biết ngay là thơ không xuôi nên đổi ra:

Giữa hồ có một chùa là Ngọc Sơn

Cậu bé tuy còn rất bé nhưng cũng phải thừa nhận là câu thơ của ông nội tôi hay hơn.
Cũng vào thời gian ấy cậu thi sĩ 10 tuổi làm thơ vịnh cảnh làng quê Cẩm Giàng:

Hai bên trắng nước chảy te te
Cầu ngang bắc lại tí tẻ te
Bầu giời ngõ trắng tròn xoe xoe
Chim kêu ríu rít cảnh buồn te

Cậu bé khi làm bài thơ đó không ngờ rằng mình là người làm “thơ mới” đầu tiên của nước Việt Nam. Phải đến gần hai mươi năm sau khi phong trào thơ mới ra đời, chàng thi sĩ Nhất Linh mới ý thức ra điều đó. Mới thì nhất định là mới rồi vì những chữ như hai bên trắng, cầu ngang, bầu giời ngõ trắng cũng bí hiểm như những bài thơ mới bí hiểm nhất. Còn hay thì đến tận bây giờ (nghĩa là thời điểm viết hồi ký) cha tôi cũng chưa thấy nó hay ở chỗ nào.

Được cái là làm thơ mới, ông nội tôi đành chịu không biết chữa thế nào, chỉ biết lắc đầu thở dài cho con mình là một thằng bé lẩn thẩn.

Ông nội tôi mất năm cha tôi 13 tuổi. Tiếc là ông nội tôi không còn sống để có được cái vui thấy con mình bốn năm sau có hai bài thơ đăng ở Trung Bắc Tân Văn. Thơ ấy vịnh cảnh đi thuyền chơi trăng trên Hồ Tây mà cha tôi chỉ nhớ được hai câu:

Con thuyền đè sóng tênh tênh vượt
Chiếc bóng sau người lướt thướt theo!

Ông nội tôi vốn hay làm thơ và thích thơ đúng niêm luật. Ví dụ như bài thơ sau đây ông làm khi rời huyện Chí Linh:

Lên ngựa chia tay luống ngại ngùng
Tình xưa bát ngát với non sông
Ai về nhắn nhủ giang sơn ấy?
Dạ tớ nghìn thu vẫn đỉnh chung

Vì thích làm thơ đúng niêm luật nên chắc là ông nội tôi phải hài lòng với bài thơ “Vịnh cảnh đi thuyền” của con mình, vừa đúng niêm luật lại vừa đối chọi chan chát. Hai bài thơ của cha tôi thật ra hay không hơn không kém gì mấy nghìn bài thơ đăng báo Trung Bắc Tân Văn hồi đó (1922) nhưng riêng đối với ông thì đây là một kỷ niệm rất êm đẹp vì tên tuổi của mình lần đầu tiên được nêu lên báo.

Sau này vào thời kỳ báo Phong Hóa bắt đầu cổ động cho thơ mới thì cha tôi cũng có viết ít bài, ví dụ như bài thơ mới “Cái vui ở đời” sáng tác vào năm 1932:

Một buổi sáng mùa hạ
Công việc đã xong
Người nhàn nhã
Ngoài vườn nắng
Giải sen hoa lốm đốm trắng
Mấy gốc hoàng lan hương đưa ngát
Trên con đường mát
Ánh nắng như thêu hoa
Tiếng chim khuyên như sinh ca
Nóc nhà gạch đỏ tươi
Hôm nay mới thấy có cái vui
Sống ở đời

Nhưng sau đó kể từ khi thơ Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận xuất hiện nhiều trên thi đàn thì cha tôi tự thấy mình là người thừa trong làng thơ.

Bài thơ cuối cùng cha tôi làm trong đời làm báo là bài Dân Quê. Bài ấy làm cho báo Phong Hoá (đăng bài thơ ấy) suýt bị đóng cửa, cha tôi bị mời ra ty kiểm duyệt và báo bán tăng thêm được hai nghìn số.

Dân Quê

Cảnh thì cảnh bùn lầy và nước đọng
Dân thì nghèo vất vả làm quanh năm
Hết nắng thiêu lại gió rét căm căm
Vẫn nhem nhuốc vẫn thân trần như nhộng

Ngày ngày trên ruộng chân tay lấm
Đêm đêm về gian nhà tối tăm
Giường nan bẩn thỉu chiếu hôi hám
Bố cu, mẹ đĩ rúc vào nhau

Đàn trẻ trần truồng lăn ra đất
Đứa thì gầy còm, đứa bệnh tật
Cố sống cầm hơi chờ khi nhớn
Làm thân trâu cho trọn đời khốn nạn

Bọn đàn anh thời chúi đầu cắm cổ
Tranh nhau thủ lợn với phao câu
Theo lễ nghi quèn, nghĩ những chuyện đâu đâu
Riêng mình thú không biết rằng dân khổ

Từ đấy Nhất Linh không làm thơ nữa.


Mười năm sau (1945) ở hải ngoại về Hà Giang, Nhất Linh lại làm thơ nhưng làm thơ... chính trị. Hồi ấy Hà Giang bị Việt Minh bao vây nên Quốc dân phải mở chợ phiên lấy tiền giúp quân đội. Nhà thi sĩ mặc binh phục, đi giầy cao ống cầm kéo cắt giây chăng cửa trong khi một tràng súng liên thanh nổ vang cả tỉnh lỵ Hà Giang làm giao động cả mấy cô thiếu nữ dâng hoa. Nhà thi sĩ thích hoa nhưng sợ tiếng súng. Nhà chiến sĩ thì thích súng và sợ hoa. Nhất Linh lúc đó vừa thích vừa sợ lại vừa sợ vừa thích thật là phân vân khó tả. Nhưng biết làm thơ cũng có cái lợi. Chợ phiên bán một bức tranh vẽ bó hoa và người mua tranh cứ nhất định đòi phải có bài thơ của nhà thi sĩ kiêm chiến sĩ thì họ mới trả 2000 đồng (tương đương gần 20 ngàn bây giờ). Thế là cha tôi phải làm thơ. Thơ rằng:

Trăm đoá hoa tươi hợp sắc màu
Muôn nghìn người Việt dạ như nhau
Bó hoa biểu hiện tình đoàn kết
Của khắp nhân dân vạn kiếp sau

Nhà thi sĩ mơ mộng hão huyền: muôn nhìn người Việt dạ như nhau và đoàn kết! Trước sự thực, nhà thi sĩ thở dài.
Bài thơ tuy mơ mộng thật nhưng đúng là “hàng hàng châu ngọc” vì mỗi chữ đã bán được bẩy trăm đồng bạc bây giờ. Chưa bao giờ tiền nhuận bút của nhà thi sĩ lại nhiều đến thế, nhưng than ôi (ông cụ tôi than) tiền lại không vào túi mình!

Rồi năm sau (1946) khi Nhất Linh làm bộ trưởng bộ ngoại giao trong chính phủ liên hiệp và trưởng phái đoàn phái bộ ở Đà Lạt để đàm phán với Pháp thì ông lại có dịp làm thơ... khôi hài, và làm cả thơ Tây nữa. Cha tôi kể lại: “Những thơ ấy tôi cùng làm với ông bạn quen đã lâu, rất vui tính, ông Nguyễn Duy Thanh lúc đó là cố vấn chuyên môn của phái đoàn. Đoàn trưởng phái bộ Pháp là ông Max André (Mạc Ăng Đê). Sau gần một tháng hai bên thăm dò ý kiến nhau đủ thứ thì ông Max André phải về Pháp. Chúng tôi (ông Thanh và tôi chứ không phải cả phái đoàn) họp kín ở trong phòng tôi và hai người cùng nhỏ lụy làm thơ sầu ly biệt:

Ới Mạc quân, hỡi Mạc quân!
Tóc tơ ngắn ngủi có ngần ấy thôi
Anh đường anh, tôi đường tôi
Biết bao giờ lại nối lời nước non

Mấy câu thơ này không hay gì lắm, mà lại phải cái sáo nữa! Quả nhiên tôi và ông Mạc, ông đường ông, tôi đường tôi, không bao giờ gặp nhau cả. Mới gần đây, ông bạn tôi có dịp gặp ông Mạc. Ông có nhắc đến tôi. Xin cảm ơn ông nhưng trời đã định vậy, ông và tôi không bao giờ lại nối lời nước non nữa.

Bài thơ ấy chúng tôi có dịch ra tiếng Pháp và thơ dịch hay hơn nguyên văn nhiều:

Oh! Max André! Ah! Max André!
Cheveux noir si court que ca!
Toi, chemin toi, moi, chemin moi,
A quand se relieront les paroles d’Eau et
De Montagne, moi pas connaitre!

Thơ Tây đến thế thật là tuyệt và cảm động, đọc nghe vừa trúc trắc vừa êm du. Nhất là câu “si court que ca” điệu ngắn củn và bỏ thõng đã tả được ý nghĩa của câu thơ như cái tàu đương chạy nhanh thả hơi hãm phanh gấp. Thanh âm “que ca” tả thật đúng tiếng hơi phì hãm phanh. Câu sau cùng kéo dài lòng thòng (trái hẳn với câu thứ hai ngắn củn) cốt để tả rõ thời gian vô hạn cho đến lúc hai bên lại nối lời nước non. Trong đời thi sĩ của tôi có mấy câu thơ Tây trên đây là hay nhất!

Mấy câu thơ này trong đời chính trị khô khan của tôi đã làm tôi trở lại cái đời sống vui vẻ của nhà viết báo khôi hài. Nếu cái cười chữa được bệnh thì trận cười vì mấy câu thơ này chữa được cái bệnh nghiêm trang giả vờ của tôi trong lúc giữ việc ngoại giao”.

*

Bẩy năm sau (1953) Nhất Linh mới lại có dịp làm thơ. Làm thơ trong một hoàn cảnh khác, ở một không gian khác, thuộc một mảng đời khác.

Trong hương trầm của đêm giao thừa năm Quý Tỵ thân phụ tôi, mắt mờ đi vì thương cảm những người cũ đã khuất hoặc mất tích, đã viết những dòng sau đây kèm theo một bài thơ như một chúc thư gửi cho hậu thế:

“Những lúc ngoảnh về quá khứ, kiểm điểm công việc mình đã làm tôi thấy rõ ràng công việc tốt đẹp, lâu bền và có ích nhất của đời tôi là sự thành lập được Tự Lực Văn Ðoàn và công việc sáng tác. Nhưng Tự Lực Văn Ðoàn không thể để ngừng lại ở một số người cũ và đứng yên; người qua nhưng đoàn phải mới và tiến mãi...”
“Đã bẩy năm nay tôi mới lại có dịp làm thơ và thơ tôi vốn không hay nhưng lòng và ý thành thực là đủ rồi:

TỰ LỰC, vườn văn mới trội lên
Bỗng dưng thời thế đảo huyên thiên
Thương dăm lá cũ vèo rơi xuống
Mừng mấy mầm tươi vụt nhú lên
Mạch cũ, nhựa non rồn rập chẩy
Vườn hoa xuân mới điểm tô thêm
NGƯỜI QUA, SÁCH HỌC, ĐỜI THAY ĐỔI
TỰ LỰC, DANH CHUNG, TIẾNG VẪN TRUYỀN
(2 giờ sáng, mồng 1 tết năm Quý Tỵ)

Bốn năm sau (1957) cha tôi mua một miếng đất tại ấp Fim-nôm, trên quốc lộ 20, phía Nam của thị xã Đà Lạt 27 cây số, miếng đất có dòng suối Đa-mê chẩy qua. Ông tự vẽ họa đồ và xây một căn nhà tranh bên bờ suối, đặt tên là Thanh Ngọc Đình, để thưởng cho một loài hoa mà ông cho là tiên cách nhất trong tất cả các loài hoa.

Nhất Linh ở Fim-nôm khoảng 2 năm, từ năm 1957 cho đến năm 1959 là năm mà Thanh Ngọc Đình xây chưa xong đã bị sụp đổ trong một đêm giông bão. Thời gian đó ông thường xuyên đáp xe đò Minh Trung qua lại trên quốc lộ 20 Sài Gòn - Đà Lạt. Sài Gòn là nơi cha tôi làm việc. Fim-nôm là nơi để ông nghỉ ngơi và... làm thơ.

Trên một nền đất cao gần suối Đa Mê, cha tôi cho xây một căn nhà nhỏ, dùng làm chỗ ở tạm trong thời gian Thanh Ngọc Đình được xây cất. Nơi đó vào dịp Tết năm Kỷ Hợi tôi chứng kiến ba nhà thơ Nhất Linh, Bùi Khánh Đản và Nhất Anh (Lê Đình Gioãn) ngồi chụm đầu hai bên chiếc bàn có phủ những tờ giấy bản viết chi chít những Hán tự còn nguyên mùi mực tàu. Thi sĩ Bùi Khánh Đản đang làm thơ vịnh xuân. Trên vách có treo nhiều bức Hán tự của Bùi Khánh Đản và của cha tôi. Thời gian này ba thi sĩ đang nghiên cứu và tập viết chữ Hán. Tôi nghe cha tôi nói với thi sĩ Bùi Khánh Đản là ông rất thích nét bút của Tô Đông Pha. Một bức tranh của cha tôi vẽ suối Đa Mê cũng được treo trên vách. Dưới bức họa là hai câu thơ:

Người đi lâu chửa thấy về
Nhớ người lòng suối Đa Mê gợn buồn
(19-1-59)

Một bức tranh khác của cha tôi vẽ lan Thanh Ngọc với ba bài thơ của ba thi sĩ:

Thơ Vịnh Lan

Kết tụ tinh anh của gió sương
Muôn màu muôn vẻ lại muôn hương
(Bùi Khánh Ðản)

Thơ Vịnh Lan Thanh Ngọc

Dáng hoa như ẩn dáng người
Nụ hoa như ẩn nụ cười trong mơ
(Lê Ðình Gioãn)

Sắc trong Thanh Ngọc hương thơm mộng
Một thoáng mơ tiên thoảng xuống trần
(Nhất Linh)

Mùa hè năm 1958 cha tôi cho ra đời tờ nguyệt san Văn Hóa Ngày Nay. Nhiều bài thơ của cha tôi xuất hiện trên các số báo đó, ví dụ như bài thơ nhớ Hoàng Đạo của cha tôi đăng trên số báo Xuân Kỷ Hợi (1959):

Mắt mờ lệ nhớ người xưa
Mười năm thương nhớ bây giờ chưa nguôi
Trông hoa lại nhớ đến người,
Hoa xưa xuân cũ biết đời nào quên
Cảnh tiên còn gặp người tiên,
Đôi lòng muôn thuở còn nguyên vẹn lòng
(7-1-59)

Hoặc bài “Buồm giục viễn du”:

Mênh mang trời lẫn nước
Gió chiều nhẹ như ru
Biển dâng tình bát ngát
Buồm giục người viễn du
Trăng buồn mơ cát trắng
Lá rụng gợi sầu thu
Mộng hồn hòa mộng nước
Đèn ai thoảng trong mù
(Trên bãi biển, cuối thu 1940)

Một bài thơ khác không đề tựa nhưng thời điểm sáng tác bài thơ đó (1926) trùng hợp với năm thân phụ tôi vào Nam tham dự đám tang Phan Chu Trinh:

Đèo Hải Vân mây trời man mác
Bến Lăng Cô bãi cát trắng phau
Buồm ai phấp phới về đâu
Phiêu lưu hồ hải thêm sầu lòng ai
(3-1926)

và nhiều bài thơ khác của thân phụ tôi – kể cả các “thi thoại” trao đổi giữa hai nhà thơ Nhất Linh và Nhất Anh – mà tôi không thể liệt kê ra hết. Hai câu thơ cuối cùng của thân phụ tôi làm trong đời là hai câu ông viết trên trang đầu tập bản thảo cuốn truyện dài “Hai Con Mắt”:

Cùng nguyền giữ tấm lòng Nhân
Tình yêu Tổ Quốc, tình thân Bạn Bầy.
(Nhất Linh, 24-1-1961)

Hai Con Mắt là tác phẩm dang dở. Trong bản thảo cha tôi không viết được bao nhiêu nhưng ở mấy trang đầu đã cho thấy Thanh và Ngọc, câu truyện của các nhân vật trong Giòng Sông Thanh Thủy được tiếp tục. Tôi nhớ là hình như cha tôi có ý định đổi nhan truyện thành Giòng Sông Bến Hải khi ông hoàn tất tác phẩm này.
Hai câu thơ chót ấy làm năm 1961 tính đến năm nay 2011 là vừa chẵn nửa thế kỷ.

*

Cách đây ba năm vào dịp Tết Mậu Tý (2008) chúng tôi xuống nam California ăn Tết. Thời gian này ở quận Cam bao giờ cũng vui và có không khí Tết hơn bất cứ một nơi nào khác trên đất Mỹ.

Ngày đầu năm đến chơi nhà một người quen tôi bất ngờ nhận được một món quà quý. Bác sĩ Bạch Thế Thức, cháu ngoại của nhà thơ Nhất Anh Lê Đình Gioãn, trao tặng tôi một tờ giấy bạc Một Ðồng của Ngân-Hàng Quốc-Gia Việt-Nam và nói đùa đó là tiền “lì xì” đầu năm.

Trên tờ giấy bạc đó có viết hai câu thơ của thân phụ tôi:

Mua rừng có một đồng thôi
Còn tiền nợ nước trả đời nào xong
(Nhất Linh, 20-12-58)

Bác sĩ Thức cho tôi biết là khoảng mười mấy năm trước ông đã về Việt Nam và có ghé thăm căn nhà của ông ngoại mình (nhà thơ Nhất Anh xưa kia là chủ hãng sửa xe hơi Lê Đình Goãn) và tìm thấy trong đống giấy tờ cũ tờ giấy bạc này. Với tôi nó là đồng tiền lì xì quý giá và có ý nghĩa nhất mà tôi nhận được trong đời.

Hai câu thơ của Nhất Linh có ý nghĩa gì? Nó có báo hiệu trước điều gì không?

