PDA

View Full Version : Kính nhờ các diễn đàn phổ biến các nơi để thân nhân tìm biết.TAM73F
04-08-2011, 05:13 PM
Chúng ta cùng đốt nén hương tưởng niệm các thuyền nhân xấu số này!

Kính nhờ các diễn đàn phổ biến các nơi để thân nhân tìm biết.


<div align="center"><iframe src="http://www.vnbp.org/vbpgraves/cherangruku/danhsach.htm" scroll="yes" border="no" height="700" width="700"></iframe></div>____________________________________
Dong Tran
ARCHIVE OF VIETNAMESE BOAT PEOPLE
Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam
www.vktnvn.com
(+1) 714 982 8300 (xin ghi lời nhắn)
0403 578 467 (Australia only)