PDA

View Full Version : Một Chút Quà Cho Quê Hương - Ngọc Lanchopper1
03-18-2008, 01:59 PM
<iframe src="http://www.visualgui.com/motion/MotChutQuaChoQueHuong.html" name="wind" width="600" height="500" align="center" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0">http://www.visualgui.com/motion/MotChutQuaChoQueHuong.html</iframe>

Click vaò Play để hát .. sau khi loading