PDA

View Full Version : Tiếng hát Xuân Thu - Ngỡ Ngàngchimtroi
05-02-2008, 01:47 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/ngongang.jpg');width:460px;height:460px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=200 direction=up><dl><dl><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=1><i>
<br />
Nhạc Hoàng Trọng
Xuân Thu trình bày

<br />
Lòng muốn trao bằng tiếng nói <br />
Bằng lá thư màu giấy mới <br />
Bằng muôn cánh hoa tươi <br />
Bằng môi hé duyên cười <br />
<br />
Bằng đôi mắt lả lơi <br />
Ngàn khúc ca tìm nhớ mãi <br />
Từng ý thơ hòa luyến ái <br />
Chờ trao đến bên ai <br />
<br />
Cùng xây giấc mơ dài <br />
Rồi đi về tương lai <br />
Nào ngờ đôi tâm tư <br />
Khi gặp duyên đưa lối <br />
<br />
Ngỡ ngàng sao im vắng tiếng nói <br />
Âm thầm nghe hơi gió <br />
Ngân dư âm xa xôi <br />
Đưa chiều về cuối trời <br />
<br />
Lòng vẫn như bờ suối vắng <br />
Tình vẫn nguyên tờ giấy trắng <br />
Dù chưa thắm giấc mơ <br />
Thời gian xóa mong chờ <br />
Lòng ta còn vương tơ <br />
></td></tr></table><embed style="filter:Grey(); WIDTH:460px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/canhbang/XuanThu_NgoNgang.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>
</center>