PDA

View Full Version : Muà Thu Không Trở Lại - Phạm Trọng Cầu/Thái Thanhchopper1
01-02-2008, 06:50 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="blue" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Muathukhongtrolai/mtktl_HQPD.gif');width:650px;height:488px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=120 direction=up><dl><dl><font color="Blue" face="times new roman" size=2><i>
<br />
<br />
Em ra đi mùa thu <br />
mùa thu không trở lại <br />
em ra đi mùa thu <br />
sương mờ giăng âm u <br />
em ra đi mùa thu <br />
mùa thu không còn nữa <br />
đếm lá úa mùa thu <br />
đo sầu ngập tim tôi <br />
<br />
Ngày em đi <br />
nghe chơi vơi não nề <br />
qua vườn Luxembourg <br />
sương rơi che phố mờ <br />
buồn này ai có mua? <br />
từ chia ly <br />
nghe rơi bao lá vàng <br />
ngập giòng nước sông Seine <br />
mưa rơi trên phím đàn <br />
chừng nào cho tôi quên <br />
<br />
Hôm em ra đi mùa thu <br />
mùa thu không trở lại <br />
lá úa khóc người đi <br />
sương mờ dâng lên mi <br />
em ra đi mùa thu <br />
mùa lá rơi ngập ngừng <br />
đếm lá úa sầu lên <br />
bao giờ cho tôi quên <br />
<br />
<tr><td></td></tr></table></div><embed style="filter:Invert(); WIDTH:650px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Muathukhongtrolai/Emradimuathu_hqpd.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chimtroi
01-02-2008, 07:03 PM
:cool1: Hết xảy..........., hình đẹp quá.

ThDaiHan
01-02-2008, 08:10 PM
Thanks bác Chopper1 ... hello Chimtroi ...