PDA

View Full Version : Nghệ Thuật 3D trên đường phốchimtroi
06-07-2008, 10:17 PM
Coi chừng Té Giếng...........

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_011.jpg

Xin thưa, đây không phỉa là giếng thật mà hình được vẽ trên một đường phố
đông người qua lại tại thủ đô Đan Mạch : Kopenhagen.

Tất cả được bắt đầu với những cây viết màu nầy:

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_1.jpg

Và đây là quá trình vẽ của ông lão:

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_2.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_3.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_4.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_5.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_6.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_7.jpg

chimtroi
06-07-2008, 10:22 PM
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_8.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_9.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_10.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_11.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_12.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_13.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_14.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_15.jpg

chimtroi
06-07-2008, 10:24 PM
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_16.jpg
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_17.jpg
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_18.jpg
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_19.jpg
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_20.jpg
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_21.jpg
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_22.jpg


Và sau đây là một số hình ông vẽ đã sưu tập được...

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_018.jpg

chimtroi
06-07-2008, 10:32 PM
coi chừng đồ dể bể.....

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_0.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_01.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_02.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_04.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_05.jpg


IBM của HowD bỏ quên lại ?

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_06.jpg


Đâu là người thật?

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_07.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_08.jpg

chimtroi
06-07-2008, 10:37 PM
http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_09.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_010.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_013.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_012.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_017.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_014.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_015.jpg

http://www.freewebtown.com/canhbang/Pix3D/3D_016.jpg