PDA

View Full Version : Câu Đối - Nơi đâu cao bằng Cao Bằng.lytamhoan
01-06-2012, 12:01 AM
Đối: Nơi đâu cao bằng Cao Bằng

Xin mời các thi hữu 4 phương cùng đối cho vui.

lytamhoan

hieunguyen11
01-06-2012, 03:42 AM
Tuổi đời anh bằng Anh Bằng

lytamhoan
01-07-2012, 03:59 PM
Chuyện đó thốt nốt Thốt Nốt

hieunguyen11
01-07-2012, 05:29 PM
Cho ăn con cưỡng con cưởng