PDA

View Full Version : Thanh Tuyền -TAM73F
01-30-2012, 10:05 PM
Phố Vắng Em Rồi

<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/0TBQwXBGDyM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


--------

Quê Hương Bỏ Lại

<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/1qTbljVfal0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

--------

Nỗi Buồn Hoa Phượng

<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/hATeBzCqPdc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>