PDA

View Full Version : Ngày Không Tên - Thu Phươngchopper1
01-06-2008, 02:19 AM
<center>
<table border=4 bordercolor="black" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/NgayKhongten/ngaykhtenHQPD.gif');width:601px;height:387px"><tr><td>
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:601px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/NgayKhongten/Ngay%20Khong%20Ten.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" Autoplay=false pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>
"click play để hát ..."
</center>

ThDaiHan
01-10-2008, 05:12 PM
Thanks .. Chopper1 ... cho nghe VN Jazz .. great !!! :icon7:

HaoTL
01-16-2008, 06:08 PM
CB Hai lam on post them nhieu bai cua ca si Minh Tuyet cho toi nhe.... luc nay lai me nghe nhac MT roi....

Thks

chimtroi
01-16-2008, 11:09 PM
:icon_laughing::70: Đổi "gu" rồi hả? :77::77:

chopper1
01-17-2008, 03:48 PM
Mến tặng cb HaoTL ... ngườì trở về từ SàiGòn .. cùng các ông 72E .... TB ơi kỳ nầy cho cb HaoTL nghe Minh Tuyết đã luôn há :D...

<center>
<table border=1 bordercolor="black" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/MT/MinhTuyet_PD.jpg');width:500px;height:488px"><tr><td>
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:500px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/MT/Yeu%20Mot%20Nguoi,%20Song%20Ben%20Mot%20Nguoi.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>
</center>
<center>