Thế nào là mua rừng và thế nào là tiền nợ nước?

Vào giữa thập niên 50 của thế kỷ trước nằm trong chương trình khuyến khích dân chúng khẩn hoang chính quyền sở tại tỉnh Lâm Đồng Việt Nam đã cấp phát theo đơn xin cho dân chúng một số lô đất thuộc thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thanh, huyện Đức Trọng với lệ phí rất tượng trưng: một đồng bạc.

Thân mẫu tôi, bà Phạm Thị Nguyên, đặt mua một miếng đất tại ấp Fim-nôm, bề ngang 30 thước, bề sâu nửa cây số tính từ quốc lộ 20 đến suối Đa-Mê. Chính ở trên mảnh đất mua rừng này mà thân phụ tôi đã cho xây Thanh Ngọc Đình.

Khi Thanh Ngọc Ðình sụp đổ làm tan hoang “giấc mộng Từ Lâm”, Nhất Linh bất thần giã từ tất cả – Đà Lạt, Fim-nôm, dòng Đa-Mê và cả trăm giỏ lan mà ông đã chăm sóc từ hai năm qua – để về ở hẳn Sài-gòn. Ông “xuống núi” lăn vào làm báo, dính líu vào vụ đảo chính thất bại, đi trốn, bị đưa ra tòa đưa đến cái chết của ông mấy năm sau.

Mua “rừng” chính là mua “đất”, ứng với đất nước trong câu thơ sau.

Đất thì rẻ mạt, có đồng bạc, trả ngay xong. Nhưng “nước” mới khó. Nợ nước thì cho đến đời nào mới trả xong?

Hai câu thơ trên viết cách đấy đúng 50 năm khiến tôi bâng khuâng tự hỏi: Phải chăng khi quyết định xuống núi ông cụ tôi đã gián tiếp trả lời hai câu thơ sau đây của thi sĩ Bùi Khánh Đản

Say sưa chi mấy tình vương giả
Mà để lòng quên nợ bốn phương?

Và phải chăng vì tiền nợ nước quá lớn nên ông đã phải lấy chính sinh mạng của mình để trả?

*

Hôm nay một buổi chiều thu của miền Tây Bắc nước Mỹ lần giở những trang báo cũ Văn Hoá Ngày Nay mà giấy đã ngả sang màu vàng úa, nhìn những hàng chữ viết tay đã nhạt màu mực của thân phụ tôi, mắt tôi cũng mờ đi vì thương cảm.

Tôi bắt gặp trong số báo một bài thơ của ông cụ mà tôi chưa từng đọc trước đây. Bài thơ này đăng trên số Xuân tập 9 báo Văn Hoá Ngày Nay mà tôi chắc là có nhiều độc gỉa còn nhớ, nhưng với riêng tôi, bài thơ này rất mới vì tôi đọc nó lần đầu tiên. Tôi chú ý ngay đến cái tựa đề của bài thơ mang tên “Im Lặng” và tôi lặng người:

Buổi sáng ngày 7 tháng 7 năm 1963 tôi hỏi thân phụ tôi là ông có sẽ thái độ ra sao trong buổi ra hầu tòa vào ngày hôm sau thì thân phụ tôi trả lời là ông sẽ chọn sự im lặng. Khi tôi hỏi ông cụ câu ấy tôi không thể ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó ông cụ uống độc dược tự vẫn. Ông đã chọn sự im lặng theo cung cách riêng của mình, cung cách của một nghệ sĩ.

...Như hạt muối trắng
Tan trong bát nước trong

Như hạt muối trắng tan trong bát nước trong nhà thơ Nhất Linh đã thật sự thả mình vào miền tĩnh lặng mênh mông của cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Tường Thiết
</div>

Hoanghac
06-03-2014, 11:07 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Có ai yêu tôi không?

Những lúc cô đơn,
Tôi hỏi:
— Có ai nhìn tôi không?
— Có, những ánh mắt buồn
— Có ai nghe tôi không?
— Có, vài âm thanh thoi thóp

Những lúc đớn đau,
Tôi lại hỏi:
— Có ai tựa vào tôi?
— Có, những bờ vai gầy
— Có lời nói bên tôi?
— Có, những tiếng chim vườn cũ

Còn khi tuyệt vọng,
Tôi hét vào câu hỏi:
— Có ai yêu tôi không?
— …
— Có ai yêu tôi không?
— …
— Có ai yêu tôi không?
— …

Tôi là ai?
Tôi là TỔ QUỐC.

Trà Đóa
12/2007 </div>

Hoanghac
07-03-2014, 07:41 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Lúc trở về

Thế nào thì rồi cũng phải trở về
Lúc trở về là phút huy hoàng hơn cả
Hay chính lúc linh hồn đòi chết
Ngày mai tôi sẽ trở về
Người ta quay lại một con đường
Những bước chân như nói chuyện cùng hàng gạch
Người ta nhìn lại vườn hoa
Kỷ niệm khơi lên trên từng bồn cỏ
Người trở lại mái nhà xưa
Những ngày ấu thơ vừa phảng phất
Người ta thấy chiếc gương cuối phòng
Lòng nghe buồn nằm ngủ
Cho tâm hồn bé lại
Cho cuộc phiêu lưu chấm dứt

Tôi khóc soi gương
Trán hằn sâu vết nhăn
Đôi mắt nhìn ngơ ngác
Méo mó nát môi cười
Lịch sử đi trên mình in thành dấu tích
Tôi giữ gìn như di vật ngàn đời
Lịch sử quay cuồng và chóng mặt
Tôi thành yên lặng muốn vô tri
Lịch sử chứa đầy bom những đạn
Tôi nghe thân thể nặng hơn chì

Tôi biết kể gì cho người sau đến hỏi
Chuyện ngày xưa, chuyện buổi lên đường
Tôi sẽ ngồi im mà chẳng nói
Bởi hồn tôi mệt lả khóc tang thương

Mai Trung Tĩnh
(Văn, số 42, tháng 12/1965)

Mai Trung Tĩnh tên thật Nguyễn Thiệu Hùng. Sinh năm 1937 tại Hà Nội.
Tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Sài gòn. Cựu Ðại Úy quân lực VNCH (khóa 16 Thủ Ðức).
Bẩy năm trong các trại cải tạo sau 1975. Ðến định cư tại Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, diện HO năm 1995.
Qua đời lúc 2 giờ 25 sáng ngày 20 tháng 02 năm 2002 tại Baltimore, Maryland.
Tác phẩm đã xuất bản :
. 40 Bài Thơ (cùng Vương Ðức Lệ - được giải thưởng Văn Học Toàn Quốc 1961)
. Ngoài Vườn Ðịa Ðàng (thơ, 1962)
. Những Bài Thơ Xuôi (1969)
. Thơ Mai Trung Tĩnh (2001 xb tại Hoa Kỳ)
(luanhoan.net) </div>

Hoanghac
07-23-2014, 11:52 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Người Di Cư Mang Bốn Ngàn Năm Lịch Sử

phía trước tôi
con đường cứ lớn dần lên
lớn dần lên xa lạ
khi tôi đến
thời gian quá trễ
những con tàu về hướng tương lai
đã khởi hành từ bao năm trước

tôi là người khách cô đơn
lạc giữa thành phố lớn
hành trang tôi là tục ngữ ca dao
là tập quán từ ngàn xưa để lại
mang trong lòng hình ảnh cha ông
sống lặng lẽ như nhà hiền triết
đêm chiêm bao
còn thấy ngôi chùa cổ
ông sư già tiếng chuông khuya gọi hồn tỉnh thức
còn thấy con trâu cái cày thuở trước
cánh đồng mùa khô nứt nẻ
khu rừng chưa kịp hồi sinh
của một thời tàn phá
bàn chân tôi
chưa sạch mùi bùn
của những ao đầm kênh rạch
da tôi vàng sốt rét kinh niên
mang chứng tích một quê nhà thương khó

tôi bỏ lại đằng sau
bóng tối đêm dài trùng tu cửa mộ
những người chưa kịp sống hôm nay
đã muốn đầu thai kiếp khác
những bức tường mọc lên vội vã
che cái nghèo trong nỗi oan khiên
tôi bỏ lại đằng sau
lối quanh ngõ tắt đường mòn
xẻ dọc núi rừng ám chướng
quỷ thần đi bệnh dịch báo điềm
trăm họ kinh mang co mình run sợ
nghe thuyết giảng tín điều đổi mới
lấy khẩu hiệu làm kinh nhật tụng
ma đói kêu rên
người nằm trong đất không yên
phá mả tìm vàng
cạy nắp áo quan
huyệt sâu chấn động hồn thiên cổ
gỗ đá còn đau nhức thấu xương

tôi bỏ lại đằng sau
biết bao điều chưa nói
biết bao điều dân gian truyền khẩu
không sách sử nào ghi
tôi như nước bỏ nguồn tuôn ra biển lớn
không kịp ngoái nhìn
tôi đã mất tăm
giữa dòng cuồng lưu thế kỷ
phía trước tôi con đường cứ lớn dần lên
lớn dần lên xa lạ
những con tàu vũ trụ hôm nay
không có chỗ dành riêng
cho người khách mang theo bốn ngàn năm lịch sử
về đâu
tôi biết hội nhập về đâu
thế giới hoang mang đầy dị biệt

Lâm Chương
</div>

Hoanghac
08-01-2014, 08:34 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Quê Hương

Áo xưa giờ bạc
Nước cũ phương nao?
Gặp xuân đất khách
Mưa gieo nặng sầu.

Quê từ phong ba
Bạo Tần lửa dữ
Biển quỷ sông ma
Đã tràn lệ khổ.

Này tóc này da
Này dòng máu đỏ
Sông núi chẳng nhòa
Quê hương ta đó

Ta trả bằng ta
Ân tình ngày cũ
Ôi! Tóc sương pha
Nỗi niềm ly xứ.

Ta giữ trong ta
Cội thơm nguồn cũ
Thơ vẫn Thơ hoa
Lòng tươi nét chữ.

Ta đứng làm người
Quê hương mong đợi
Ta thét lên đòi
Trả ta sông núi.

Cao Tiêu
(http://saigontimesusa.com)</div>

Hoanghac
08-10-2014, 04:53 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Kontum, bài thơ cũ

Lưng rượu đế đủ soi hồng khuôn mặt
Chiều đã rơi từ ngọn lá cuối đồi
Nghiêng cánh võng bỗng nghe trời rất chật
Đất trải dài muôn dặm thuở rong chơi

Bạn cây súng đi vào đời chém giết
Gót giày sô lầm lũi chốn không vui
Đã bao lần chào bạn bè vĩnh biệt
Đời đao binh ngắn ngủi thế mà thôi

Thừa mơ mộng lúc dập vùi nắng gió
Chuyện riêng tư vụn vặt đủ vài câu
Vào lửa khói trái tim mình rạn vỡ
Thế xuân thu tuồng diễn đã từ lâu

Vài ngụm đắng kệ trời quay đất chuyển
Súng cầm tay chờ giặc cứ lai rai
Cánh hoa dại nhắc muôn vàn kỉ niệm
Sao cay nồng chưa đủ ấm ngày mai

Giặc cứ pháo sá gì cơn bão giạt
Nón sắt che cho đỡ lạnh mái đầu
Đêm nến thắp ánh hỏa châu hiu hắt
Sinh nhật ai máu đỏ giữa canh thâu

Đường truông núi hai mươi năm chất ngất
Tuổi lang thang vào xương máu bàng hoàng
Mai về phố với hồn chai lạnh ngắt
Mua tình vui dồn trống chuỗi mênh mang

Khúc chinh chiến đã từ lâu quên hát
Vầng trăng treo mầu úa hướng mong chờ
Mai xuống núi tiếp một ngày phiêu bạt
Tìm lại mình đánh thức một cơn mơ.

Nguyễn Mạnh Trinh
</div>

Hoanghac
09-07-2014, 06:56 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tôi nói với tôi

Người đã đến bên tôi
Sao như mây cuối trời
Sóng mù cơn biển động
Nước buồn màu bể khơi
Mắt buồn như chiều xuống
Ta buồn như cuộc đời
Dấu chân ai thầm đến
Gió mùa đi lãng du

Ta nhìn ta xa lạ
Ta nhìn ta mịt mù
Ta nhìn ta khốn khổ
Ta nhìn ta hận thù
Ta còn gì để nhớ
Ta còn gì đâu em
Nỗi sầu như trái chín
Đêm bóng tối còn đầy
Cõi nào ta đến đó
Núi xanh mờ bóng mây
Chim xa khu rừng cũ
Ta không vui trọn ngày
Ta không vui một phút
Xin ngủ tròn giấc say

Người đã đến bên tôi
Sao người không dừng lại
Mưa chưa kín đường dài
Mưa trên thềm đá cũ
Mưa giọt buồn sớm mai
Mưa như mưa nước mắt
Ta với ta lạc loài
Ta với ta tủi nhục

Người đã đến bên tôi
Sao người còn xa lạ
Sao chẳng nói một lời
Dù một lời nhỏ mọn
Có gì trong trái tim
Có gì sao chẳng nói
Đêm đêm tuổi đời trầm
Rêu xanh bờ dốc núi
Bóng cây già lặng câm
Với cành trơ lá đổ
Với em ta âm thầm
Với em nghe mùa gió
Ru giấc sầu vắng xa
Ru giấc sầu mới lớn
Thương ai bỗng lìa nhà
Thương đêm còn bốc lửa
Thương mười năm đã qua.

Kim Tuấn
(Văn, số 132 tháng 6, 1969)
</div>

Hoanghac
09-15-2014, 01:15 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mang Mang

Từ xa phố chợ đến giờ
Chân quen bỏ lệ gõ bờ lộ quen
Hoang vu chín đến độ thèm
Lạnh tàn nhẫn rót vào đêm lên đường
Mù sương phố núi mù sương
Nhịp buồn hút gió hồn nương núi rừng
Chuyện linh hồn với bản thân
Bàn tay thượng đế mộ phần chiêm bao
Đồi thông xanh tóc nghẹn ngào
Ngập ngừng lạnh xuống từ bao lâu rồi
Và tôi còn chỉ mình tôi
Mây bay đầu núi kéo trời lên xa
Bàn tay thoáng nổi da gà
Thấm sâu lòng đất nhà ga luân hồi.


Bài giã biệt

Dalat mưa hoài nên Dalat buồn
Con đường thì dài nên con đường bị thương
Tôi ôm mối sầu hai vòng tay rỗng
Máu ở tâm hồn cũng xối xả tuôn
Tiếng trống trường đầy ly rượu đầy
Khói thuốc lên mờ đôi mắt cay
Em là thần tượng vừa sụp đổ
Bỏ lại lòng anh những dửng dưng
Thôi còn gì đâu cầm lấy tay tôi
Thôi còn gì đâu cầm lấy hồn tôi
Này đây những lời đau thương thứ nhất
Chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai


Niềm Yên Lặng Của Biển

Đừng nói gì với mặt trời
Nghe không?
Mặt trời cao mặt trời không nghe tới đâu
Đừng nói gì với núi non
Nghe không?
Núi non xa vời núi non không trông thấy đâu
Đừng nói gì với mây gió
Nghe không?
Mây gió cứ bay hoài mây gió nào biết đâu
Đừng nói gì với đất cát
Nghe không?
Đất cát cũng đau đớn như ta đất cát không trả lời đâu
Đừng nói gì với cỏ cây
Nghe không?
Cỏ cây cũng sống cũng lớn cũng chết cỏ cây không hiểu gì đâu
Đừng nói gì với ai hết
Nghe không?
Cũng đừng nói gì với chính mình nữa
Nghe không? Nghe không? Nghe không?
Hãy im lặng như biển
Biển có nói gì đâu
Nhưng biển nghe hết, thấy hết, hiểu hết, biết hết
Nghe không?
Nghe không?

Nguyễn Xuân Hoàng
(trong "Nguyễn Xuân Hoàng, trong và ngoài văn chương" - Da Màu, 2014)
@@@
Vô cùng thương tiếc nhà văn, nhà báo, nhà giáo Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1940, tại Nha Trang, Khánh Hòa,
vừa qua đời tại San José, California, USA vào lúc 10:50 sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Chín, 2014.
Cầu chúc linh hồn người quá vãng an nghỉ chốn vĩnh hằng.
@@@
</div>

Hoanghac
10-21-2014, 04:41 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Thu ca

Tháng chín rồi
Ngày mỏng quá ngày ơi
Sắc xanh là sắc da trời
Mong manh là khói lặng lời là mây
Cả một ngày thong thả đếm từng giây
Chân trời rộng li ti từng sợi liễu
Đường cát trắng có trúc gầy yên yếu
Mặt hồ im nước biếc lại muôn xanh
Mình ta đi thấp
Dưới dãy tùng vút cao
Trong bụi con ong bầu
Còn say bên đóa hoa tàn cuối thu
Ta về quạnh quẽ trước sau
Người đi đất hút thấy đâu bóng người
Trời cao xóm nhỏ
Vườn ngõ trống trơ
Mình ta với một mình thu
Thu nghiêng tai ngóng bước thu chìm chìm
Ta say vắng vẻ im lìm
Nghiêng tai nghe rớt tiếng chim lưng trời.

Võ Phiến
(Huế tháng 10, 1944)
</div>

Hoanghac
11-13-2014, 01:57 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Trăng Thu

Sương mỏng manh canh vắng lặng tờ
Buồn đâu náo động mấy vần thơ
Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
Phới phới mây xa thiếp hững hờ
Bến quạnh lau già, người chểnh mảng
Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ.
Lầu cao ai đó nâng rèm trúc,
Hồn lẻ đêm nay có thẩn thờ ?

