PDA

View Full Version : Tình Chú Thoàng - Hùng Cường & Bách Tuyếtchopper1
09-17-2008, 03:01 PM
<center>
<img src="http://chopper1.webng.com/NHACHQPD/tinhchuthoang.jpg">
<embed src="http://www.jeroenwijering.com/embed/player.swf"width="600"height="20"bgcolor="#6666FF"allowscriptaccess="always"allowfullscreen="true"flashvars="author=HQPD&file=http://chopper1.webng.com/NHACHQPD/tinhchuthoang.mp3&autostart=true&repeat=true"/></embed>
</center>