PDA

View Full Version : Đã Không Yêu Thì Thôi - Minh Tuyếtchopper1
02-17-2008, 01:52 AM
<center>
Bạn cần DivXPlayer để xem video nầy ....
Click vào >>>---> đây <<<---< download file setup DivXplayer... (http://download.divx.com/player/stag...rInstaller.exe), run to install DviXPlayer có thể xem Video ... :)

<object codebase="http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab" height="526" width="756" classid="clsid:67DABFBF-D0AB-41fa-9C46-CC0F21721616"><param name="autoplay" value="true"><param name="src" value="http://video.stage6.com/2195384/.divx" /><param name="custommode" value="Stage6" /><param name="showpostplaybackad" value="false" /><embed type="video/divx" src="http://video.stage6.com/2195384/.divx" pluginspage="http://go.divx.com/plugin/download/" showpostplaybackad="false" custommode="Stage6" autoplay="false" height="526" width="956" /></object>
</center>

Thuyduong
02-19-2008, 11:59 AM
Hightech + flying singer = super video.:icon_supprise:
Cám ơn Cp1.