PDA

View Full Version : Tân Cổ Biển Cuả Riêng Em - Út Bạch Lan & Thảo Sươngchopper1
02-22-2008, 01:31 AM
<center>
Thân tặng cb ChimTrơì & cùng các bạn già "gân" ...

<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Utbachlan/ublan.jpg');width:500px;height:602px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><font color="white" face="times new roman" size=2><i>
<br />
<b><b/>
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:500px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Utbachlan/tanco_biencuarieng.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>