PDA

View Full Version : Lòng mẹ72f219longma
05-09-2010, 07:01 PM
Nhân dịp ngày Mother Day, thân tặng các mợ Lái Phi Công của KQVNCH


<object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Bn8bbTeKebA"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Bn8bbTeKebA" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object>

PS khoá 72G
05-10-2010, 12:47 AM
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bsZCyKc-AKQ&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bsZCyKc-AKQ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>