Hà Thượng Nhân
(thu 1939)~~~ 2 bài hoạ ~~~


Nhân Sinh

Tâm kinh khởi niệm tiếp theo tờ
Hương cũ trầm lên ngát dáng thơ
Tay ngọc lâng lâng buông xả nhịp
Gót sen lãng đãng bước lơi hờ
Nước cờ thế sự thua không xóa
Canh bạc nhân sinh được chẳng vơ
Lang sói bạo tàn khô vạn cốt
Quỷ ma đội lốt muốn tôn thờ

Cao Tiêu


~


Trăng Thu

Sáng lạnh vườn bên trúc lặng tờ
Lá vàng hiu hắt mối tình thơ
Phòng riêng canh vắng ai soi trộm
Ðêm lạnh bên song cửa khép hờ
Tiếng súng phá tan niềm tĩnh mịch
Lời ru đẹp mãi giấc bơ vơ
Ai bên rèm trúc lau đôi mắt
Xiêm áo buông theo dáng thẫn thờ

Huệ Thu

</div>

Hoanghac
12-06-2014, 12:07 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Sơ nguyện

Hay là tôi đến thăm em?
Chiều không mưa, trăng chưa ngả bên thềm,
Đường nhân thế lối đi về Vĩnh Viễn.
Tôi chín chắn như thủy thủ già vượt biển
Đọc mây sao tìm hướng của phong ba.
Mùa lỡ xuân mà ngày cũng sắp tà,
Nên do dự khi mang buồn đến biếu.
Người con gái thường vô tình chẳng hiểu
Kẻ thương mình thức trọn giấc chiêm bao.
Ba mươi tuổi rồi biết nói làm sao,
Lòng luyến mộ lẫn ít nhiều chua chát.
Trời hôm nay vài gợn mây tím nhạt.
Hay là tôi đến thăm em?
Thương là thương, dù đêm trắng cả đêm
Vẫn thức chép những vần thơ gửi tặng.
Lòng chúng ta hẳn nhiều phen cay đắng,
Đường em đi hoa đẹp nở bao lần?
(Những đoá hoa tình của một thời xuân)
Cũng buồn thật nếu nhìn nhau đắm đuối,
Cũng chán thật nếu lòng kia tiếp nối,
Và yêu đương thành những chiếc hôn nồng,
Giấc chiêm bao gờn gợn những đường cong.
Hay là tôi đến…?
Dòng mắt em xanh,
Mong manh mong manh,
Nửa chiều sơ nguyện.

Tạ Ký
(trong tập Sầu Ở Lại)</div>

Hoanghac
12-22-2014, 11:15 AM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Noel không có Chúa

Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài nằm nơi cổng đền thánh
Cao quá đối với Ngài
Vì Ngài không bằng viên đá thấp nhất
Sang quá đối với Ngài
Vì tất cả Ngài
Giá không bằng một vòng xích sắt
Đẹp quá đối với Ngài
Vì da dẻ Ngài nhăn nheo
Không được mịn màng như màu Sơn Bạch Tuyết

Noel!
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang úp mặt ở nghĩa trang
Dưới chân thánh giá
Khi chiều buông
Khóc thét
Nỏ cần ai nghe
Vì chỉ có một người nghe thì đã chết rồi
Còn lại 7 đứa trẻ mồ côi
Sau một phát súng nổ

Noel!
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang chống nạng đi trên vỉa hè
Lê la kiếp sống
Mãi nghe nhạc khúc hòa bình
Hay Ngài đang nằm dài trên chõng
Mỗi chuyển dịch đều nhờ đứa con côi
Mẹ nó sang sông đã hơn một mùa thu rồi
Nhìn tường nhà thương phế binh màu trắng
Thấy trắng cả cuộc đời
Cố gắng giữ nụ cười
Vì không còn khóc được nữa

Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ngài đang chen chúc trong đám nhà lá
Hay lác đác dưới gầm cầu
Hay đội nón mê lặn lội dưới bùn sâu
Hay vác súng nặng hơn người, đi lang thang
Giữa trời mưa gió
Chịu đựng thật nhiều
Những mảnh đời không căn cước

Noel!
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Nếu không gặp Ngài trong tối tăm
Chằng bao giờ thấy Ngài trong ánh sáng
Nếu không gặp Ngài trong nghèo khổ
Chẳng bao giờ thấy Ngài trong cao sang
Nếu không gặp Ngài ở dưới đất
Chẳng bao giờ thấy Ngài cõi Thiên Đàng

Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ngài đang nằm ngoài hè phố
Mưa gió bơ vơ
Nghe nhạc rượu say sưa
Và tiếng chén ly chạm nhau loảng xoảng
Ở một tầng lầu cao trên đầu Ngài
Làm Ngài tưởng nhớ
Hình ảnh một đống rác nham nhở
Ở ngoại ô
Và Ngài bị đánh
Vì một mẩu xương khô

Noel!
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ta tìm Ngài và muôn năm không gặp Ngài
Nếu lòng ta không mở
Cho những ai thiếu ánh sáng mặt trời
Lây lất trong vũng đời u thảm
Của một xã hội thừa súng đạn và thiếu bánh cơm

Noel!
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài ở trong tay một thiếu phụ
Tím bầm như miếng thịt trâu
Lạc lõng giữa đêm trường phố thị
Khi đại lộ lên ánh đèn nâu
Mẹ Ngài không tìm ra lối thoát
Đặt Ngài trên cống rãnh tanh hôi
Rồi bà biến mất.

Noel!
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang quì đó
Ở dưới đáy đền thờ
Bên anh và bên tôi
Ngài già cả
Rét run quần áo tả tơi
Ngài đang lo chốc nữa tan lễ rồi
Chống gậy về lối nào cho xe người ta đừng tông ngã
Và đứa cháu có thức dậy đòi quà
Biết lấy gì mà cho nó…

Xuân Ly Băng
(Lm. J.B. Lê Xuân Hoa)
</div>

Hoanghac
02-05-2015, 12:54 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Núi nhớ

Chiều đầu sông ngóng cuối sông
Quê ai một rẻo lau bồng lẻ loi
Nước nguồn cuốn lá nguồn trôi
Thừng côi cút buộc thuyền côi cút bờ
Bơ vơ này níu bơ vơ
Kìa mây núi vấn mây chờ nẻo mây
Nhớ khôn nguôi với dặm dài
Ngoảnh về lũng nhớ nhớ đầy nhớ thương…
Trước sau cách một miên trường
Còn chong đèn nhỏ lửa giường nhớ nhung
Nhớ vời một thoáng chân dung
Bao giờ hết được Vô Cùng thì thôi
Thuyền soi nước cũng bồi hồi
Núi kiên tâm vấn mây ngồi để tang
Chim tha thế kỷ bộn bàng
Chiều về trọ nghỉ nóc hoàng hôn cao
Nao nao sóng bóng thuở nào
Dặt dìu nước tỏ tường sao đậm đà.

Cung Trầm Tưởng
(trích Thơ Miền Nam Thời Chiến
nhóm Thư Ấn Quán – Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn)
</div>

Hoanghac
02-16-2015, 10:15 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tâm tình cuối năm

Từng cơn mưa lạnh đến dần,
Đời chưa trang điểm, mà xuân đã về!
Hững hờ để nước trôi đi,
Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say?
Quê ai đầm ấm đâu đây,
Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ.
Ước gì trăng gió đón đưa,
Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay.
Cảm lòng, nhận chút hương bay,
Tình thương đất bạn, cỏ cây là người .
Quê nhà ai sẵn nụ cười,
Núi sông hồn hậu, mà Trời bao dung?
Cho tôi về hưởng xuân cùng,
Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi.

Đinh Hùng
(trong tập Đường Vào Tình Sử, 1961)</div>

Hoanghac
03-04-2015, 09:27 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Những mùa Xuân trôi qua


1. Xuân thơ-ấu

Buổi sáng lùa bò vào rừng,
Hoa sim nở rộ… như mừng Xuân sang?
Mưa tuôn ào-ạt trên ngàn,
Giột chiếc nón rách… lạnh tràn tuổi thơ!?


2. Xuân biên-trấn

Nửa đêm cối giã ì-ầm,
Quan, quân vội tản ra hầm ứng-binh…
Mấy cha nội – thiệt là tình!
“Ngưng bắn ăn Tết”… lại rình-rập nhau!?
“Xông đất” bằng cối hay sao?
Kiểu này chắc phải lao-đao mút mùa!!


3. Xuân trong tù

Mùa Xuân ngồi ở trong tù,
Nhìn hoa rêu đỏ… mịt-mù nhớ em!
Sợi xiềng khua – nghe buồn thêm…
Chắc người cũng đã bỏ quên mình rồi!?


4. Xuân trên đảo

Một mình lặng ngắm biển xanh,
Thoáng nghe tiếng trống múa lân bập-bùng…
Hóa ra, mùa Xuân vô-cùng,
Bỗng dưng lại nở trên vùng đảo hoang!!


5. Xuân đất khách

Khuya nghe tiếng nổ đì-đùng,
Pháo bông rực-rỡ trên vùng chợ Xuân…
Ra sân nhìn… lòng chợt mừng:
Người mình mang Tết theo từng bước chân!?


6. Xuân Diễm-xưa

Ơn em đền tôi mùa Xuân,
Nên lòng bỗng thấy rưng-rưng… nhớ người!!
Từ trong nỗi đau rã-rời,
Có khi – là những khoảng đời cho nhau ..?


7. Xuân vô ngôn

Một đời không biết mùa Xuân!?
Có trăm hoa nở, cũng chừng ấy thôi…
Nỗi đau, không nói thành lời,
Thì, trăm ngôn-ngữ cũng rơi cõi ngoài?!

Nguyễn Tư
</div>

Hoanghac
03-12-2015, 10:44 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bản du ca cuối cùng

Tôi đến từ núi lạ
Hát mấy lời tăm tối
Mang dấu buồn trên dòng cuồng lưu
Trong suốt cuộc sinh tồn
Anh có đợi lời tôi
Dù úa tàn mấy ngọn trầm hương
Tôi buồn cuối ngày khiêng lời anh nằm hấp hối
Qua vùng đất xưa du hồn bay về chốn bụi
Quê hương bây giờ chắc cũng buồn vì một tiếng ca
Thầm nuôi lại trái tim ngậm những lời mệt mỏi

Này người du ca muôn thuở
Anh có nghe gì không
Quê hương đang lắng nghe
Và đồng bào đang lắng nghe
Người ta nghe văng vẳng ở khắp nơi trên mặt đất đầy đau khổ này
Những người du ca đang hát bản du ca cuối cùng như một lời cầu nguyện
Tôi đã thấy những tấm lòng nhân ái băng bó vết thương cho tiếng hát
Tôi đã thấy những bàn tay cứu rỗi cho cây đàn vang vọng
Tôi biết người tìm về phía hư vô
Khiêng câu hát buồn như viên gạch cũ
Theo đoàn người chậm bước qua con phố
Dàn kèn đồng nghẹn những khúc âm ma
Tôi muốn hát cho cây cỏ nghe
Những chữ viết bằng âm đầu tình tự
Còn sót trên tường vôi một thời quá khứ
Những bàn chân trôi giạt vào cuộc lữ
Cũng dừng bên quán nhớ bùi ngùi
Tôi có những niềm vui nằm trong tủ sách
Những niềm vui âm ỉ đời người
Và những vẻ đẹp của những nét đớn đau đốt cháy mọi tiếng cười
Tôi có những niềm vui treo ngoài lồng ngực
Nép mình sau những rặng trường xuân
Sau cánh cửa cuối cùng lòng anh vừa khép lại

Ôi cuộc đời
Ôi nhân loại
Để đắp đổi đợi chờ từ năm tháng
Ới tôi là kẻ bổng mừng
Vói tay gỡ anh ra xa khuất mái ưu phiền

Buổi sáng ở Sài Gòn
Mặt trời không còn đẹp nữa
Chốn quê người gió tháng ba vẫn còn thổi lạnh

Phan Ni Tấn
(03/2011, để nhớ nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang)
</div>

Hoanghac
03-28-2015, 05:57 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Lũng kín

(Nghe tin một bạn tù vừa ngã xuống)

Đông đem cái nắp màu tro xám
Úp xuống trần gian sướt mướt chiều.
Ngày đi tắm gió tênh hênh núi,
Đêm về ngủ đụng với cô liêu.

Áo xanh sọc trắng tù không án,
Sắn sượng ngô khê đắng não nề,
Sạp nằm xộc xệch xương cà nứa,
Nghe vọng cú ngàn giữa tỉnh mê.

Màn buông kín nắp chật quan tài,
Gió ngoài đồi dại rú bi ai.
Ta như cá quẫy trên bàn thớt
Vì lưỡi dao bằm của khổ sai.

Tội chúng kéo dài hận cách ly,
Chia sông rẻ núi với phân kỳ,
Chồng xa cách vợ, con lìa mẹ
Chẳng một người về trăm chuyến đi.

Liềm thù lại hái thêm cô phụ,
Chồng chết nằm co manh chiếu tù.
Mây giăng lũng kín thêm kín lũng,
Lòng ta âm u thêm âm u…

Cung Trầm Tưởng
Hoàng Liên Sơn, 1976
</div>

Hoanghac
04-25-2015, 11:09 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tháng tư, bức tường đá đen

Tôi đứng nhìn em
Người thiếu phụ đứng ở bức tường đá đen
Có chồng chết ở chiến trường Việt nam
Mấy chục năm qua như lời em kể
Mỗi năm tháng tư
Hoa đào mở hội
Trên mặt phẳng đá đen cuộc đời trơ trụi
Năm mươi bảy ngàn chiến binh, quan, quân ghi dấu
Thấy lại tên chồng
Hồi ức chuyện năm xưa
Mấy mươi năm qua lịch sử nhục vinh còn đó
Tên kề tên không phân biệt chức danh
Khi chết đi thân người nằm xuống
Cũng cầm bằng
Một nghĩa như nhau

Em trở về, tôi tháng tư đen
Tìm lại tên ai trên bức tường hồi ức
Tôi bâng khuâng lòng đêm canh thức
Xương máu đồng bào
Đồng đội tôi
Người lính vô danh
Đâu có bức tường nào ghi đủ chiến cuộc Việt Nam
Cả triệu người nhà tan phận nát
Sau chiến tranh, chiến binh người lưu lạc
Có còn đâu tổ quốc quay về
Dẫu hôm nay, cho cùng màu da mẫu hệ
Thấy sống còn
Đâu có nghĩa như nhau
Hởi cô gái ở bức tường đá đen
Em dò lấy tên người thân quá cố
Có thấy tôi, mang tên người chết trước
Sử xanh kia sao buông bỏ nửa chừng
Không biết em nghĩ gì ở tháng tư
Tôi đứng đây vịn cành đào triũ nặng
Bức tường đen đứng ngoài xa thầm lặng
Vẫn thấy gần nước mất với khăn tang

Hoài Ziang Duy
</div>

Hoanghac
06-27-2015, 09:51 AM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Buồn I

Chẳng biết giờ em ta ở đâu?
Một mình ngồi uống rót mời nhau,
Tưởng như em vẫn cười lơ đãng,
Trời tối, đêm càng thăm thẳm sâu.

Ngày lễ vui ư? Ta chẳng biết,
Vô tình say gục giữa trang thơ.
Ngày mai ai lấy đem ra đọc,
Có thấy buồn chăng nỗi đợi chờ?

Có thấy rượu còn nguyên nửa cốc,
Mà say như chửa một lần say!
Tại sao gió thổi nhiều như vậy?
Chắc hẳn đêm qua lá rụng đầy!


Buồn II

Em có vì ta buồn đấy không?
Ta ngắt tặng em một bông hồng.
Bông hồng sao thắm như màu má
Ngày tóc này đen mắt ấy trong?

Hỡi ơi! Tất cả không còn nữa,
Còn vết chân thơm trên vạt cỏ.
Mùa hè em mặc áo xanh lam,
Áo em bay lượn theo làn gió.

Một chút ngậm ngùi, chút tiếc thương,
Ðủ cho phảng phất một mùi hương.
Này em! Trăng vẫn trăng mùa cũ,
Trăng có tên trong sổ Ðoạn Trường?

Xõa tóc còn ai ngồi dưới trăng?
Còn ai ngồi dưới gốc bằng lăng?
Ðợi thư ai đến? Mùa Thu đến!
Nghe gió làm thinh không nói năng.


Buồn III

“Buồn Thì ta đã buồn rồi
Buồn thêm một chút lạnh trời Thu sao?” *
Nhớ thì nhớ tự thuở nào,
Nhớ thêm một chút có sao không mình?
Có buồn, có nhớ, có tình,
Chẳng hơn không bóng không hình như ai!
Dù cho lụy một chữ tài,
Chẳng hơn rượu uống không say bao giờ?
Cuộc đời rối một cuộc cờ,
Nếu không có cái bất ngờ đắng cay.
Nếu không kẻ trả người vay,
Thì sinh giữa cuộc đời này uổng công!

* thơ Huệ Thu


Buồn IV

Còn Rất Trẻ

Dù buồn thêm lẽ nào Thu lại lạnh,
Em đã buồn sao lại muốn buồn thêm?
Hoặc em nghe tiếng dế khóc trong đêm,
Tiếng trăng gió cợt dùa trong khóm lá.

Em lại ước phải chi là gỗ đá,
Ðể xa nhau chẳng nhớ cũng không thương.
Em ơi em giữa cuộc sống bình thường,
Thêm một chút đắng cay cho có vị.

Rượu chẳng uống làm sao say được nhỉ?
Tình không nồng sao chẳng đủ để lòng đau?
Ta cảm ơn được thức trắng canh thâu,
Ðược ngơ ngẩn vì con đường diệu vợi.

Ðược thao thức những ngày chờ tháng đợi,
Cho nên anh hiểu lắm tấm lòng em.
Em đã buồn, em vẫn muốn buồn thêm,
Buồn cho lạnh cả trời Thu hiu hắt,

Buồn để thấy tình yêu là có thật,
Là lòng ta khoảnh khắc ở bên nhau.
Pha thêm thương, thêm nhớ, rót thêm sầu,
Ðể mình thấy lòng mình còn rất trẻ.

Một Chút Buồn Thêm 1

Buồn thì ta đã buồn rồi đó,
Một chút buồn thêm Thu lạnh chăng?
Người hỏi, hỏi ai ngơ ngẩn vậy?
Khi lòng còn mãi một vầng trăng.

