PDA

View Full Version : Những sai lầm về kế hoạch và chương trình phát triển thành phố .bebau
02-13-2012, 07:50 AM
Video clip dưới đây cho ta thấy những sai lầm trong chương trình kế hoạch xây dựng....đem đến sự lãng phí và nghèo đói cho người dân Trung hoa .Cũng như sự phí phạm khi xây dựng đường xa lộ đi vào rùng rậm đường mòn HCM ,http://hoiquanphidung.com/entry.php?24-Xâu-chuỗi-hạt-trai-của-giặc-Tàu-đang-xiết-cổ-Việt-Nam

Nếu Việt Nam đi theo con đường mà Trung Cộng đang đi thì hậu quả sẽ khó lường .


Video clip dưới đây cho ta thấy những sai lầm trong chương trình kế hoạch xây dựng của TC


http://www.youtube.com/watch?v=pbDeS_mXMnM&feature=player_embedded20 thành phố một năm .....nhưng...không một chiếc xe...không một bóng người !!!!

Tiền đâu chịu nổi khi quản trị công trình và phí phạm kiểu này.....Quả bong bóng sẽ có ngày bị bể thôi !


http://www.dailymail.co.uk/news/article-1339536/Ghost-towns-China-Satellite-images-cities-lying-completely-deserted.html


--------------------------Xây dựng yếu kém http://images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%2Fsearch%3 Fei%3DUTF-8%26p%3Dchina%2Bbuilding%2Bcollapse%2Bphoto&w=160&h=100&imgurl=www.bing.com%2Fimages%2Fsearch%3Fq%3Dchina% 2Bbuilding%2Bcollapse%2Bphoto%23focal%3Db6b7a93b4a 42ab841c48e611ba15572d%26furl%3Dhttp%253a%252f%252 fi.telegraph.co.uk%252fmultimedia%252farchive%252f 01432%252fchina_1432267c.jpg&size=&name=search&rcurl=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fimages%2Fsearch% 3Fq%3Dchina%2Bbuilding%2Bcollapse%2Bphoto%23focal% 3Db6b7a93b4a42ab841c48e611ba15572d%26furl%3Dhttp%2 53a%252f%252fi.telegraph.co.uk%252fmultimedia%252f archive%252f01432%252fchina_1432267c.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fimages%2Fsearch%3 Fq%3Dchina%2Bbuilding%2Bcollapse%2Bphoto%23focal%3 Db6b7a93b4a42ab841c48e611ba15572d%26furl%3Dhttp%25 3a%252f%252fi.telegraph.co.uk%252fmultimedia%252fa rchive%252f01432%252fchina_1432267c.jpg&p=china+building+collapse&type=&no=2&tt=115&oid=http%3A%2F%2Fts1.mm.bing.net%2Fimages%2Fthumbn ail.aspx%3Fq%3D1618216822282%26id%3Dca87b5f272a20a ae69549afb6f155812&tit=...+apartment+building+that+buried+one+worker+ in+Shanghai.+Photo%3A+Reuters&sigr=160hivgpk&sigi=15pspm8vl&sigb=12797dr9e&fr=my-myy


Tàn phá môi trường :


http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJke6EQDhPZQMAxk2JzbkF;_ylu=X3oDMTBlMT Q4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimage s.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3 Dimage%26va%3Dchina%2Benvironmental%2Bpollution%26 fr%3Dmy-myy-s%26tab%3Dorganic%26ri%3D22&w=995&h=661&imgurl=theboldcorsicanflame.files.wordpress.com%2F 2011%2F03%2Flu-guang-pollution-in-china-07.jpg&rurl=http%3A%2F%2Ftheboldcorsicanflame.wordpress.c om%2F2011%2F03%2F01%2Fchina-pollution-threat-to-growth-by-leslie-hook%2F&size=240.1+KB&name=China+pollution+%E2%80%98threat+to+growth%E2% 80%99+By+Leslie+Hook+...&p=china+environmental+pollution&oid=02643c1674540c5ffc10bc8d21a92b59&fr2=&fr=my-myy-s&tt=China%2Bpollution%2B%25E2%2580%2598threat%2Bto% 2Bgrowth%25E2%2580%2599%2BBy%2BLeslie%2BHook%2B...&b=0&ni=240&no=22&tab=organic&ts=&sigr=135ji275r&sigb=13rdb6g6s&sigi=12jr7f5rn&.crumb=YesnjlFOUhm


Pollution...Tội nghiệp người dân


================================================== =====

bebau