PDA

View Full Version : Nhạc Tiền Chiến 2 Chọn Lọctaubay
05-25-2008, 02:50 AM
Thân tặng các bạn liên khóa 72/73 SVSQKQ...

<center><object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0' width='400' height='270' id='xspf_player' align='middle' ><param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' /><param name='movie' value='http://www.musicwebtown.com/community/player/flashplayer/xspf_player.swf?autoplay=true&repeat_playlist=true&playlist_url=http://www.musicwebtown.com/taubay/playlists/192655/192655.xspf' /><param name='quality' value='high' /><param name='bgcolor' value='#e6e6e6' /><embed src='http://www.musicwebtown.com/community/player/flashplayer/xspf_player.swf?autoplay=true&repeat_playlist=true&playlist_url=http://www.musicwebtown.com/taubay/playlists/192655/192655.xspf' quality='high' bgcolor='#e6e6e6' width='400' height='270' name='xspf_player' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object><br><b style=color:red>

6Mao
05-25-2008, 10:22 PM
...thu vàng ngập trên lối đi...
làm sao diễn tả được cái nhức nhốc này đây!
6M