PDA

View Full Version : Chén Rượu Vô ThườngHa Vo
01-09-2012, 11:49 PM
Chén Rượu Vô Thường
Thơ Đinh Lang, giọng ngâm Hoàng Đức Tâm

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/HSLsbmei9xc?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/HSLsbmei9xc?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
01-10-2012, 12:00 AM
Cánh Hạc Bay - ngâm thơ

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/M-thjGuX_2s?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/M-thjGuX_2s?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
02-10-2012, 05:29 AM
Ngâm Thơ - Chia Tay

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Ui47lny4Ncs?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Ui47lny4Ncs?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>


Gửi Em - Ngâm Thơ


<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/PtrXwVN8n_k?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/PtrXwVN8n_k?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
02-10-2012, 05:40 AM
Trôi- thơ Trần Đại- Hoàng Đức Tâm ngâm

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/80nnaUDi05k?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/80nnaUDi05k?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
09-10-2012, 05:11 AM
Ngâm Thơ - Khúc Sông Mê - Thơ Trần Đại- Hoàng Đức Tâm diễn ngâm<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/pEm237ix23o?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/pEm237ix23o?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>


Tà Áo Tương Tư- Thơ Trần Đại- Hồng Vân diễn ngâm<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/0-yGckVCsH0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/0-yGckVCsH0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
09-15-2012, 04:53 AM
Tương tư - Thơ Nguyễn Bính - Hồng Vân diễn ngâm.<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/vbLCVeuJiYI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/vbLCVeuJiYI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>