PDA

View Full Version : Đêm Lao Xao - Minh Tuyết ... Mến tặng HTLThDaiHan
04-20-2008, 06:01 PM
Mến tặng cb HTL .. cùng các bạn già .. "vẩn còn gân ....!" :kk:

http://freewebtown.com/phuongloan12/DemLaoXao.wmv

HaoTL
04-21-2008, 05:10 PM
Cam on cb TDH... sao em nghe MT hat hoai ma hong chan cb ....