PDA

View Full Version : Chiều Mưa Biên Giới - Hà Thanh (TauBay posted)chopper1
12-27-2007, 07:50 PM
<center>
TauBay, chopper1 moved bài nầy lên đây nhé ... :D
:nhacvn:
http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/mua_rung.jpg
<OBJECT id="Audio" width="800" height="60" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Ha%20Thanh%20-%20Chieu%20Mua%20Bien%20Gioi.wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>
</center>