PDA

View Full Version : Có Những Niềm Riêngchimtroi
03-02-2008, 01:32 AM
<center>Có Những Niềm Riêng
Nhạc và lời: Lê Tín Hương
Trình bày : Tuấn Ngọc


<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/canhbang/aotrang.jpg');width:300px;height:350px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up> <dl> <font color="red" face="times new roman" size=2><i>
<br />
<b>Có Những Niềm Riêng<b/>
<br />
Có những niềm riêng làm sao nói hết? <br />
Như mây như mưa như cát biển khơi... <br />
Có những niềm riêng làm sao ai biết? <br />
Như trăng trên cao cách xa vời vợi...<br />

There are internal feelings but how do I say it all? <br />
Like clouds, like rain, like the vast sea sand... <br />
There are certain feelings but who knows of them? <br />
Like the moon on yonder, ever so distant...<br />

</td></tr></table>
<embed style="filter:grey(); WIDTH:300px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/canhbang/conhungniemrieng.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chopper1
03-03-2008, 08:52 PM
Thanks ChimTroi ! ..nhạc hay hình đẹp ! :icon7: good Job !!!

ThDaiHan
03-04-2008, 06:34 PM
Thanks cb CT ! ...