PDA

View Full Version : Cô Nữ Sinh Đồng Khánh - Hà Thanhtaubay
12-25-2007, 09:44 PM
:nhacvn:

Mời các bạn nghe thêm một bản nhạc của Hà Thanh

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Nu_Sinh_Hue_1.jpg
http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Nu_Sinh_Hue.jpg

<OBJECT id="Audio" width="350" height="60" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Ha%20Thanh%20-%20Co%20Nu%20Sinh%20Dong%20Khanh_Thu%20Ho.wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>