Ta muốn chèo thuyền thức dưới sương,
Nghe Thu ngồi rũ bóng tà dương.
Nghe trên đỉnh Ngự hàng thông cũ,
Mái tóc người xưa sực nức hương.

Nỗi buồn ai biết thêm hay bớt?
Ðong đếm làm sao được tấm lòng!
Chỉ biết mùa hè trời ngập nắng,
Bông hoa phượng tím có còn không?

Còn không ta của ta ngày ấy?
Ta của ta chưa nhớ đã quên.
Quên hết như quên đường diệu vợi,
Hoa quỳnh sao lại nở về đêm?

Chén rượu sao say đều mỗi tối?
Làm thơ mỗi tối gửi cho ai?
Gửi cho làn gió vô cùng ấy,
Thổi mãi bên nhau vạt áo dài…


Buồn V

Một Chút Buồn Thêm 2

Chén rượu này mời ai uống cạn?
Nhìn vào sóng sánh bóng trăng Thu
Nâng ly mình uống trăng em nhé!
Ðể nhớ người thơ, nhớ bạn thơ.

Người phỏng nhớ ta như nhớ rượu,
Nhưng ta đâu phải là ly rượu,
Chỉ có mây chiều thăm thẳm sâu.

Một cánh chim bay trời lẻ loi,
Cánh chim còn có bóng trăng soi.
Ta nghe sương rỏ đầy khung kính,
Chắc hẳn là em buồn đó thôi!

Vầng trăng xin xẻ làm hai mảnh,
Em uống trăng và ta uống trăng.
Em uống, tưởng như trong bọt rượu,
Có em cười nói chạy tung tăng…

Có con anh vũ bay qua cửa,
Bay đậu cành khô cất tiếng chào.
Một chút buồn thêm cho đủ lạnh
Cho vầng trăng ở mãi trên cao.


Buồn VI

Sao Vẫn Buồn Thêm

Pha thêm một chút sương vào gió,
Pha thêm chút nắng vàng như tơ.
Ngõ trúc tay che nghiêng nón nhỏ,
Mùa Thu trước cửa ngậm ngùi thơ.

Mùa Thu em đã về bên ấy,
Trăng cuối mùa, trăng cũng đã mờ.
Em cuối mùa Thu cầm sợi tóc,
Nghiến răng cắn nát tuổi ngây thơ.

Em đã buồn rồi phải thế không?
Nhìn sau ngó trước vẫn non sông,
Non sông chẳng phải non sông cũ,
Chẳng phải sông Lam của núi Hồng!

Chẳng phải thềm trăng nằm rũ tóc,
Cười khan giữa mái rạ Thanh Hiên
Vào làng chẳng đủ tiền mua rượu,
Ðể uống cùng ai Bạch Lạc Thiên.

Ðất Trích Tầm Dương vạt áo xanh,
Ngày nào lệ ướt đẫm năm canh.
Chẳng là Tư Mã đang mùa Hạ,
Sao vẫn buồn thêm giữa chúng mình?

Hà Thượng Nhân
San Jose, Thu năm 1997</div>

Hoanghac
07-21-2015, 12:27 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mùa Hạ

Mùa hạ nhà ta lò bát quái
Cửa mở toang thông đạt khí trời
Đêm trăn trở trong lò thịt nướng
Da rám vàng tươm mỡ mồ hôi

Mùa hạ nhà giàu đi ra biển
Ta vô rừng nằm dưới bóng cây
Mấy lão tu tiên ngàn năm trước
Chắc cũng như ta nằm ngắm mây

Không có con nai làm bằng hữu
Vài con sóc nhỏ nhảy lăng quăng
Sóc ơi ta với mi là bạn
Vui giữa rừng xanh lánh bụi trần

Tiền bạc chẳng làm ta mờ mắt
Ba ngàn tân khách của Nguyên Quân
Ký sinh bám riết vào thân trụ
Cũng chỉ vì tham một miếng ăn

Ví thử mai kia ta tuyệt mệnh
Chẳng phủi tay đời cũng sạch trơn
Sống thong dong thác không hề tiếc
Bởi ta sinh vốn đã trần truồng

Mùa hạ nhà giàu đi nghỉ mát
Ta ngồi ta ngắm một dòng sông
Hỡi ơi, con nước đi ngày ấy
Phiêu hốt mười năm bất phục hoàn

Khương Thượng ngồi câu danh với lợi
Đội nón mê áo vải chờ thời
Còn ta chẳng còn gì trông đợi
Chỉ ngồi suông ngó nước mà thôi

Kẻ sĩ ngày nay nhiểu như nhặng
Không ai cầm trủy thủ qua sông
Dẫu có Yên Đan tìm đỏ mắt
Cũng không ra một kẻ sang Tần

Mùa hạ dăm ba thằng thất nghiệp
Đến tìm ta bày cuộc nhậu chơi
Bằng hữu những tên nghèo kiết xác
Uống lai rai để lãng quên đời

Con mồi khô mực dai như đỉa
Trệu trạo nhai hoài nuốt chẳng trôi
Rượu rót tràn ly mời tới tấp
Bỏ hết lo toan ngất ngưởng cười

Cười sĩ khí mặt dày râu quặp
Tranh hùng đuổi bắt một con hươu
Thiếu Lăng gò nổi đùn mây trắng
Lau sậy đìu hiu cỏ lút đầu

Rượu bốc hơi men bừng lên mặt
Việc đời xem cũng nhẹ như không
Lịch sử bao năm còn dâu bể
Huống hồ bèo nước ở trường giang

Mùa hạ nhà ta không đóng cửa
Nghe chừng sắt thép rợn xương da
Bốn phương thiên hạ còn tranh chấp
Lò lửa nhân sinh thổi tạt về.

Lâm Chương
</div>

Hoanghac
09-07-2015, 10:35 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Những câu thơ buồn

Có đêm trời không có trăng, chỉ sao lấp lánh rồi tàn tạ rơi,
như hoa từng cánh rã rời, như tôi giụi mắt nhớ người trong mơ…

Có đêm trăng có mà mờ, sao như mực nhỏ trên tờ giấy hoa.
Những câu thơ buồn viết ra tưởng như nước mắt ai hòa mực trôi…

Có đêm gió cũng chẻ đôi, một bay tóc bạc, một khơi lá vàng.
Mùa Thu bất chợt đi ngang, ai kia mắt nhắm hai hàng lệ sa…

Có đêm nhớ nước thương nhà, tay lau con mắt miệng phà khói sương.
Những con thuyền ra đại dương, một thời nén chặt nỗi buồn mà đi…

Có đêm chẳng ước mơ gì, chỉ mong tri kỷ gặp thì uống say…
Mà đâu tri kỷ đời nay? Nguyễn Trãi từng nói từ ngày rất xưa! (*)

Trần Vấn Lệ

(*) Biết ai tri kỷ đời nay
Mà đem Non Nước làm rày chiêm bao!(Nguyễn Trãi)
</div>

Hoanghac
09-29-2015, 11:58 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Vườn xưa

cách đây chừng một kiếp người… em có nhớ
một ngôi nhà
hôm bắt đầu cuộc sống chúng ta
em nhớ chứ? cái đêm dài kỳ lạ
gió định đến, chợt ngập ngừng, rút lui êm ả
suốt một đêm cây lá nén hơi
tàu chuối toan trở mình, nghĩ lại, bèn thôi
trời gần sáng mới có mưa rón rén
những sợi nhỏ li ti vừa rơi vừa thẹn
thấm ướt mái nhà chẳng một ai hay
hôm ấy, trời chưa kịp chuyển sang ngày
chúng ta đã nhẹ nhàng lách ra khỏi cửa
ta cẩn thận thế mà chúng đều biết cả
sự ngạc nhiên đã đón đợi đầu hè
với cặp gà đứng giương mắt tròn xoe
giọt nước đọng giữa mỗi lòng bụi cỏ
cứ nhấp nháy tinh ranh, làm em mắc cỡ
chúng âm thầm, yên lặng, có ngờ đâu
chúng đều biết rằng ta mới… biết nhau
em kêu khẻ ‘ớ đằng anh, quá xá’

quả có thế, cùng biết nhau, biết cả
tôi với em, với gà vịt, với ngôi nhà
tưởng chừng như một thịt một da
trong đêm tối người thiết tha rạo rực:
ngọn rau vườn nao nức bén chồi non
đêm người lo héo hon táo tác:
sáng ngày ra, phờ phạc cả mây trời
cùng một mạch cảm xúc chạy tuột từ lòng đất tới tim người
nhà quạnh vắng, lũ ruồi buồn nắng xế
trưa đều đều kể lể tiếng chim cu
về một nỗi nhịp đời ngao ngán
trên mảnh vườn xưa thảy đều bầu bạn
trên mảnh vườn xưa muôn vật một linh hồn

nơi vườn xưa những bồn chồn dữ dội
những mùa nam gió thổi suốt đêm ngày
gió thổi ì ầm đất lở đá bay
thổi rỗng huyếch những đêm trăng lồng lộng
trời đất say sưa, điên cuồng sự sống
ôi bao nhiêu mùa nắng, mùa nam
bao nhiêu đêm chúng ta không ngủ không nằm
đặt lưng xuống lại chờn vờn nhỏm dậy
người thấp thỏm, gió ào ào vùng quẫy
nằm xuống ư? lỡ hụt mất thì sao?
ồ, không, không.không ai muốn hụt một cơn gió nào
tôi muốn nghe từng trái dừa rơi rụng
tôi muốn đếm mỗi tàn cây thét rống giữa canh khuya
chiếc chiếu to dãy đành đạch trước hè
tôi muốn thấy giữa đồng không ánh trăng hoảng loạn
muốn tham dự vào mọi trò hung hãn
của đất trời
bao nhiêu lần gió dữ hút tôi
trong buồng kín bỗng nghe cuồng nộ
tôi vùng lên tung gió xông ra
nháo nhác trông, tưởng nghiêng ngửa sơn hà
may biết mấy, trăng vẫn còn nguyên đó
trăng vời vợi giữa càn khôn lộng gió
trăng nhìn tôi: trăng đó có tôi đây

trên mảnh vườn xưa, giờ tan tác mây bay
giờ nơi đó là gò hoang? là ruộng lúa?
là hang cáo? ngách chồn? lơ thơ cỏ úa?
giờ đêm đêm vò võ thâu canh
trăng thẩn thơ giương con mắt lạnh tìm
kiếm một mình
của chúng ta một thời đã mất
còn chúng ta, em ơi, hãy quên tất, quên tất
thời gian đắc thắng đang cười khành khạch sau lưng
thời gian đuổi ta, mép nước đã gần
quên đi, quên đi, em. Nhớ làm chi nữa?
trên mảnh đất vườn xưa đất lại nguyên chất đất
đá trở về phận đá…
em ơi, đất đá xưa đã trút cạn linh hồn.

Võ Phiến

@@@
Vô cùng thương tiếc nhà văn Võ Phiến, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1925 tại huyện Phù Mỹ, Bình Định
vừa qua đời ngày 28 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Santa Ana California, USA.
Cầu chúc linh hồn người quá vãng an nghỉ chốn vĩnh hằng.
@@@
</div>

Hoanghac
10-13-2015, 07:17 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mùa thu thương nhớ

Chớm gió may lành lạnh
Gió mang mùa thu về,
Cây ngàn thương lá rụng
Sương mờ chăng lê thê
Tiếng chiều rơi chầm chậm
Tiếng nước luồn qua khe.
Lạnh lùng trôi ước hẹn
Nẻo lòng không cửa che,
Càng buồn thân lữ khách
Càng nhớ ngày ra đi
Nghẹn ngào đường chia cách
Hôm nao biệt kinh kỳ,
Hoàng hôn chìm vàng vọt
Hiu hắt lối biên thùy.

Thu có về đất Bắc?
Ôi mùa thu quê hương!
Mây Ba-Vì trăng trắng
Nước Tây-Hồ xanh gương
Những lá vàng tâm sự
Những nắng vàng yêu đương
Mộng lành xây nho nhỏ
Tuổi xanh đời dâng hương
Bước trai vui sứ mệnh
Chiều không than nỗi đường
Mây trôi về viễn xứ
Hay trôi về Cố Đô?
Lá sen xanh hương cốm
Hoa bay lừng cửa Ô,
Tưng bừng reo sức sống
Một mùa thu xa xưa,
Ôi những người em gái!
Chưa đau khổ bao giờ
Tay duyên trao ngần ngại
Những cánh thư đợi chờ,
Lá vàng đan sắc áo
Gửi người ngoài sông hồ.

Chớm gió may lành lạnh
Mùa thu lại về rồi!
Bao nhiêu là thương nhớ
Người đi tận cuối trời
Mộng buồn như năm tháng
Ôi mùa thu chia phôi!

Quê hương chừng xa lắm
Mây mùa thu phôi pha,
Ngõ sâu chìm lá rụng
Đìu hiu vắng bước qua.
Lũy tre gầy ấp ủ
Mái tranh nghèo sương sa,
Mẹ hiền còn đâu nhớ
Những người con đi xa

Hôm nay thu lại sang
Gió vẫn chở lá vàng
Nhưng không về cố xứ.
Nghe Trường Sơn tâm sự
Nghe Bến Hải than van
Mùa thu nào chinh chiến!
Mùa thu nào ly tan
Mùa thu hai đất nước
Ôi mùa thu phũ phàng!

Cao Tiêu
Thu 1955</div>

Hoanghac
11-27-2015, 10:12 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tàn thu

Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung
Có như ta đứng lạnh vô cùng
Có nghe sương tuyết làm hon héo
Chút gì màng muộn thuở thanh xuân

Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
Có khổ đau nghe lá hững hờ
Có như ta nửa đời hiu hắt
Muốn chết, sau đôi bận giã từ?

Ôi những hàng cây im đứng im
Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ tình
Có như ta đứng - tàn mơ mộng
Máu vẫn loang từ vết nhân duyên?

Này những hàng cây đứng trơ xương
Có đứng như ta đứng nát lòng
Có như ta đứng chờ không hẹn
Một người... không biết nhớ ta không?

Nguyễn Tất Nhiên
</div>

Hoanghac
12-07-2015, 06:47 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Một hôm về

một hôm về lơ ngơ góc chợ
hỏi con kiến nhỏ – tuổi mùa xanh
một hôm về chênh vênh ngõ vắng
hỏi con dế già – tuổi mùa phai
một hôm về lênh đênh sông lạnh
hỏi con cá mù – tuổi mùa khô
một hôm về lạc loài phố thị
thầm hỏi chính mình – tuổi mùa tươi!?


Ba mươi tuổi

ba mươi tuổi
về bên mẹ
vẽ chân dung ngày thơ
vầng trăng trượt ngã mái nhà
con gió khúc khích cười
không sầu thu
không lạnh đông
chỉ màu xuân bất tận!?
ba mươi tuổi
về bên mẹ
vẽ chân dung ngày thơ
những cánh đồng
những con đường
xanh mướt lời ru…?!


Ngày tàn

Ngày tàn rồi
phố chừng như đã mỏi
về thôi
khép cửa tâm hồn
xếp lại dấu chân đời bề bộn!
nắng ngủ rồi
bóng buồn luôm ngõ vắng
về thôi
ru giấc mơ dài
bao năm còn đỏ hỏn hình hài!

Trương Đình Phượng
</div>

Hoanghac
02-26-2016, 04:23 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Ðêm Mưa Nằm Bệnh

Mưa lạnh canh trường, hoa lá bay
Buồn rơi rụng cả mớ rêu gầy.
Nhà bên chó sủa khuya rời rạc
Ngõ trước tre đùa gió lắt lay.
Gối mộng đòi cơn mờ núi bể
Ðầu xanh mấy lúc bạc râu mày!
Ai xưa nằm bệnh ngoài biên ải
Cho gửi lòng ta chung đắng cay!

