PDA

View Full Version : Dạo chơi Las Vegaschimtroi
10-13-2008, 09:07 PM
Xin cám ơn và xin phép tác giả Hùynh Chiêu Đẵng giới thiệu cùng các bạn

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="500" id="player"><param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player.swf?p=Dannyvogt-94873-hinh-las-vegas-hcd-lasvegas-entertainment-ppt-powerpoint" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://www.authorstream.com/player.swf?p=Dannyvogt-94873-hinh-las-vegas-hcd-lasvegas-entertainment-ppt-powerpoint" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="500"></embed></object>