PDA

View Full Version : Thầy vỏ và kiếm Phạm Xuân TòngTAM73F
03-26-2012, 04:25 PM
Mời xem Thầy vỏ và kiếm PHẠM XUÂN TÒNG

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/k8mRWnlGlBU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Lò của Thầy TÒNG trình diển quốc tế Vỏ Thuật ở Paris ..

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/WywnpPXcL5A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>