Hà Thượng Nhân
1944(bài họa)

Phiêu Du

Hội xuân thơ họa nét như bay
Nửa mái tây hiên liễu rũ gầy
Cánh hạc bên trời mưa bụi rắc
Cồn mây đầu núi gió tùng lay
Tâm về cố quốc khôn nguôi mộng
Thân tại tha hương để nhíu mày
Thư kiếm ơi ai ngoài góc bể
Giang hồ từng trải vị chua cay

Cao Tiêu

</div>

Hoanghac
03-19-2016, 10:09 AM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây

Hạnh phúc đến từng phút giây
nhỏ bé kỳ diệu
như bàn ghế áo quần. Mong manh
bền chặt như vầng tóc em
khi gần khi xa
*
Hạnh phúc là buổi sớm gió êm êm
đường xưa vắng vẻ. Anh bước nhẹ vào một ngày tiền sử
trong vườn chưa tỉnh giấc
cây cỏ long lanh
đếm từng giọt sương đêm
liền sau đó là chén cà phê đen
nóng bỏng và nhạc F.M. Ta ngắt đi
một chùm hoa thạch thảo
*
Hạnh phúc là lúc hết phải điên đầu
chuyện chính trị xa lông văn hóa thời trang
anh được vứt bỏ đồ lớn tiếp tân và lụa là cravate
sợi dây cổ lòng thòng. Để đi dép lẹp xẹp mặc áo rằn ri
ra ngồi quán dì Năm với anh Tám xe lam
và khô mực râu ria xồm xoàm
*
Hạnh phúc là ngọn đèn khuya
lung linh. Anh ngồi tình tự
với trang bản thảo. Sa mạc băng trinh
hay cánh đồng tuyết phủ? Lắng nghe
hồn đêm thầm lặng
hồn anh trầm trầm
bâng khuâng giấy trắng chưa hề mực đen
*
Hạnh phúc là niềm vui những ngạc nhiên những khám phá
trong thầm kín tâm tư sự vật bầu bạn hàng ngày vừa thân quen vừa lạ lẫm
Là mảng rêu xanh da trời
điểm nhung lavande dợn sóng như Victoria's Secret áo ngủ huyền nhiệm em
mầu rêu lần đầu anh thấy
trên triền núi Bạch Mã
quanh co hồn cỏ dại
Là hương lúa chan hòa
son đỏ đường quê
nhạt nhòa nhạc sáo diều linh hiển
trở về từ tiềm thức biển sâu
Là lần đầu bắt chợt
những mảnh tuyết lạnh đầu mùa
phất phơ rơi trên vùng trời lữ thứ
anh tưởng đâu đây có trận mưa hoa
sầu đông trong gió lộng
tuyết lạc hoàng hoa tư cố hương
*
Hạnh phúc là khi bước vào giảng đường
chiêu niệm hồn xưa kiều nữ
những Ophelia những Giáng Hương và Quỳnh Như Kinh Bắc
hương sắc trần gian
châu về Hợp phố
anh gặp lại tuổi trẻ sinh viên
đẹp đôi mắt ngời sáng tin yêu
như hình bóng hôm qua của anh
và ngày mai men say đó sẽ thành anh của hôm nay
*
Hạnh phúc là khi anh lái xe 70 miles trên xa lộ 55 North
về Chicago. Chúng ta cùng rũ bụi đi vào quán bên đường
gọi một ly kem dâu phớt hồng
như môi em đồng lõa chờ mong
tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
*
Hạnh phúc là lời nhắn nhủ ngàn đời ca dao
bềnh bồng điệu sa mạc
bềnh bồng cô lái đò huyền thoại
trăm năm dầu lỗi hẹn hò
Hạnh phúc là ngón ngón hoa quỳ
lướt nhanh lướt nhanh
giọt giọt pha lê sáng mãi đêm dài
Nocturnes
ngọc trắng huyền châu rơi vãi
trên phím ngà đa đoan
*
Hạnh phúc là khi anh và em cùng nắm tay
ngồi lì cho đến khi thành phố lên đèn. Quán cà phê Flore
cùng học thi chồng Dân luật dày cộm
cùng làm thơ tình
cùng nhìn lá rụng và khách qua đường St Germain
thanh thản đăm chiêu. Để sau cùng
lại thấy phép lạ bình thường:
chỉ phải chi 50 quan cũ
cho hai cà phê crème và croissants mới ra lò
không có anh lấy ai đưa em đi học về
*
Hạnh phúc đến từng phút giây
tầm thường kỳ diệu
bền chặt mong manh
hạnh phúc vững chắc bàn thạch
hạnh phúc chòng chành thuyền không lái
hạnh phúc dễ như giở từng trang sách
hạnh phúc khó như đi giữa trời vân vũ
*
Không, tôi quyết đem chồi hạnh phúc
bé bỏng. Về vun xới chắt chiu
ở nơi cao ngất một hòn đảo tuyệt trần
ở ngay trái tim thành phố ngựa xa quần thảo
có thể là non Bồng Dông hải
có thể là cửa động Thần phù
khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm
*
Sóng tị hiềm có thể ào ạt dâng cao
bão hung dữ có thể tàn bạo vần xoay
tôi vẫn bình tĩnh xây trường thành cao vút
bằng những phiến đá hạo nhiên vô chấp
bằng những phớt lờ Lão Trang và Thiền đạo chân không
*
Trên đỉnh Linh Sơn vờn mây trắng
tôi giơ tay vẫy
ngàn cánh chim tự do
về nhập hội. Tôi xây đài hạnh phúc
hạnh phúc đến từng phút giây
nhỏ bé kỳ diệu
bền chặt mênh mông
hạnh phúc khuôn mặt từng giờ
hạnh phúc phiên bản tâm hồn
của mỗi chúng ta!

Trần Hồng Châu
</div>

Hoanghac
04-14-2016, 01:47 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Trong tay nhau đã nghĩ tới ngày mai

Mà đã nghĩ đến ngày mai, nhớ
Ôm hôm nay đâu có đủ hôm nay?
Không nước mắt sao cay từng hơi thở
Kìa, ngày mai! Đã chợt lạnh vòng tay

Mai thức dậy, đã có người đi xa,
Bỏ lại mùa đông lặng lờ trên má
Sẽ hôm nay hơi ấm rồi chợt lạ
Ngày vội qua, không níu nổi ngày qua

Sẽ sợi tóc nào vương trên áo
Mai người đi mang hôm nay theo
Đã thấy những ngày mai là thật,
Những bây giờ, đâu đó thương yêu?

Trong thinh lặng ngàn lời đóng băng
Trong yêu dấu bềnh bồng thương nhớ
Giữa nguyên vẹn nghe từng mảnh vỡ
Đường chưa xa, hồn ngập mưa giăng

Mai, không phải! Sao bây giờ, qua mau
Chừng mất hút giữa hôm qua xao xuyến
Gỡ tay ấm, lạnh bàn tay vẫy tiễn,
Đâu, đâu rồi, ta hỏi mình đâu!

Đặng Kim Côn
</div>

Hoanghac
05-06-2016, 03:23 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tôi nằm nghe mòn mỏi vạn đời sau

Chiều. bấp búng hồi chuông nâu
Viền trăng đăm đắm nhụy
Những đọt chồi những cánh rừng những giấc mơ trầm thiết gọi
Những con đường hoang hoải tàn phai...

Bấp bênh nâu. chuông hoài
Còn đợi chờ gì một ngày mai vắng liễu
Một bình minh tắt nụ lênh đênh
Một hoàng hôn chênh vênh quê nhà lệ đắng
Những bóng hình rờn rợn thấm thầm loang...

Chiều đã treo nghiêng hồi chuông
Chúng ta đứt ruột vết thương đêm khản giọng
Những sinh phần những kiếp nạn những dòng thơ chuông nguyện
Chúng ta đi. những nấm mồ thốc gió
Chúng ta về. tắt úa mộ ngàn đêm!...

Tôi viết bài thơ chiêm tinh cuồng bức
Tôi viết bài thơ tủi cực lầm than
Tôi viết bài thơ bất lực nước non
Những đọt chồi những cánh rừng những biển ngàn giấc mơ núi non kỳ vĩ
Chiều cứ nâu. chiều quá nâu. quá nâu
Khắp bờ bãi khắp sông hồ nghìn nghìn cờ bông lau phơ phất gọi
Tôi nằm nghe chói lọi thắt lòng đau
Tôi nằm nghe mòn mỏi vạn đời sau!...

Chiều cứ trôi. trôi mau
Bấp búng hồi chuông nâu. chìm xuống...

Huy Tưởng
</div>

Hoanghac
05-30-2016, 02:32 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bài túy ca viết trên cố hương

1
Ghé quán bên đường cạn một ly
Cơ hồ tiền kiếp gợi sân si
Rót thêm chai nữa – thêm chai nữa
Thì chuyện tới lui có sá gì

Tôi chỉ là người khách ly hương
Dừng chân nghỉ lại quán ven đường
Tìm nỗi hoài tình hương thắm cũ
Cùng bạn xưa nhắp chén hồ trường
Rồi mai rồi mốt về bên ấy
Còn một chút gì để vấn vương

2
Ngửa mặt cười khan cùng nắng quái
Men nồng như phảng phất đâu đây
Người xưa tích cũ trong thi sử
Ai kẻ luận đàm việc tỉnh say
Thôi tôi cời chút than sưởi gió
Với tay bắt bóng trả cho mây

Rằng thêm ly nữa – thêm ly nữa
Hồ trường – hồ trường, tôi tỉnh hay mê
Quê nhà tôi, tôi nhớ tôi về
Ngờ đâu giờ đã bốn bề tịch liêu
Hoàng hôn thắp cánh sương chiều
Mà sao cảnh vật tiêu điều lá hoa
Thôi thôi – tôi cạn chén quan hà.

3
Tôi chỉ là người khách viễn phương
Những đóa ô môi rơi rớt bên đường
Sao se sắt ngậm ngùi như cỏ úa.
Khúc hoài ca lạc điệu giữa cố hương

Uống thêm chai nữa – thêm chai nữa
Cứ dâng rượu tiếp để môi mềm
Ghế thấp ghế cao –
Quẩn quanh quanh quẩn
Đêm – đêm đã về chưa? trăng đã lên?

Phan Bá Thụy Dương
</div>

Hoanghac
07-16-2016, 10:41 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Phôi pha

nhắp đi
mai rồi hãy nói
đêm nghe xa
lòng đáy giếng ngậm ngùi
giữa những tháng năm dài
tôi . một sắc mơ phai
nhắp đi
sợ đêm loang dần
loãng vào hư vô
hồn trú giữa cơn lạnh bủa vây
gửi về người
một chén lưu linh nhớ
và . đêm chạy suốt vào đường hầm không ló sáng
ngoài kia sông trôi đời trôi theo . vô tận số thời gian
ngày chia xa mệt mỏi
những nụ hồng ngưng đọng
tôi . một sắc không
vẫy tay
lần cuối rồi đi
hoang vu đợi gió mang hơi thở chết đuối
đậu giữa lưng chừng sóng vỗ tưởng là mơ
nằm phả người với tuyết núi. ngút ngàn xa
những hanh hao đâm thủng muộn phiền
để rồi tô chút trầm nâu vào nỗi nhớ
mặt trời
in dấu chân cát bụi
làm người
mình trần đầy hoang mang
thắp nhặt một lần rồi thôi nhé
nhắp đi
đêm tàn rất nhẹ hoàng hôn
những cánh gió ru đời
trên cành nhánh rưng rưng đợi
biển sẽ gọi thầm tên
sóng cợt nhả vô bờ
khúc nguyệt cầm đưa tiễn buồn chén rượu
ngã nghiêng cười nốc cạn giấc nam kha

từng luống dở dang xua tan quá khứ
mai có về tình như đã quan san

phôi pha

hề!

phôi pha./.

Võ Công Liêm
(ca.ab.yyc. vào hạ. trăng đầy 6/2016)
</div>

Hoanghac
09-06-2016, 08:26 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">HOÀNG HẠC Ơi! Tiếng Xưa

Thì thầm lặng lẽ thưa rằng
Mai kia nếu lỡ đời càng quạnh hiu
Thuyền đà tách bến khuya chiều
Bùi ngùi ấp cánh thư điều* nhớ mong

Chong đèn lóng ngóng
Nghe thông reo trầm bổng... tình biển cạn
Cánh chim hư huyển cất tiếng gọi đàn
Ngọt ngào ước hẹn văng vẳng lời... có trăng ngà dõi bóng

Thuở ấy triền non chung giấc mộng
Ngờ đâu nước lũ cuốn mưa sa

Phù dung đoá hồng sớm nở mặn mà
Mây phiêu lãng nhạt nhòa vương... đứt đoạn
Thôi nhé gió tạt lạnh ơi mãnh trăng gầy vừa khuất dạng
Bến không thuyền HOÀNG HẠC bẵng tin sương

Ánh sao lấp lánh sau vườn
Hương xưa thoang thoảng tưởng nhạn tới đây
Thấu chăng niềm nhớ thương nầy!?

Tình Hoài Hương

(*Thư điềư: Cánh thư màu hồng phấn)@@@ Muôn vàn cảm tạ Ai Uu Du, năm nọ đã tặng tôi bài thơ quý. Hh</div>

Hoanghac
12-06-2016, 05:08 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Ngồi dưới trăng tan

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
Một phút thương em biết mấy thu sầu
Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu

Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc
Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân
Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi
Nguyệt bạch tan thành một cõi băng

Trăng thành nước lạnh xối trên da
Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà
Những đêm măt đất mênh mông quá
Một bóng ta dài xa rất xa

Từ nay xin trăng đừng mọc nữa
Mỗi giọt trăng mang một biển sầu
Trăng nhìn đắm duối làm ta sợ
Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây đã tan và trăng đã tan rồi
Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác
Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi

Hạc Thành Hoa

</div>

Hoanghac
12-20-2016, 01:07 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Gửi căn nhà cũ

Hãy tưởng tượng khi bước vào cuối ngõ
Căn nhà xưa rêu phong kín tường vôi
Khung cửa sắt sơn đã bong lỗ chỗ
Chìa khóa mòn trong ổ bỗng reo vui

Hãy tưởng tượng trong hộp thư ngoài cửa
Mấy bức thư đọng lại những năm qua
Một tấm thiệp báo tin người yêu nhỏ
Đã tìm ra hạnh phúc dưới trời xa

Hãy tưởng tượng trong khu vườn thuở trước
Cây ngọc lan ngày đó đã ra hoa
Mấy bụi trúc và một hàng thược dược
Mùi đất thơm cơn mưa nhỏ đầu mùa

Hãy tưởng tượng khi bước chân lên gác
Bàn ghế còn nguyên, sách vở còn bầy
Bỗng nghe thoáng tiếng mưa khuya dìu dặt
Những giọt buồn rơi mãi xuống đêm nay

Hãy tưởng tượng đêm sẽ nằm nghe gió
Trên chiếc giường thân thiết mấy năm xưa
Mấy con muỗi nhận ra người bạn cũ
Chú thạch sùng trong vách cũng bò ra

Hãy tưởng tượng trở về nơi hẹn cũ
Thăm hàng sao và bể nước đầy mây
Trên ghế đá vọng âm lời tình tự
Nét chữ mờ quấn quýt vẫn còn đây

Hãy tưởng tượng buổi chiều ra ngồi quán
Bạn cũ tới đầy, đủ mặt cố tri
Dăm ba đứa biệt tăm trong thời loạn
Đã trở về cùng khật khưỡng vài ly

Hãy tưởng tượng lại đi trên đường cũ
Những lề đường đá lát lá me non
Thời trốn học lang thang trên vỉa phố
Sách trong tay, mộng ước chất đầy hồn

Hãy tưởng tượng ghé vào thăm tên bạn
Bắc ghế ra ngồi đọc lại Đường thi
Trên căn gác năm xưa trăng vẫn sáng
Nhớ Hạc Vàng từ thuở mới bay đi

Và tưởng tượng vừa tan cơn mộng dữ
Bạn bè xưa, người tình cũ về đây
Căn gác nhỏ của một thời sách vở
Vẫn còn nguyên, cơn ác mộng xa bay.

Bùi Bảo Trúc
@@@ Nhà báo Bùi Bảo Trúc, tên tuổi quen thuộc với người Việt hải ngoại, vừa qua đời lúc 11:45 tối 16 Tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72.
Nhà báo Bùi Bảo Trúc, có bút danh khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954, học trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Ông đi du học tại Tây Tây Lan, về nước năm 1967 làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc.
Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời ngắn, rồi sang Washington DC làm việc cho Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). Năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Little Saigon Radio, tuần báo Viet Tide đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồn Việt TV.
Nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều năm viết cho báo Người Việt trong mục Thư Gửi Bạn Ta bằng lối viết dí dỏm được rất nhiều độc giả yêu thích. (Đ.Q.A.T)
@@@ Nguyện chúc linh hồn người quá cố an nghỉ chốn vĩnh hằng. (Hh)
</div>

Hoanghac
01-05-2017, 03:39 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Nơi trở về đã mất

Mai có về giữa mùa trăng phiêu lãng
Cũng đã xa rồi mộng ban sơ
Cũng đã nghìn trùng trong mắt cũ
Giữa lòng nhau là cả vạn bến bờ

Một chén tương phùng dẫu rằng chẳng thiếu
Còn ấm lòng không ngọn lửa cố tri
Tâm hồn ta không còn như ngày cũ
Thì chút tro tàn có theo gió bay đi

Mai có về con đường năm xưa
Cố nhân đã đi vào cổ tích
Trí nhớ nhập nhằng những chuyện nắng mưa
Chim nào hót giữa trời hoang tịch

Thời trai trẻ chẳng còn bao dấu vết
Bởi thời gian một cơn bão lặng thầm
Có phải ta không còn mơ hương phấn cũ
Hay người cũng từng quên chuyện trăm năm

Mai có về soi bóng Thu giang
Tắm bến sông An Trường, Hà Mật
Nước có rửa sạch đôi chân cát đất
Thì lòng ta cũng đã bụi giang hồ

Mai có về tìm lại dấu tuổi thơ
Cánh diều nhỏ đã băng vào thần thoại
Những người thân một thời tản cư không trở lại
Ngoại mất rồi, Nội yên nghỉ đất Chiêm Sơn

Ta lạc lõng giữa thị thành Đà Nẵng
Ta bơ vơ trong phố cổ Hội An
Đường Nam Phước có phẳng phiu hơn trước
Nhưng lòng người gập ghềnh từ chinh chiến ly tan

Không còn ai, nơi trở về đã mất
Không còn ngôi vườn, chim mất chỗ an cư
Cội mai trước sân vẫn rực vàng trong ký ức…
Dẫu muốn không, mây vẫn phải phiêu du.

Dallas, chừng là nơi trở lại.

Hoàng Định Nam
9/2000
</div>

Hoanghac
01-21-2017, 11:37 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Chén trà Xuân

Ngày Xuân người uống rượu
ta ngồi uống nước chè
ấm chè xanh Tiên Phước
ngọt ngào mùi hương quê
đầu xuân nơi Bắc Mỹ
hơi lạnh còn tê tê

chén trà toả hơi nóng
ấm trong lòng bàn tay
bỗng dưng dào dạt nhớ
khoé mắt dường cay cay

chừng như có giọt lệ
rơi xuống chén trà đầy
vị trà pha nước mắt
tỏa mùi hương quanh đây

bạn bè giờ xa khuất
quê hương như bóng mây
cồn cào trong gan ruột
chén trà làm ta say.

