PDA

View Full Version : Thông báo số 15 - Hội Ngộ Liên Khoá 72-73-74 kỳ 7 tại HoustonCowboy72A
10-02-2018, 02:55 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1538448802-ThongBaoSo15A.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1538448825-ThongBaoSo15B.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1538448846-ThongBaoSo15C.jpg
==>Book your group rate for VNAF 2018 Reunion <== (http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=VNAF%202018%20Reunion%5EH OUWM%60AFRAFRA%6089.00%60USD%60false%604%6010/26/18%6010/28/18%6010/20/2018&app=resvlink&stop_mobi=yes)

Houston Thành Phố Tôi Yêu (https://youtu.be/T_1buAOQFtY)

Cowboy72A
10-09-2018, 04:59 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1539104235-ThongBaoSo16A.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1539104251-ThongBaoSo16B.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1539104266-ThongBaoSo16C.jpg