PDA

View Full Version : Chờ Anh - Ý Lantaubay
12-24-2007, 10:03 PM
:) Taubay xin chúc các bạn môt mùa Giáng Sinh vui vẻ va đầy hạnh phúc!!!

tb

<OBJECT id="Audio" width="350" height="60" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Y%20Lan%20-%20Cho%20anh.wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>