Mạc Phương Đình

~~~

(Bài họa)

Chén trà Xuân

Tuổi già không uống rượu
Mời nhau bát nước chè
Nước chè hương vị đậm
Bát ngát mối tình quê
Bạc đầu sao ở Mỹ?
Xuân nghe lòng tái tê

Bát chè còn bốc khói
Thấy lạnh đôi bàn tay
Mà sao đôi khóe mắt
Có chút gì cay cay?

Tưởng già không còn lệ
Lệ đong bát chè đầy
Nước chè ngày thuở nhỏ
Hương vị còn đâu đây

Ta là ta đấy nhỉ?
Phương Đông mù mịt mây
Nước chè không phải rượu
Ta vẫn ngờ ta say.

Hà Thượng Nhân

Hoanghac
02-09-2017, 02:43 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tuổi già

Có con ngựa gõ chân trên những phiến đá chưa mòn
khi con tàu đi qua vội vã
có mùa thu chưa vàng lá rừng
anh biết làm sao cùng buồn với em
như con sông dài - như con sông dài một đời nước trong
như câu hát đó - như buổi chiều mù sương tâm hồn
khi anh trở về tìm trong dĩ vãng
có con chim quên tổ bay xa chân trời
có mùa thu chưa vàng nghe em

Như nhánh cây khô suốt đời đứng đợi
này là cuộc đời - này là tình yêu
này là đớn đau - này là thất vọng
con ngựa gầy còm qua đồng cỏ xanh
con chim trở về mùa mưa rầu rĩ
và anh trở về đâu còn có em
mù sương, mù sương, mù sương linh hồn

Kim Tuấn

(trích từ tập Thơ Kim Tuấn 1962 - 1972, Gìn vàng giữ ngọc - Saigon, 1974)
</div>

Hoanghac
02-17-2017, 11:45 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Những Con Đường Hà Nội

Nửa đêm không ngủ
Nhớ về Hà Nội mến thương
Hà Nội ơi Hà Nội
Tương tư thức trắng canh trường

Hà Nội của tôi
Của một triệu người lìa Hà Nội
Bỏ quê hương bỏ cả phố phường
Đánh mất tuổi thơ, chôn vùi kỷ niệm
Bỗng đêm nay sống lại trong tôi
Những con đường Hà Nội mến thân ơi

Hỡi những con đường
Có từ lúc tôi ôm bầu sữa mẹ
Những vỉa hè quen thuộc tự ngày xưa
Những vỉa hè phơi nắng dầm mưa
Chân chập chững theo chiều tay mẹ dắt
Rồi nhớn lên
Giữa những con đường dằng dặc
Tiếp nối nhau theo bờ ngói xiêu xiêu
Tiếp nối nhau như tay của người yêu
Truyền hơi thở khi gió mùa đến sớm

Những con đường
Những con đường rờn rợn
Tiếng chân người lạnh lẽo gõ đêm khuya
Nghe than van từng điệp khúc não nề
Nghe rỉ rả mưa phùn lầy lội
Nghe rụng xuống dưới chân tường xám hối
Những thân tàn rũ gục chết mùa đông
Từng âm thanh gờn gợn buốt trong lòng...

Hà Nội, ôi Hà Nội!
Hà Nội của tôi
Với hình ảnh Mẹ già khắc khoải
Với em thơ mòn mỏi đếm ngày xanh
Vọng tiếng thời gian bóng xế ngang mành
Nghe thương nhớ nghẹn ngào trong ngực
Đường phố cũ chôn vùi uất ức
Thanh xuân nào e ấp giữa bàn tay
Vào chợ đời đánh mất tuổi thơ ngây
Nhìn mắt trắng buồn tênh cười thế sự

Những con đường
Ôi, những con đường cũ
Chiều phế hưng nằm ngủ dưới thời gian
Lớp bụi đời phủ trắng màu tang
Trong im lặng của bao người Hà Nội
Mà năm tháng chưa xoá mờ tội lỗi
Cứ đêm đêm từ 5 cửa Ô xa
Hát vọng về theo những canh gà
Tiếng sênh phách hú hồn ma quỷ
Bánh xe nghiến mặt đường rền rĩ
Tóc ca nhi chảy ướt vũng bùn nhơ
Hà Nội ơi! Vỡ nát cả mong chờ

Hà Nội, chao ôi Hà Nội
Hà Nội với những con đường đọng tím
Những con đường câm nín
Những con đường chết lịm ở tim tôi.
Tuổi hoa niên từng hát khúc yêu đời
Và nhảy múa khắp nẻo đường Hà Nội
Bao thương mến với bao nhiêu bối rối
Trôi về đây tàn phá cõi tâm linh
Trắng đêm thâu, trắng cả khối chân tình
Từng xác lá thu về vàng lối cỏ
Mùa úa héo dâng đầy đôi mắt nhỏ
Em ơi em! Có biết thuở nào khuây
Nhớ thương nhau qua những cánh đêm gầy
Nhìn gương mặt hãi hùng sau giấc ngủ.

Ôi, Hà Nội
Ôi những con đường cũ
Đâu hàng Bông hàng Trống với hàng Khay
Đâu hàng Đào khoe nõn những bàn tay
Những đôi mắt nhìn nhau sầu ly cách
Nước Hồ Gươm còn xanh màu cẩm thạch?
Tà áo ai còn đẹp buổi hoàng hôn?
Nhớ thương xưa nhạt nắng những khung tường
Nghiêng nghiêng xuống mặt hồ ôm bóng nước

Những con đường
Những con đường năm trước.
Của ngày xưa, xa lắm Hà Nội ơi
Đêm nay về ngự trị giữa lòng tôi
Đêm nay về, với 5 cửa Ô nghẽn lối.
Thao thức mãi, từng canh gà báo vội
Rạng đông nào gối lệch tóc đêm sâu

Ở ngoài kia, bóng tối đã phai mầu!..

Tạ Tỵ

(Trích trong thi phẩm "Cho Cuộc Đời", xuất bản năm 1966)
</div>

Hoanghac
02-27-2017, 10:50 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bước nhỏ tìm nhau

"Je cherchais qui j étais / Tôi đã đi tìm thử tôi là ai" (A. Gide)

Tôi là ai?
là ai
không biết!

Chỉ biết tôi tình cờ gặp em
không toan tính
dù muộn-màng...
như chiều lá rụng Thu tàn nơi đây!

Em ở bên trời
những chiều phố nhỏ...
đi
về
một mình...

Một mình không có ai
như tôi ở đây
chỉ có nỗi buồn dài không dứt!..

Úp mặt vào lòng bàn tay
trống trơn
nghe trái tim mình dỗi hờn
dù không biết vào ai
đánh dấu từng khoảng buồn... đầy bất trắc?

Những buổi trăng lên
có chiều không mọc
tôi vẫn ngồi đây
nhìn
biển rộng đau lòng...

Nắng tàn ơi!
cho tôi chút đời mộng mị...
vì tôi đã sống mòn
như chiếc vỏ ốc
lạc loài
trên bờ bãi vắng
mơ hồ nghe lời ru của sóng
thì thầm...

Mẹ ơi!
con đã đi hết hành trình tủi nhục...
vẫn không tìm thấy được bóng mình
nhưng tôi lại thấy em
trên những bờ môi
mềm...
mà tôi đã hân hoan
đặt lên những niềm Hy vọng?

Biết đâu một ngày
bỗng dưng tôi biết cười (?)
trong vòng tay nhau
cho những niềm đau trôi
theo nước mắt...

Tôi chợt hồi sinh
giữa cuộc đời đã cạn!
nhưng
đó là Niềm tin
bởi tôi đã lỡ làm người ...

Em sẽ về
giữa trái tim tôi đau
buốt
mà vẫn nghe lòng ấm hơn lên?

Lỡ
mộng không đền
nhưng cũng mong là
những dỗ-dành... bên đời này?!

Nguyễn Tư
</div>

Hoanghac
03-04-2017, 02:14 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Ví Dụ

Ví dụ đời là thơ
Thơ, đã hiền, như bụi
Phủ kín nhanh mộng mơ
Trơ, những cành gai, trụi

Ví dụ tim là sông
Muốn lần ra biển rộng
Đời, bài-toán-trừ-em
Ta khép minh, dấu cộng

Ví dụ hồn, sa mac
Nắng, rạn ước ao em
Ta trải lòng bóng mát
Che, vừa khát-khao-đêm

Ví dụ tình yêu xa
Hun hút vòng tay với
Em, ngủ trên môi ta
Nụ cười, khi nghĩ tới

Ví dụ không còn ai
Cuối dòng đời trong đục
Ta đứng giữa thiên tai
Ôm em, và hanh phuc

Ví dụ em là ta
Có chăng em hiểu được
Một góc-chữ, chia ba -
Đêm.
Ngày.
Và thao thức.

Ví dụ ta là em-
của-nỗi-buồn-quá-khứ
Ta hôn giọt lệ hoen
Hôn phai mềm trách cứ

Vi dụ tay nắm tay
Một lần, trong ý tưởng
Một đời, một phút giây
Tan vào nhau, miên trường

Ví dụ ta yêu nhau.

Từ Đông Nghị
Phố Đền, 10-2-99
</div>

Hoanghac
03-16-2017, 09:04 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Xin cho tôi

Xin cho tôi được khóc
Vì thân phận làm người
Với chuỗi dài ngày tháng
Oán thù bao giờ nguôi?

Xin cho tôi khỏi nhớ
Những ngày vui hôm qua
Vì cánh chim đã gẫy
Giữa lương tâm mù lòa!

Xin cho tôi được biết
Vì đâu mãi cách xa
Căm thù vây lưới thép
Chia đôi giọt lệ nhòa!

Trời nơi đây quá thấp
Lớp lớp rừng kẽm gai
Tình nơi đây uất nghẹn
Chìm trong tiếng thở dài

Cơm, rau ngày hai bữa
Quẩn quanh những bước đi
Tối nằm lưng ôm đất
Khổ đau có nghĩa gì?..

Bạn bè cùng số phận
Ngó nhau như bầy ma
Tâm sự nào cay đắng
Tâm tư nào thiết tha ?

Đêm dài không mở cửa
Chuyền môi khói thuốc cay
Nhớ nhà buồn đứt ruột
Người ơi người có hay?

Thôi, xin thôi giọng hát
Hãy im đi lời than
Cuộc chơi trót lầm lỡ
Sá gì nỗi hợp tan

Xin cho tôi, cho tôi
Dẫu chỉ một lần thôi
Trở về miền đất hứa
Trước khi mất cuộc đời!...

Tạ Tỵ
Suối Máu 1976
</div>

Hoanghac
03-27-2017, 04:02 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Biển ấy, mùa này

quê nhà xa lắc xa lơ đó,
ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
(Nguyễn Bính)

Thuận An tháng này không mây trắng
vần vũ mây đen sóng bạc đầu
gió rít như muôn hồn réo gọi
đồng đội anh em giờ nơi đâu?

cát vàng nâu sậm như thấm máu
hàng dương cành khô gầy trơ xương
bốn hướng mịt mù cơn mưa lạnh
đất, trời, lòng ta cùng thê lương

nhớ người nằm xuống không nén hương
đớn đau lòng quặn như dao cắt
tiếc thương anh em thân nát tan
ngậm ngùi bưng mặt chảy máu mắt

thân trai binh lửa ai mạc mặt?
chiến trường dầu dãi ai gọi hồn?
tuyệt lộ thà chết không chịu nhục
lầy thân hiển hách tấm lòng son

ngàn năm còn với nước non…

obien81
(melbourne, 26/3/2017)</div>

Hoanghac
04-10-2017, 02:43 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bài tháng tư

Tháng tư đá dựng mờ sương khói
Những chiến trường xưa đất bạc màu
Anh hùng rót mật tràn gan phổi
Đồng đội dồn lên đỏ chiến hào.

Tháng tư pháo thét anh hùng mạt
Trái tim căng vỡ những cung đàn
Bài thơ ngược dốc hồn phiêu bạt
Người về chôn mộng buổi tàn xuân.

Tháng tư còn cháy còn nghi ngút
Những nấm mồ xưa những nỗi lòng
Anh hùng muôn thuở như men rượu
Say giữa ngàn thu giữa tiếng thù.

Tháng tư rót chén huỳnh ngơ ngác
Rủ bụi ngồi xem nghé rã đàn
Hồn nghiêng áo trận rơi tan tác
Anh hùng một bận chít khăn tang.

Tháng tư ngó lại sầu nghiêng ngửa
Đạn rít ngang đầu nhớ cố hương
Anh hùng vuốt mặt hề! thiên cổ
Trả nợ non sông nợ chiến trường.

Tháng tư người đợi người chưa tới
Chiến mã xa rồi chiến mã ơi
Chiều hôm nhuộm đỏ đường biên giới
Ngựa hí rền đau cả đất trời.

Lý Thừa Nghiệp
</div>

Hoanghac
05-03-2017, 12:36 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Hãy trả lại tôi

Hãy trả tôi, Saigon với nắng vàng rực rỡ
Cùng bóng hàng cây bên hè phố thân yêu
Hãy trả lại tôi, những vóc dáng diễm kiều
Những đôi mắt hồ thu xanh biếc ngọc

Hãy trả lại tôi, những dòng sông trên sóng tóc
Những nụ cười thơm ngát tuổi thanh xuân
Hãy trả lại tôi, đôi cánh Thiên thần
Từng bay lượn khắp vùng trời Nghệ thuật

Hãy trả lại tôi, những khu vườn ươm ngát
Để bướm vàng nô giỡn với ong tơ
Mỗi phút trôi qua là một bất ngờ
Như mưa nắng không chờ mà hội ngộ

Hãy trả lại tôi, những vòng tay rộng mở
Giữa cuộc đời đón nhận chuyện yêu thương
Hãy trả lại tôi những phố, những phường
Những bồn cỏ công viên bốn mùa tình tự
Từ đỉnh cao tiếng hát thấm vào tim
Tiếng hát lênh đênh, tiếng hát nổi chìm
Len nhè nhẹ như lời ru của mẹ

Hãy trả lại tôi, những giấc hồng tuổi trẻ
Những tiếng chân bước khẽ dưới trời đêm
Hãy trả lại tôi, những vạt áo tơ mềm
Bay phơ phất uốn mình trong nắng sớm

Hãy trả lại tôi, những nỗi buồn mơn trớn
Những lời yêu gờn gợn giữa bờ môi
Saigon ơi, xa vắng đã lâu rồi
Quá thương nhớ, hồn tôi rừng rực lửa

Hãy trả lại tôi , hôm nay và ngày mai nữa
Những ước mơ chưa toại nguyện sông hồ
Những hẹn hò chưa kết đọng thành thơ
Những trầm lặng đợi chờ cơn bão tố

Hãy trả lại tôi, những cuộc tình dang dở
Nỗi buồn vui khép mở cánh thời gian
Hãy trả lại tôi, từng đoá mai vàng
Mỗi Xuân đến, cả Saigon trẻ lại

Hãy trả lại tôi, bây giờ và mãi mãi
Những thứ gì đã mất tự hôm qua
Hãy trả lại tôi, cuộc sống hiền hòa
Của thành phố Saigon còn phong nhụy
Tôi đang sống với rất nhiều suy nghĩ
Mất Saigon là mất cả đời tôi
Saigon ơi, cách biệt đã lâu rồi
Hãy trả lại những gì tôi mơ ước

Hãy trả lại tôi những ngày vui thuở trước
Những đêm dài thao thức trắng không gian
Hồn bâng khuâng chết lịm giữa cung đàn
Chiều mở cửa tơ vàng giăng nến điện

Hãy trả lại tôi, những dấu chân kỷ niệm
Đường học trò nhịp guốc gõ âm vang
Hỡi em yêu, mộng cũ có phai tàn
Có khô héo theo thời gian mòn mỏi?
Tôi ở đây vẫn luôn luôn chờ đợi
Một ngày nào trở lại phố phường xưa

Saigon ơi, thương nhớ mấy cho vừa!..

Tạ Tỵ
Lào Cai 1977
</div>

Hoanghac
06-01-2017, 04:04 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Vô thanh

Có tiếng ai kêu tên tôi cuối chân trời tiềm thức
Tiếng chim xưa âm vang trong rừng sâu ký ức
Rơi xuống giữa vườn trăng
Lan tỏa trong thinh không
Màu tóc xưa huyền hoặc

Có cánh hoa nào bay ngậm nỗi tàn phai câm nín
Có con bướm đoạn trường kêu không thành tiếng
Lạnh lẽo một màu trăng
Ngan ngát hương sầu đông
Chờ nhau chờ nhau khắc khoải

Có tiếng lòng tôi giữa ngàn khơi sóng vỗ
Tiếng gió qua thành xưa
Tiếng mưa về mái cũ
Mà không còn không bao giờ còn nữa
Một tiếng hoàng uyên!

Muôn thuở tình ta vô ngôn
Một phút đời em dâu bể
Nỗi buồn rơi…
Không rơi thành giọt lệ
Sao vỡ nát lòng tiếng khóc vô thanh!

Phạm Ngọc Lư
@@@ Thương tiếc nhà thơ Phạm Ngọc Lư sinh năm 1946 tại Phú Vang tỉnh Thừa Thiên, lìa đời ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Đà Nẵng.
Ông là cựu học sinh Quốc Học, sinh viên Viện Hán học và Đại học Văn Khoa Huế. Sau khi tốt nghiệp sư phạm Qui Nhơn, ông về dạy học ở Tuy Hòa.
Nhập ngũ khóa 5/68 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, sau biệt phái trở về ngành giáo dục.
Phạm Ngọc Lư xuất hiện trên thi đàn rất sớm, có thơ và truyện đăng trên các báo, nguyệt san: Nghệ Thuật, Văn, Khởi Hành, Bách Khoa, Ý Thức, Tuổi Ngọc…
Tác phẩm đã xuất bản:
- Đan tâm
- Mây nổi
- Sợi khói bay vòng, tập truyện
(theo internet, đó đây)
@@@ Cầu chúc linh hồn người quá cố yên nghỉ chốn vĩnh hằng. Hh</div>

Hoanghac
06-16-2017, 09:42 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Gửi mẹ

Mùa thu ấy mưa về trong gió rét
Mẹ ngậm ngùi âu yếm tiễn con ra
Mắt ngời xanh mơ ước chốn ngàn xa,
Trời khóc hộ mẹ con ta, mẹ nhỉ.

Nhưng đời không dung dị,
Như mùi hương giàn hoa lý thanh thanh,
Từ xa nhà con chưa gặp mầu xanh,
Chưa được thở khí lành,
Như con hằng mơ tưởng.

Và mẹ nữa, có thấy gì sung sướng,
Những buổi chiều mưa gió vướng trên hoa,
Tìm đâu hình ảnh thiết tha
Mẹ còn đứng tựa bóng già thân cau.

Không, con chẳng muốn mẹ sầu,
Núi sông ai nỡ nhuộm màu nhớ thương,
Mái quê hương,
Chìm trong sương trắng lạnh
Cánh chim trời cô quạnh bơ vơ,
Mẹ ơi, biết đến bao giờ,
Gió đưa thuyền ngược lại bờ sông xưa?

Mái nhà ai còn rả rích tiếng đàn mưa...

Minh Đức Hoài Trinh

@@@ Minh Đức Hoài Trinh (15.10.1930 - 09.06.2017)
Nguyện chúc hương linh nữ sĩ siêu thoát về miền lạc cảnh. Hh
</div>

Hoanghac
07-15-2017, 04:44 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tôi sợ rồi một sớm mai kia

Tôi sợ một sớm mai
đời như bã cà phê chế lại
nhạt thếch vị màu
một mình nhấm nháp lòng mình nơi quán vắng
đáy cốc trơ những hạt cặn buồn

tôi sợ một sớm mai những cánh cửa hồn người im ỉm đóng
chỉ còn những dấu chân hóa thạch trên cung đường nhợt nhạt
mùa đông kéo về rút cạn sắc hồn cây
những vỉa hè ngơ ngác hỏi nhau
cớ sao nhịp sống bỗng như dòng sông khô hạn

tôi sợ một sớm mai người không còn là khu vườn nhỏ
để tôi là nhánh cỏ
dẫu có những ngày nắng
dẫu có những ngày mưa
nhưng ân tình không phai nhạt

tôi sợ một sớm mai tôi soi gương và không còn thấy hình tôi hiện hữu
mà chỉ là khuôn mặt nào xa lạ
nhếch một nụ cười khinh mạn
xem cuộc đời không đáng một xu!

Hãy ở bên tôi người nhé
dẫu tất thảy mọi sự nơi cõi trần gian chỉ là hữu hạn
nhưng xin đừng để tôi bơ vơ giữa khoảng trống vô hình
tôi sợ lắm người
lỡ một sớm mai kia!

Trương Đình Phượng
</div>

Hoanghac
09-29-2017, 01:46 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mây mù tỏa

Ta sẽ đi và người sẽ xa
Tang điền sẽ nhớ cơn mưa hạ
Sẽ thương vó ngựa đời thiên mã
Thép đã xanh chưa mộng hải hà.

Phiêu linh, phiêu linh đường lên dốc
Nhớ Mẹ chiều hôm lệ sẽ sa
Biên cương, biên cương hề! cô độc
Ta nhớ mùa thu nhớ chiến trường.

Đường xa mây cuốn mây mù tỏa
Ai nấu trà thơm ở cuối sông
Bao nhiêu cánh hạc còn phiêu bạt
Ta ở ven trời mơ nước lên.

Gió bụi vẫy tay cùng mưa nắng
Lãng tử hề! con mắt đẫm mù sương
So vai chạm mấy tầng thinh lặng
Trở gót chưa tìm thấy cố hương.

Lý Thừa Nghiệp
</div>

Hoanghac
12-11-2017, 05:31 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bài Tình Ca Mùa Đông

Em hãy thắp ngọn lửa đêm
cho hồng tháng Chạp
trắng cả một trời
tuyết trắng mênh mông
mùa đông của em
là những tàng cây trơ nhánh
tiếc mãi một thời xanh lá trên cao
cánh rừng xưa
đã già nua cằn cỗi
trăng cuối mùa
cũng chết giữa hư hao

Không còn gì
ngoài bóng đêm và lời tình phụ
như giá băng
phủ kín trái tim người
đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
khi trong tim còn đoái hoài quá khứ

Em hãy hát vang gọi mùa xuân cỏ biếc
nuôi nỗi buồn còn sống mãi trăm năm
em hãy cười trên niềm đau tiễn biệt
giọt lệ nào lặng lẽ hoá thành băng

giữa hoang vắng lời yêu thương thề nguyện
giữa muôn trùng quay quắt những đợi mong
chào mừng tuổi đất trời không ước hẹn
mang nỗi buồn em hát một mùa đông...

Phạm Ngọc
</div>

Hoanghac
12-16-2017, 06:34 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Biết

Muối biết mình mặn đắng
Đâu mong gì mát tươi
Phơi giữa trời nắng hạ
Gửi thảo thơm cho người

Biết mình thân cỏ dại
Nên xanh lên trong đời
Gió đùa nghiêng lã ngọn
Vẫn hồn nhiên đan lời

Trong veo và tan vỡ
Nên biết mình mong manh
Giọt mưa buông tiếng hát
Trên cung đường long lanh

Mây nhẹ bay lờ lững
Có khi hợp khi tan
Cứ trôi về muôn hướng
Vì biết mình lang thang

Biết mình không là muối,
Là cỏ, là mưa, mây...
Muốn như ngọn nến nhỏ
Cháy hết trên đời này!

Nguyễn Tú Nhã
</div>

Hoanghac
01-17-2018, 12:07 AM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Ngược Dòng Vạn Dặm Trường Giang

Dòng sông không phải bắt nguồn từ không gian
Của bình nguyên tuyết trắng
Qua rừng núi bạt ngàn
Dòng sông đã bắt nguồn từ thời gian
Do tình thương quá khứ
Do muôn trùng kỷ niệm miên man.
Phải, dòng nước tâm tư ra đi từ đất lành
Vang xa tiếng hát ru con của quê hương thời tuổi mộng
Bên cầu tàu Mỹ Tho đèn lu đèn tỏ
Nhớ về Sài Gòn đèn ngọn đỏ ngọn xanh
Phải, ngọn nguồn sẽ khởi hành từ quê hương
Tất cả sẽ được kể từ dĩ vãng
Câu chuyện một dòng sông sẽ không đi về cửa biển
Chín Con Rồng sẽ bơi ngược tạm biệt trùng dương…
Dẫn khởi kể từ quê tôi có hàng dừa xanh trường cửu
Những đồng bằng cũng rợp bóng cò bay
Một đám dân hiền lành, có khi quả cảm
An phận đời nghe nước chảy đêm ngày…
Dẫn khởi từ đất nước chúng tôi có quá trình lịch sử
Thăng trầm trong bụi cuốn bánh xe quay
Không xây mộng trường chinh
Không dựng đền tháp công trình vĩ đại
Sống hòa đồng với mọi sắc dân bằng cảm thông
Bằng ngôn ngữ độc âm Nam Á-Nam Đảo cội nguồn.
Quê hương chúng tôi là nước Việt Nam
Ven bờ trùng dương sóng vỗ
Cuộc chiến nào từng rung chuyển núi non
Từ rừng xa xanh về miền châu thổ
Bóng lê dân trên khắp nẻo đường mòn.
Chúng tôi đã nhiều khổ đau
Chúng tôi ước mơ hòa bình thế giới
Cũng như con sông Xuyên Á nước về dịu ngọt
Yên bình cho đến cả ngàn sau…

*

Xuyên Á Xuyên Á
Ngược dòng mà đi, dòng sông muôn dặm
Chảy dọc trời xa: giải nước khổng lồ
Mặt trăng đỏ lừ chặn đường qua biên giới
Và võ vàng trên điêu tàn phế tích hư vô.
Ngã ba biên giới, ngã ba cuộc đời
Nước chảy mông mênh nước lên Biển Hồ
Đường chia đất đai, đường chia dân tộc
Những cuộc tranh hùng là xương trắng khăn sô.
Hỡi bí mật Đế Thiên, hỡi linh thiêng Đồng Tháp
Nước của tình thương xuyên qua bao hiêu thế kỷ?
Vượt lên bao nhiêu cơ đồ?
Hai dân tộc mong tìm đường thân thiện
Nhạc của đại hòa trên sóng nước mấp mô…

*

Xuyên Á Xuyên Á
Đường qua xứ Lào, đường qua An Lạc
Dòng nước sonh hành đường lộ xa xăm
Xứ của người dân lang thang thung lũng
Triết lý cuộc đời sống thác bao năm
Dòng nước êm ru qua miền đất Phật
Mái chùa cong huyền ảo đêm rằm
Đất của ngoại nhân đi tìm sự nghiệp
Súng đạn lên đường trong gió rét căm căm.
Trong chiến cuộc nghe từ Sầm Nứa
Một người hiền vượt biển đến Nam Tha
Bác sĩ Thomas Adooley
Vào thung lũng dựng nhà
Giúp những đời nghèo khổ
Sống với núi non lửa hồng cháy đỏ
Mưa trút và súng nổ nghe xa…

*

Xuyên A Xuyên Á
Bên kia bờ là xanh xanh trùng điệp
Là vương quốc hòa bình phương Đông
Sông nước ngược xuôi kinh thành Vọng Các
Thành quách hoàng gia trăng sáng mênh mông
Suốt bao năm không chinh chiến
Cuộc sống hiền như nhịp nước trên sông
Bên kia bờ là Đông Dương sôi động
Đời nơi đây êm ả nước bềnh bồng
Dòng nước còn đi còn đi mãi
Mặc cõi đời ai được ai không
Tiễn đưa bằng tiếng hát
Bờ bến chim ca trong buổi mai hồng.

*

Xuyên Á Xuyên Á
Dòng nước chảy vào Quốc Gia Phật Giáo Á Châu
Đi ngang qua khoảnh khắc
Mà lưu luyến tiếng kinh cầu
Núi xanh trùng trùng điệp điệp
Ngã ba rẽ vào Miến Điện thâm sâu
Trên núi cao, thời Thế Chiến có con đường chiến lược
Chạy ngoằn ngoèo hoang phế đã từ lâu
Người dân không muốn nhắc nhở
Chiến chinh rồi còn được những gì đâu?
Có một đoàn quân bại trận lẫn trốn
Rồi phôi pha trong mưa gió công hầu…

*

Xuyên Á Xuyên Á
Nước chảy ngược dòng, nước vào Bách Việt
Nước vào nguồn mạch: Thanh Hải, Trung Hoa
Mênh mông hoàng thổ
Tuyết trắng chan hòa
Vùng văn minh Đông Á
Miền bí sử thâm cung
Dãy Thiên Sơn rền vang quá khứ
Trống chiêng tướng mã binh hùng
Xứ của rừng mai ẩn sĩ
Người của Chiến Quốc lao lung
Dòng Dương Tử tràn đầy thơ nhạc
Đường biên cương giặc giã Phiên Ngung
Nước ngược về đây tìm đường kết hợp
Nối những trời mây Đại Đông Á muôn trùng
Bởi vì đâu mà tranh chấp
Sao chẳng hòa đồng hát bản tình chung.
Việt Nam là duyên hải
Ai-Lao, Cam-Bốt thành miền Trung
Miến Điện, Thái Lan: sườn Tây vững chắc
Gió không nhà trên rừng lá cây rung
Dòng Mekong thông nguồn đi suốt tận
Trường giang ca trên sóng nước chập chùng…

Trần Văn Nam
(Bài đăng trong tuần san “Nghệ Thuật”,
Sài Gòn, Xuân Bính Ngọ 1966)


@@@
Thương tiếc nhà giáo, nhà thơ, nhà biên khảo văn học Trần Văn Nam
vừa tạ thế ngày 10 tháng 1 năm 2018 tại Walnut, California.
Cầu chúc linh hồn người quá cố yên nghỉ chốn vĩnh hằng. (Hh)
@@@
</div>

Hoanghac
02-10-2018, 06:02 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Một Đêm Cuối Năm

Ta về nghe nặng từ tâm khảm
Những nỗi buồn trong sử sách xưa
Đã lật từng trang, nhòe bạch lạp
Tìm vẫn chưa xong một chuyển mùa

Tìm vẫn chưa ra lời tri kỷ
Đời cuốn theo dòng xe lại qua
Bát ngát đèn đêm hoa mắt cũ
Tìm đâu gươm rít dưới trăng tà

Người rồi như cánh hoa theo gió
Biết ở phương nao, dưới mộ phần
Chí cả một đêm mây thành tóc
Nghe đời đã chớm nghĩa phù vân

Thôi câu thơ cổ đừng ngâm nữa
“kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma” *
Thôi con én nhỏ trong trời rộng
Nghiêng cánh nghe mùa Xuân đã xa.

Hoàng Định Nam

(* Trong bài "Cảm hoài", thơ Đặng Dung)
</div>

Hoanghac
02-23-2018, 09:51 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Xuân về

Năm vừa rồi
Chàng cùng tôi
Nơi vùng giáp mộ,
Trong gian nhà cỏ,
Tôi quay tơ,
Chàng ngâm thơ,
Vườn sau oanh giục giã.
Nhìn ra hoa đua nở.
Dừng tay tôi kêu chàng:
"Này, này! Bạn! Xuân sang."
Chàng nhìn xuân, mặt hớn hở;
Tôi nhìn chàng, lòng vồn vã...

Rồi ngày lại ngày
Sắc màu: phai,
Lá cành: rụng,
Ba gian: trống,
Xuân đi,
Chàng cũng đi.
Năm nay xuân còn trở lại,
Người xưa không thấy tới.

Lưu Trọng Lư

(Trong "Thi ca Việt Nam hiện đại", quyển 1 - Trần Tuấn Kiệt, nxb Đại Nam 1968)
</div>

Hoanghac
03-04-2018, 01:01 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Bóng thời gian

sao môt ngày qua nhanh quá
mới bình minh đã hoàng hôn
chưa kịp mở lời yêu dấu
trái tim kia vội chập chờn

sao một tuần qua nhanh quá
thứ hai thôi chủ nhật rồi
chưa kịp hẹn mà đã lỡ
ngập ngừng giọt đọng trên môi

rồi tháng cũng qua vội vã
với gian truân chuyện cuộc đời
chưa nhận ra mùa nắng hạ
đã đông về xám tuyết rơi

cả bốn mùa đi. rồi lại
tuổi vui buồn lặng lẽ trôi
bấm đốt tay nghe đầu bạc
quạnh lòng. chờ đất gọi mời

Lữ Quỳnh
(2015)
</div>

Hoanghac
04-25-2018, 06:00 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Chiều 29 tháng 4 trên đường Công Lý

thành phố thất thần
bóng tối đến sớm
mây thấp và cửa đóng, đường run
năm giờ chiều, chiếc đồng hồ bứt rứt
tôi đi trong bóng của mình

dinh Ðộc Lập úa
như phế tích âm thầm
góc đường Hồng Thập Tự – Công Lý
toán lính nhảy dù ngồi ăn cơm
lá rơi trên tấm poncho
lá rơi trên ga-men
lá rơi thảng thốt
chiếc áo trận nhòe
ngậm ngùi lịch sử

lá rơi, rơi
mải miết như đùa
như trò chơi
như mơ như thực
cuộc phế hưng bủn rủn phận người.

lính nhảy dù, người ngồi kẻ đứng
súng nghiêng
nhắm vào thành phố vô hồn
những góc đường bối rối
dấu chân chìm

đêm xuống nhanh
cho một ngày mai khác

ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên
thành phố khép chặt
lạnh
và quên.

Trần Doãn Nho
</div>

Hoanghac
05-14-2018, 01:48 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Như Cây Lau Cúi Bạc Đầu

Mấy năm đày xứ chon von,
Sương lam khí chướng xói mòn ruột gan.
Đá tênh hênh lắm mưa ngàn,
Đã lao đao lắm suối tràn khe sâu.
Sắt se lau cúi bạc đầu,
Lom khom núi cáng đáng vầu trên lưng.
Nai kêu đau nức nở rừng,
Lá lao xao rụng, mây lừng khừng trôi.
Năm chung tháng tận đây rồi!
Tết chi Tết vẫn chưa hồi sinh xuân.
Thương con tim xót trăm lần,
Nhớ em lòng đứt muôn phần lẻ loi.
Tết về tìm mảnh gương soi,
Nhà tan nước mất, thiệt thòi là ta.
Chút cơm khê nguội ngắt và,
Nuốt cho tận nghĩa đậm đà xót thương.
Và đi cho tới cùng đường
Của heo hút xứ khôn lường khổ đau.
Thoắt đi tóc đã phai màu
Như nghìn tang trắng quấn đầu vi lô.
Chiều tê sương sập nấm mồ
Vùi chôn chú bé mơ hồ năm xưa.

Cung Trầm Tưởng
Hoàng Liên Sơn 1978
</div>

Hoanghac
06-13-2018, 05:24 PM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Hịch truyền từ tổ quốc

Ông Cha ta vạch kiếm chỉ lòng sông
Chân vững thạch, tay chống Trời ngạo nghễ.
Chí đại bàng vượt muôn ngàn sóng bể
Thách trùng dương, đi mở rộng cõi bờ.
Hải đảo xa xôi thêm máu dựng cờ
Rồng tung cánh rợp Trời Nam hiển hách.
Vó ngựa Hung Nô bao lần quét sạch
Chặn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng.

Mấy nghìn năm sâu rễ bách tùng
Gươm chém đá – đá mòn, gươm vẫn sắc.
Gốc tre thiêng làm kinh hoàng phương Bắc
Cọc Đằng Giang xuyên thủng mộng quân thù.
Từ Diên Hồng cho đến chốn thảo lư
Lời Tâm Nguyện chung lòng lo giữ Nước.
Bành tượng uy linh chắn ngang bạo ngược
Đống Đa mồ, bia sử sáng nghìn năm.
Dù phong ba theo mệnh Nước thăng trầm
Luôn giữ vững từng dòng sông, đỉnh núi.
Từ Ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi
Là của Ta, xuyên suốt ba miền.
Từ dảy Trường Sơn ôm ấp khí hùng thiêng
Thân đại thụ cũng nguyên lòng chung dạ.
Tất cả! Tất cả!
Dù là máu xương
Khô cằn sỏi đá.
Dù là hướng dương
Hoa hồng tám ngã
Đều là của Ta!
Không ai có quyền đem máu của Ông Cha
Đi dâng hiến, vết nhơ nhòe trang sử!
Lũ tội đồ khom lưng cống sứ
Làm ô danh, tủi nhục giống Rồng Tiên.

Bọn Bắc Phương luôn ôm mộng bá quyền
Tay thu tóm, cười ngả nghiêng đón nhận.
Lời Hịch Truyền hôm nay đầy uất hận
Từ Cha Ông, từ Sông Núi nghìn thu.
Dòng máu thiêng từ rừng rú thâm u,
Nơi hải đảo, kinh thành hay xóm vắng.
Kiếp lưu vong, đời tha phương trĩu nặng
Hay đọa đày trên mảnh đất quê hương.
Hãy thét vang, cùng truy diệt bạo cường
Đang chễm chệ ngồi buôn Dân bán Nước.

Toàn Dân Ta kẻ sau người trước
Không cúi đầu khiếp nhược khoanh tay.
Ta làm Chủ đất này
Ai được quyền mua bán?
Lãnh thổ thiêng liêng nghìn năm chói rạng
Là của Toàn Dân!
Dù bể dâu biến đổi phong trần
Ta vẫn đứng trên bờ dâu bể!
Ải Nam Quan còn sôi huyết lệ
Bản Giốc dòng khóc hận đêm thâu.
Đảo Hoàng Sa ngơ ngác tủi sầu
Thay đổi chủ, sóng đen màu uất nghẹn.
Đất Nước Ta toàn vẹn
Nào ai dám cắt chia?
Sao giờ đây thịt xẻ xương lìa
Giang sơn đầy vết máu?

Đảng vong nô, một phường thảo khấu
Lấy máu dân tô thắm màu cờ.
Làm nhục Cha Ông, dâng hiến cõi bờ
Rồi ngất ngưởng nơi Ba Đình chuốc rượu!
Dân Tộc Ta mấy nghìn năm trường cửu
Lẽ nào đâu khuất phục lũ sài lang?

Lời Hịch đã rền vang
Quyện Hồn Thiêng Sông Núi.
Hãy ngẩng đầu cao, chuyển xoay hận tủi
Thành cuồng phong, chung Đại Khối Toàn Dân.
Giành lại non sông, dù phải hiến thân
Vì Đại Nghĩa, tâm nguyền chung cứu Nước.
Đá phải mềm vì chân Ta cứng bước
Và đời Ta nguyên thủy vẫn lòng son.
Trời Phương Nam, đất Việt phải còn
Đến muôn nghìn năm nữa!
Lời Hịch hôm nay, tiếng vang thành lửa
Đang soi đường dẫn hướng Ta đi.
Đòi lại quê hương, thoát cảnh suy vi
Dân Tộc Việt, trời phương Nam: – Tự Chủ!

Võ Đại Tôn
</div>

Hoanghac
09-15-2018, 11:50 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Dòng máu Lạc Hồng

Đã là người ai chẳng mang trong người dòng máu,
Nhưng máu đỏ tươi mới là máu Lạc Hồng.
Từ bốn ngàn năm đuổi giặc cứu non sông
Dòng máu ấy không bao giờ ngưng chảy.

Máu Lạc Hồng làm nên những anh hùng vĩ đại.
Từ Trưng Vương, Ngô, Đinh, Lý, Lê, Trần…
Máu Lạc Hồng rần rật chảy trong thân,
Tuôn đầu giáo, lưỡi gươm diệt thù, giết giặc.

Có máu Lạc Hồng mới có Phù Đổng Thiên Vương roi thần ngựa sắt,
Mới có mười năm Lam Sơn tụ nghĩa dựng cờ…
Máu Lạc Hồng trước gươm thù vẫn sang sảng đọc thơ,
Trước giặc dữ không bao giờ khiếp nhược.
Máu Lạc Hồng, trước hiểm nguy không hề lùi bước.
Chớ khinh mạn: “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”
Vì: “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng!”.

Máu Lạc Hồng là Vạn Kiếp, Chi Lăng,
Là Hàm Tử, Chương Dương, Đống Đa nghìn thu sống mãi.
Máu Lạc Hồng là máu chiến binh phơi thây ngoài biên ải,
Là máu anh hùng giữ đảo Hoàng Sa,
Là máu anh hùng giữ đảo Gạc Ma.

Là đỉnh Hoàng Liên giáo gươm chọc trời nhọn hoắc,
Là Trường Sơn uy nghi ngang tàng cao ngân ngất
Là ầm ầm tiếng sóng Cửu Long Giang,
Là chiến tích chói lòa trong quốc sử nhiều trang
Là ác mộng, là mồ chôn quân xâm lược.
Máu Lạc Hồng đỏ tươi, không lai dòng máu đen bán nước,
Bán giống nói, bán tổ quốc cầu vinh.

Kha Tiệm Ly
</div>

Hoanghac
10-13-2018, 03:02 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Mưa Đầu Thu

Hoa cúc bao giờ mới nở đây?
Trời run nhè nhẹ dáng thu gầy
Tương tư bờ cúc vàng lưng giậu
Sông rộng thêu hình đôi bóng mây

Cầu vắng bâng khuâng bước học trò
Dăm tà áo trắng dệt thêm mơ
Chiều nay nắng chở buồn không hết
Thu chớm thu rồi, thơ chớm thơ

Duyên ngập ngừng duyên buổi hẹn đầu
Không cần lành lạnh mới thương nhau
Cớ sao sương khói đìu hiu quá
Thu đến ai người khóc chuyện Ngâu?

Chim nhỏ không buồn nhảy giậu thưa
Thời gian chừng chuyển điệu sang mùa
Mây chao, nước lạnh, thuyền im bến
Rời rạc đầu thu đôi giọt mưa

Lệ ở trên trời, mưa thế gian
Tình xưa còn lại nửa cung đàn
Mái tranh thánh thót niềm tương biệt
Thư viết chưa hề gửi cố nhân.

Tạ Ký
(Trong tập Sầu Ở Lại, Giải thưởng Văn Học Miền Nam 1970)

</div>

Hoanghac
12-22-2018, 05:22 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Giáng Sinh

nghe trong tiếng nhạc vàng réo rắt
gót chân ai bước xuống bên đời
cả trần gian nở hoa thơm ngát
hãy cùng nhau quì xuống đợi tin Người

lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
mưa ngoài trời đang tạt giữa hồn tôi
tim có se nhưng máu tôi vẫn chảy
đời buồn tênh vẫn mỉm môi cười

giữa phù vinh có khi buồn ứa máu
sống như là đã chết giữa vô tăm
vẫn biết Người có trái tim nhân ái
mặt đất này còn đợi phúc Người ban

vẫn biết người sáng danh Thiên Chúa
trong hồn tôi là bóng mát hiển linh
nên đêm nay tôi nghe lòng phơi phới
dù phúc kia đâu phải riêng mình

lạy Chúa tôi đêm nay Người có thấy
đường tôi đi lớp lớp mộ bia xanh
có phải sống là tự mình hủy diệt
tự lưu đày giữa biên giới phân tranh

có phải sống là rơi nước mắt
khóc ngậm ngùi bên những giải khăn tang
Chúa tôi ơi Người có nghe tiếng súng
nổ bên trời hiu hắt giọt mưa sương

tôi vẫn đợi một ngày được thấy
chút yên bình của thuở xa xưa
và trên cánh đồng thơm lúa chín
cánh diều bay trong gió dật dờ

tôi vẫn mơ có một chiều trở lại
những con đường rộn rã bước chân quen
hay giữa lòng heo may tháng chạp
tiếng còi tàu giục giã đêm đêm

nhạc vẫn trổi bên bờ vô tận
hãy cúi đầu chờ đợi phút linh thiêng
dìu dặt tiếng thánh ca trong mưa bấc
nghe vang vang trên mặt đất ưu phiền

lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
trong hồn tôi hoa nở đóa nhiệm mầu
trăm năm sau dưới trời cô độc
tạ ơn Người này một trái tim đau

Phạm Cao Hoàng
(Thơ thời chiến)
</div>

Hoanghac
01-11-2019, 01:09 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Đời đáng chán

Người đời thử ngẫm mà hay,
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai, ai tỉnh hay mê?
Những ai thiên cổ đi về những đâu?

Đời đáng chán? Hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim,
Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục.

Giang hà nhật hạ nhân giai trọc
Thiên địa lô trung thục hữu tình.
Đón đưa ai gió lá chim cành!
Ấy nhân thế phù sinh là thế thế.

Khách phù thế chửa rất câu "phù thế",
Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu.
Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu,
Chuyện kim cổ một vài câu phải trái.

Châu Nam Hải thuyền chìm sông Thúy Ái
Sông Tiền Đường cỏ áy bến Ô Giang!
Ngẫm nhìn xưa ai tài hoa, ai tiết liệt, đài trang,
Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ.

Đời đáng chán biết thôi là đủ,
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm.
Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm.

Tản Đà
("Tản Đà vận văn", NXB Hương Sơn, 1941)
</div>

Hoanghac
01-19-2019, 10:09 AM
<div style="background-image:url(https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1541166972-background-poem-sugiu.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Trường Sa Hành

Toujours il y eut cette clameur,
toujours il y eut cette fureur…
(Saint John Perse)

Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng!
Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.
Lính thú mươi người lạ sóng nước
Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.

Mùa đông bắc, gió miên man thổi
Khiến cả lòng ta cũng rách tưa
Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn
Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ.

Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ,
Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
Lên xác thân người mãi đứng yên.

Bốn trăm hải lý nhớ không tới
Ta khóc cười như tự bạo hành
Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục
Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.

Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế.
Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời.

Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,
Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.
Đám cây bật gốc chờ tan xác
Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng
Những cụm rong óng ả bập bềnh
Như những tầng buồn lay động mãi
Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.

Mặt trời chiều rã rưng rưng biển
Vầng khói chim đen thảng thốt quần,
Kinh động đất trời như cháy đảo…
Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân.

Ta ngồi bên đống lửa man rợ,
Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi,
Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp
Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi.

Chú em hãy hát, hát thật lớn
Những điệu vui, bất kể điệu nào
Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.

Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
Như người bị bức tử canh khuya
Xé toang từng mảng đời tê điếng
Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.

Ta nói với từng tinh tú một
Hằng đêm tất cả chuyện trong lòng
Bãi lân tinh thức, âm u sáng
Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng.

Đất liền, ta gọi, nghe ta không?
Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.
Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.
Con chim động giấc gào cô đơn.

Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.
Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.
Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ
Kêu giòn như tiếng nứt hoa niên.

Ôi! Lũ cây gầy ven bãi sụp,
Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,
Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.

San hô mọc tủa thêm cành nhánh
Những nỗi niềm kia cũng mãn khai
Thời gian kết đá mốc u tịch
Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.

3. 1974
Tô Thùy Yên
(Tạp chí Văn, Sài Gòn)
</div>

Hoanghac
01-31-2019, 05:22 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Tâm Tình Cuối Năm

Từng cơn mưa lạnh đến dần,
Đời chưa trang điểm, mà xuân đã về!
Hững hờ để nước trôi đi,
Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say?
Quê ai đầm ấm đâu đây,
Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ.
Ước gì trăng gió đón đưa,
Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay.
Cảm lòng, nhận chút hương bay,
Tình thương đất bạn, cỏ cây là người .
Quê nhà ai sẵn nụ cười,
Núi sông hồn hậu, mà Trời bao dung?
Cho tôi về hưởng xuân cùng,
Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi.

Đinh Hùng
(Đường vào tình sử)
</div>

Hoanghac
07-18-2019, 03:17 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Đi về

Khuya rồi, nước đã đầy trăng
Đi về suốt bãi sông Hằng, gặp ai?
Lạnh trời, đâu lửa hơ tay?
Đêm còn, cứ bãi sông này lại đi
Thấy gì chăng, chẳng thấy gì
Nước rào, trăng rạt, ta thì mỏi mê...
Chầy khuya, nước ủ trăng ê
Uổng công, bãi ấy đi về một ta...
Mãi rồi trời cũng sáng ra
Phần trăng trăng lặn, phần ta ta về
Vẫn sông, vẫn bãi bốn bề
Sang đêm, ai nữa đi về, gặp ai?

Tô Thùy Yên
(Thơ tuyển, Minesota, 1995)
</div>

Hoanghac
09-11-2019, 04:16 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Đường Vào Thiên Thu

Nhớ em trông ngóng hằng đêm,
Màn lay tưởng tóc, gối mềm tưởng da.
Người từ cách trở trời xa
Hồn thơm yêu dấu về ta bùi ngùi.
Đất buồn khó có tình vui,
Chát chua quen vị, ngọt bùi kiêng khem.
Chín mùa thua thiệt đời em,
Gian truân chuyện kể nghìn đêm chưa vừa.
Đội nghìn nắng, gội nghìn mưa
Gươgn em tiết phụ thời xưa chớ chồng.
Mạnh Kha nàng số long đong,
Sầu tình quan tái còn nồng phương danh.
Lệ xưa trút lở Trường Thành
Để nghìn sau vẫn chưa lành cơn đau.
Để người nay bước theo sau,
Điêu linh gói ghém thêm vào hành trang.
Em về giữa lúc khuya sang,
Mênh mông đức hạnh, dịu dàng ưu tư
Em đoan trang dáng hiền từ,
Tóc rừng thu liễu rũ bờ vai thương.
Em gồm chín cõi xanh dương
Lồng đôi mắt thẫm khôn lường vị tha.
Em vào lấp lánh sương sa
Và mang ơn phước nguya nga từ trời.
Anh chờ em giữa chơi vơi
Thênh thang một cõi mộng ngời sắt son.
Đón em nguyên nghĩa vuông tròn
Dù cho thân xác vẫn còn chia đôi.
Mai sau ngủ gốc cây sồi.
Làm thiên thu chiếc miếu ngồi thờ em.

Cung Trầm Tưởng
(Trại tù Hàm Tân 1984)
(Tặng vợ)
</div>

Hoanghac
10-11-2019, 03:03 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Khi người về

Người về đâu không người không về đâu
chiều chưa mưa nên chiều chưa thay màu
tôi cây me đứng rung từng lá
lá đã vàng rồi tôi đã vàng theo

tình người say không tình người không say
đêm sắp sang nên đêm sắp ùa đầy
hồn tôi ngủ sớm trong tay áo
tay áo người bay hương ngất ngây

người yêu ai không người không yêu ai
lời tôi van xin lời tôi trải dài
trên trang nhật ký tôi than trách
tôi trách than người không tôi trách than ai

khi người về tôi không nhìn không trông
lòng tôi sông nước đủ trăm giòng
quanh co một nỗi buồn vô hạn
qua suốt một đời vẫn nhớ nhung

người không về nên lòng người dửng dưng
tình tôi mong nên tình tôi khôn cùng
xế trưa con nắng sầu con gió
tôi gió may nhiều tôi tủi thân

người thương người không người không thương
tôi xa xôi nên tôi chả được gần
người kiêu sa thế tôi đành ước
vôi vữa cho người lát tuổi xuân

người không về nên tôi cũng chả buồn đi
bao nhiêu dự tính có ra gì
bèo trôi từng lớp trên lưng sóng
tôi quá chân rồi tôi giết tôi

người phương nào người có nghe nôn nao
tôi ở đây nghe lòng tôi rì rào
lá me vàng rụng con đường nhớ
tôi nghĩ về người đêm ngày tôi xanh xao

Du Tử Lê
1965
@@@ Cầu chúc linh hồn nhà thơ an nghỉ chốn vĩnh hằng. Hh
</div>

Hoanghac
01-29-2020, 10:59 PM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Chiều Xuân

Rồi những chiều xuân khi nắng phai
Chân mây đồng vọng tiếng ngân dài
Nhạc thời niên thiếu, hồn quê cũ
Tôi thả hồn theo cánh én bay.

Tôi mở lòng vang theo tiếng chuông
Ngỡ ôm mộng đẹp, níu thiên đường
Để hồn chiều cũ vừa tan giấc
Bóng tối trở về theo áng sương.

Tôi tưởng chừng trong vệt nắng phai
Mênh mông rờn rợn bóng u hoài
Nhìn sau dáng núi xanh màu khói
Còn vọng về tôi tiếng bước ai.

Thôi bóng chiều xuân rồi cũng tan
Cũng như bao ánh sáng huy hoàng
Lòng ai như nấm mồ xanh cỏ
Khép nép thu mình cuối nghĩa trang.

Mong mỏi bừng lên khúc nhạc thiều
Tràn về xua đuổi bóng cô liêu
Để cho đốm lửa trong tro lạnh
Cháy rực ấm hồn xanh vết rêu.

Còn lạnh vầng trăng sáng quạnh hiu
Và bao hình ảnh đẹp bao chiều
Và bao trái mộng âm thầm rụng
Theo bước chân về cõi tịch liêu.

Hồ Trường An
8 tháng Giêng 1999
***
Nhà văn Hồ Trường An qua đời hôm Thứ Hai, 27 Tháng Giêng,
tức Mùng Ba Tết Canh Tý 2020, tại Troyes, Pháp, hưởng thọ 82 tuổi.
(https://www.nguoi-viet.com/) (https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/nha-van-ho-truong-an-qua-doi/)
Cầu chúc linh hồn ông sớm siêu thoát về miền lạc cảnh. (Hh)
</div>

Hoanghac
03-21-2020, 12:00 AM
<div style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355523735.jpg); text-align: center; color: #000080; padding:20px">Nhịp thời gian

I.
chiều nay bước nhẹ với thời gian
ôi lãng du quay về điêu tàn
câu hát vang thầm theo cát bụi
tiếng đàn rung nhẹ với tro than
sương rơi nương bóng thềm rêu nhạt
lá rụng nghiêng vai giọt nắng tràn
chim khách là ta mà chẳng biết
biết ai ai biết khúc tiêu lan...

II.
khuya nay khắc vợi những nguồn cơn
ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn
hiên xưa thoáng hiện trăng tiền kiếp
mái cũ truy tầm bóng cố nhơn
phiêu bạt trời quen chưa dứt nợ
lang thang đất lạ vẫn hàm ơn
chim khách là ta nay đã thấu
thấu ta ta thấu cái sạch trơn...

III.
sáng nay thầm nhắc đóa hoàng hoa
giọt mưa đã gieo trên thềm nhà
cửa sổ khép hờ thơ trốn biệt
dương cầm im lắng nhạc về xa
một tách trà thơm ôn kỷ niệm
đôi lời độc thoại ấm thân già
chim khách là ta đang chớp mắt
hiện tiền rõ mặt phút giây qua...

Nguyễn Lương Vỵ
(7.2017)
</div>